Kritiky.cz > Pro muže > Kulturistika pro ženy

Kulturistika pro ženy

Posilovani

Rozhodli jste se pro for­mo­vá­ní vaší posta­vy a nemá­te dosta­tek infor­ma­cí, jak správ­ně začít? Nezoufejte, náš člá­nek je tady pří­mo pro vaše potře­by. Pro začá­tek vám gra­tu­lu­je­me k vaše­mu odhod­lá­ní cvi­čit a udě­lat správ­ný krok k vaše­mu zdra­ví a vysně­né posta­vě.

První kro­ky všech žen vedou ke stro­jům, kte­ré se pou­ží­va­jí k pro­cvi­če­ní pro­blé­mo­vých par­ti­ích nás zástup­kyň něž­né­ho pohla­ví. Zadeček, boky, bříško, steh­na pat­ří mezi nej­čas­tě­ji pro­cvi­čo­va­né par­tie. Je však důle­ži­té vědět, že zamě­ře­ní se na dané pro­por­ce není pro uspo­ko­ji­vý výsle­dek oprav­du žád­nou záru­kou, prá­vě nao­pak. Pro doko­na­lý vzhled vaší posta­vy, je nut­né pro­cvi­čo­vat a zatě­žo­vat všech­ny těles­né par­tie sou­stav­ně. Harmonická zátěž vede ku pro­spě­chu.

V pří­pa­dě, že pat­ří­te mezi úpl­né začá­teč­ní­ky zaměř­te se ale­spoň na 1, 1,5 či 2 měsí­ce na pro­cvi­čo­vá­ní stře­du těla a násled­né­ho zpev­ně­ní. V minu­los­ti se nej­pr­ve začí­na­lo se stan­dart­ním (základ­ním) nebo také kom­plex­ním cvi­če­ním. Dnes tomu tak již není. Doporučuje se kon­zul­ta­ce s daným osob­ním tre­né­rem, kte­rý vám udě­lá ve všem, co se týče cvi­če­ní jas­no. Pokud vám výše uve­de­nou vari­an­tu finan­ce neu­mož­ňu­jí, poroz­hléd­ně­te se ve vašem oko­lí, zda náho­dou nemá­te oko­lo sebe něko­ho, kdo je v posi­lo­vá­ní mno­hem zku­še­něj­ší.

Pokud tepr­ve začí­ná­te vsaď­te na pro­cvi­če­ní zádo­vé­ho, mezi­lo­pat­ko­vé­ho sva­lu, břiš­ní oblas­ti a tzv. vzpři­mo­va­čů, kte­ré jsou zná­mé vlast­nos­tí se zkra­co­vat. Z toho­to důvo­du je mno­hem výhod­něj­ší oblast zad­ních ste­hen pro­ta­ho­vat.

Po výše uve­de­ném se může­te zapo­jit do kon­dič­ní­ho cvi­če­ní. Začátky pat­ří k obtíž­něj­ším, pro­to posta­čí, když se posi­lo­vá­ní bude­te oddá­vat 3x do týd­ne. Nemusíte počí­tat s předlou­hým tré­nin­kem, dosta­ču­jí­cích je oprav­du 45 minut.

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

  • Posilování lýtkových svalů4. března 2020 Posilování lýtkových svalů Také naše nohy si při posilování zaslouží náležitou pozornost. Jedná se totiž o části těla, které jsou mnohdy velmi výrazně vidět. Říká se sice, že s nohama je to při posilování […] Posted in Pro muže
  • Posilování hýžďových svalů26. února 2020 Posilování hýžďových svalů Jistě se shodneme na tom, že vypracované hýždě vypadají velmi dobře. A to v podstatě jak u dívek a žen, tak ale i u mužů, to by vám ostatně potvrdila nejedna slečna. Jedná se zcela […] Posted in Pro muže
  • Posilování tricepsů25. března 2020 Posilování tricepsů Posilování přináší všeobecně dobrý pocit a to jak z toho, že jsme udělali něco pro své zdraví, tak i proto, že je určitá šance, že budeme vypadat zase o něco lépe. Pokud totiž […] Posted in Pro muže
  • Kulturistika pro začátečníky8. ledna 2020 Kulturistika pro začátečníky Je vaším přáním zformovat si postavu a pustit se s vervou do posilování? Pokud je vaše odpověď kladná, tak určitě čtěte dál. Společně nahlédneme pod pokličku výše uvedené problematiky […] Posted in Pro muže
  • Objemový trénink22. ledna 2020 Objemový trénink Objemový trénink v kulturistice je vyhrazen především pro nárůst nové svalové hmoty. Při správném objemovém tréninku je také důležitá dobrý výživa a náležitá regenerace. Podstata […] Posted in Pro muže
  • Posilovací cviky na hamstringy29. ledna 2020 Posilovací cviky na hamstringy Hamstringy představují v podstatě spojení tří svalů, jedná se sice o biceps femoris, semitendinosus a semimembranosus. Zjednodušeně je možno říci, že se jedná o zadní strany stehen. […] Posted in Pro muže
  • Posilování horních zádových svalů19. února 2020 Posilování horních zádových svalů V posilovně se soustředíme na posilování nejrůznějších tělových partií. Asi nejrozšířenější je posilování rukou, velmi často se však setkáváme i s posilováním zad. V tomto článku se […] Posted in Pro muže
  • Jaký posilovací stroj si zvolíte?1. ledna 2020 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […] Posted in Pro muže
  • Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit?14. dubna 2020 Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit? Mít obavy z řady věcí, není zase až tak nic neobvyklého. Pokud se dotkneme oblasti financí, je zde strašák celkem jasný. Jsou to exekuce, které už mnoha lidem od základu změnily životy. […] Posted in Pro muže
  • Posilování stehenních svalů18. března 2020 Posilování stehenních svalů Na těchto stránkách vám popíšeme velmi jednoduché cviky na posilování stehenních svalů, které můžete každý den bez problémů několikrát zopakovat. Ke všem třem cvikům budete potřebovat […] Posted in Pro muže

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com