Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

KFp03
KFp03

 V před­cho­zích dílech se ten­to neo­hro­že­ný hrdi­na pozvol­na pře­mě­ňu­je z nezná­mé pan­dy do mis­tra kung fu, až do Dračího bojov­ní­ka. Zdá se, že tato pro­mě­na je již u kon­ce, a Po už nebu­de mít snad ani co na prá­ci. V kli­du hlí­dá ves­ni­ci, kde žije, a uží­vá si živo­ta se svý­mi přá­te­li, a je stá­le v kon­tak­tu se svým uči­te­lem Sifu. Ten mu ale jed­no­ho dne sdě­lí, že je při­pra­ven na dal­ší prá­ci, a to, aby se sám stal uči­te­lem dal­ších bojov­ní­ků. Po z toho nemá vůbec radost, vždyť on sám se necí­tí ješ­tě úpl­ným bojov­ní­kem kung fu, natož pak uči­te­lem, ale co se dá dělat. Kostky jsou již vrže­ny a Po vede svou prv­ní hodi­nu a i když se sna­ží stej­ně jako jeho žáci, dopa­dá hodi­na kata­stro­fál­ně. Po se ale nechce vzdát, zvláš­tě potom, co se obje­ví padouch Kai, kte­rý shá­ní všech­ny mis­try kung fu, aby mohl zís­kat jejich čchi.

KFp01

Scénář napsa­li Glenn Berger a Jonathan Aibel, kte­ří napsa­li i scé­ná­ře k před­cho­zím dílům Kung Fu Panda a Kung Fu Panda 2. Autoři i ten­to­krát necha­li hlav­ní­ho hrdi­nu, aby stej­ně jako v minu­lých dílech hle­dal sám sebe, svou roli ve svě­tě. Dokonce se mu to i poda­ří a obje­ví své pra­vé já. Jemu pomá­ha­jí oba otco­vé, kte­ří mu ze všech sil chtě­jí pomo­ci, dokon­ce spo­lu i navá­žou díky syno­vi přá­tel­ství. Je pěk­né, jak je ve fil­mu zakom­po­no­vá­na pro­ble­ma­ti­ka dítě­te a jeho rodi­čů, včet­ně spo­leč­né­ho obje­vo­vá­ní a nachá­ze­ní.

Hudbu k fil­mu zkom­po­no­val skla­da­tel Hans Zimmer, kte­rý se podí­lel i na před­cho­zích fil­mech s Poem. Jednotlivé scé­ny jsou skvě­le dopl­ně­ny hud­bou, kte­rá jim dodá­vá na dra­ma­tič­nos­ti, nebo nao­pak dodá­vá pří­sluš­nou dáv­ku citu do klid­něj­ších a cit­li­věj­ších scén. Zimmer je sku­teč­ný mis­tr hud­by, což doklá­dá i jeho zís­ka­né oce­ně­ní: Zlaté Globy za Gladiátora a Lvího krá­le, za kte­ré­ho zís­kal i Oscara.

Režie toho­to dílu se uja­li Jennifer Yuh a Alessandro Carloni. Yuh reží­ro­va­la i Kung Fu Pandu 2, za kte­rý dosta­la i Oskara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film. Naopak pro Carloniho je to tepr­ve dru­hý reži­sér­ský počin, a jak se zdá, spo­lu­prá­ce s Yuh mu pro­spí­vá. Pokud by v budouc­nu spo­lu opět reží­ro­va­li, může­me čekat opět kva­lit­ní prá­ci.

KFp02

Film je nato­čen vel­mi sviž­ně, s řadou vtip­ných scén či nará­žek, z nichž někte­ré jsou uzpů­so­be­né pro děti a dal­ší pro jejich dospě­lý dopro­vod. Snímek je řazen do žán­ru kome­die a dob­ro­druž­né­ho rodin­né­ho fil­mu, což plně odpo­ví­dá. Jeho sto­páž je 94 minut, což uběh­ne vel­mi rych­le a ply­nu­le.

Protože je film určen hlav­ně pro, vel­kou roli hra­je nada­bo­vá­ní jed­not­li­vých postav. Postavu Poa mlu­ví Ondřej Brzobohatý, zákeř­né­ho Kaie Zbyšek Horák, pana Pinga Bohuslav Kalva či mis­tra Shifu Petr Pelzer. Další posta­vy nada­bo­va­li Regina Řandová, Libor Bouček, Michal Holán, Pavel Šrom, Filip Švarc. Postavy jsou skvě­le a vtip­ně nada­bo­vá­ny a dotvá­ří tak cel­ko­vý rámec fil­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Kung Fu Panda


  • Kung Fu Panda11. července 2008 Kung Fu Panda Když máte rádi animované filmy, když máte rádi filmy o bojových uměních a dozvíte se, že se chystá animovaný film o bojových uměních, začnete skákal radostí tak vysoko, že máte v ofině […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník14. dubna 2019 Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník Když máte rádi animované filmy, když máte rádi filmy o bojových uměních a dozvíte se, že se chystá animovaný film o bojových uměních, začnete skákal radostí tak vysoko, že máte v ofině […] Posted in Retro filmové recenze
  • The One and Only Ivan4. září 2020 The One and Only Ivan Příběh se zaměří na talentovanou gorilu jménem Ivan (s hlasem Sama Rockwella), který už odmalička prokazoval neuvěřitelný talent v kreslení. Už od útlého věku se o něj stará Mack (Bryan […] Posted in Filmové recenze
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova1. ledna 2022 Spider-Man: Bez domova Spider-Man: Bez domova patřil k nejočekávanějším filmům letošního roku. Monumentální zakončení spidermanovské trilogie od režiséra Jona Wattse mělo přinést něco více než jen generickou […] Posted in Filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) – Recenze – 70 %18. prosince 2021 Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) – Recenze – 70 % Třetí Spider-Man s Tomem Hollandem v hlavní roli středoškoláka Petera Parkera přímo navazuje na předchozí díl s názvem Spider-Man:Daleko od domova, ve kterém podlý Mysterio veřejně označil […] Posted in Filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova - Nejlepší Spider-Man posledních 20 let14. prosince 2021 Spider-Man: Bez domova - Nejlepší Spider-Man posledních 20 let Už po premiéře Spider-Man: Daleko od domova lákal ředitel Marvel Studios Kevin Feige na to, že třetí sólové dobrodružství Spider-Mana v podání Toma Hollanda bude něco v rámci filmů se […] Posted in Filmové recenze
  • Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé.14. prosince 2021 Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé. Zatímco v prologu předchozího dílu jsme sledovali, jak se mladému superhrdinovi hroutí život před očima - nestíhá práci, školu, lidé se ho bojí, jeho láska si ho nevšímá - nyní se vše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man 2 - Doc Ock unese MJ14. prosince 2021 Spider-Man 2 - Doc Ock unese MJ Dvouhodinový film je rozdělen do tří hlavních částí. V té první se setkáváme s naším starým známým Peterem Parkerem alias Spider-manem, který pokračuje ve svém poslání - zachraňuje […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75731 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56769 KB. | 29.06.2022 - 15:01:57