Kritiky.cz > Pro muže > Kulturistika pro ženy

Kulturistika pro ženy

Posilovani

Rozhodli jste se pro for­mo­vá­ní vaší posta­vy a nemá­te dosta­tek infor­ma­cí, jak správ­ně začít? Nezoufejte, náš člá­nek je tady pří­mo pro vaše potře­by. Pro začá­tek vám gra­tu­lu­je­me k vaše­mu odhod­lá­ní cvi­čit a udě­lat správ­ný krok k vaše­mu zdra­ví a vysně­né posta­vě.

První kro­ky všech žen vedou ke stro­jům, kte­ré se pou­ží­va­jí k pro­cvi­če­ní pro­blé­mo­vých par­ti­ích nás zástup­kyň něž­né­ho pohla­ví. Zadeček, boky, bříško, steh­na pat­ří mezi nej­čas­tě­ji pro­cvi­čo­va­né par­tie. Je však důle­ži­té vědět, že zamě­ře­ní se na dané pro­por­ce není pro uspo­ko­ji­vý výsle­dek oprav­du žád­nou záru­kou, prá­vě nao­pak. Pro doko­na­lý vzhled vaší posta­vy, je nut­né pro­cvi­čo­vat a zatě­žo­vat všech­ny těles­né par­tie sou­stav­ně. Harmonická zátěž vede ku pro­spě­chu.

V pří­pa­dě, že pat­ří­te mezi úpl­né začá­teč­ní­ky zaměř­te se ale­spoň na 1, 1,5 či 2 měsí­ce na pro­cvi­čo­vá­ní stře­du těla a násled­né­ho zpev­ně­ní. V minu­los­ti se nej­pr­ve začí­na­lo se stan­dart­ním (základ­ním) nebo také kom­plex­ním cvi­če­ním. Dnes tomu tak již není. Doporučuje se kon­zul­ta­ce s daným osob­ním tre­né­rem, kte­rý vám udě­lá ve všem, co se týče cvi­če­ní jas­no. Pokud vám výše uve­de­nou vari­an­tu finan­ce neu­mož­ňu­jí, poroz­hléd­ně­te se ve vašem oko­lí, zda náho­dou nemá­te oko­lo sebe něko­ho, kdo je v posi­lo­vá­ní mno­hem zku­še­něj­ší.

Pokud tepr­ve začí­ná­te vsaď­te na pro­cvi­če­ní zádo­vé­ho, mezi­lo­pat­ko­vé­ho sva­lu, břiš­ní oblas­ti a tzv. vzpři­mo­va­čů, kte­ré jsou zná­mé vlast­nos­tí se zkra­co­vat. Z toho­to důvo­du je mno­hem výhod­něj­ší oblast zad­ních ste­hen pro­ta­ho­vat.

Po výše uve­de­ném se může­te zapo­jit do kon­dič­ní­ho cvi­če­ní. Začátky pat­ří k obtíž­něj­ším, pro­to posta­čí, když se posi­lo­vá­ní bude­te oddá­vat 3x do týd­ne. Nemusíte počí­tat s předlou­hým tré­nin­kem, dosta­ču­jí­cích je oprav­du 45 minut.

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kulturistika pro začátečníky8. ledna 2020 Kulturistika pro začátečníky Je vaším přáním zformovat si postavu a pustit se s vervou do posilování? Pokud je vaše odpověď kladná, tak určitě čtěte dál. Společně nahlédneme pod pokličku výše uvedené problematiky […]
  • Objemový trénink22. ledna 2020 Objemový trénink Objemový trénink v kulturistice je vyhrazen především pro nárůst nové svalové hmoty. Při správném objemovém tréninku je také důležitá dobrý výživa a náležitá regenerace. Podstata […]
  • Jaký posilovací stroj si zvolíte?1. ledna 2020 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […]
  • Jak správně posilovat a nezmrzačit se25. prosince 2019 Jak správně posilovat a nezmrzačit se Tyto řádky jsou určené především pro začínající kulturisty, kteří chtějí začít pravidelně posilovat. Tyto rady vám mohou pomoci snížit riziko zranění a vyvarovat se zbytečným chybám na […]
  • Historie světové kulturistiky11. prosince 2019 Historie světové kulturistiky Kulturistika má stejně tak jako jiné sportovní odvětví svou historii. Světová kulturistika se v podstatě odčlenila od vzpírání. Za samotný původ tohoto sportu lze potom považovat […]
  • Historie české kulturistiky4. prosince 2019 Historie české kulturistiky Kulturistika, nebo chcete-li posilování je sportem, který má stejně tak jako každý jiný, pochopitelně i svou historii. V tomto článku se zaměříme na historii kulturistiky v České […]
  • Cviky pro svaly na předloktí22. listopadu 2019 Cviky pro svaly na předloktí Předloktí je velmi podceňovaná část těla, alespoň co se týká jeho posilování a procvičování. V žádném případě bychom ho však v komplexním cvičení neměli nikdy podceňovat. Svaly na […]
  • Hledáte ideální fitcentrum či posilovnu v Praze? Našli jsme za vás!18. prosince 2019 Hledáte ideální fitcentrum či posilovnu v Praze? Našli jsme za vás! Největší efekt má cvičení, které je prováděno pravidelně, pečlivě a nejlépe na kvalitních posilovacích strojích. Domácí posilovna nemůže nikdy přinést takové „ovoce“ jako posilovna, […]
  • Cviky pro svaly na rameni27. listopadu 2019 Cviky pro svaly na rameni Ramena jsou důležitou oblastí našeho těla. Jistě se mezi námi najde mnoho takových, kteří je chtějí mít co nejvíce vytvarované a vypracované. Jedná se zejména o pány, kteří se těmito […]
  • Co je bekovka Newsboy?30. července 2019 Co je bekovka Newsboy? Je to klobouk s kšiltem šitý z osmi klínovitých kusů látky, které uprostřed jsou spojeny knoflíkem. Knoflík je nezbytným elementem. Kšilt je krátký a zakřivený, je přišit nebo se připíná […]