KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti?

IMG 20200304 131016

No, není pří­jem­né brát tuto kni­hu do ruky. Je tu už řadu let, ale na sto pro­cent se dočká i dal­ších vydá­ní, pro­to­že v naší repub­li­ce pla­tí za kul­tov­ní kni­hu Jana van Helsinga. Kdo ji nezná, jako by nebyl. Ne, není to nic para­nor­mál­ní­ho, ač musím říct, že mé prv­ní let­mé nahléd­nu­tí k tomu hod­ně svá­dě­lo. A že jsem si také tuto kni­hu vry­la do pamě­ti nato­lik, že když se dívám na Po sto­pách duchů a či podob­né pořa­dy, tak tu posta­vu, tem­nou a tem­něj­ší... pořád vidím. Ale jest­li jsem se ji nau­či­la nebát, to oprav­du nepo­vím. Nevím. O co v této kni­ze jde?

Poprvé jsem se setka­la se sty­lem prá­ce toho­to auto­ra, s jeho zdro­jem infor­ma­cí a se zají­ma­vý­mi duchov­ní­mi pro­žit­ky i moud­ros­tí, kte­rou si už v tex­tu musí kaž­dý pro­brat sám.

Toltékové říka­jí, že bytost, kte­rá nás dopro­vá­zí na ces­tě živo­tem i smr­tí, je s námi stá­le, za naším levým rame­nem. Je dob­rá, nebo nám ško­dí? Zajisté název kni­hy budí oba­vy a ne kaž­dé­mu se do ní bude chtít, ale ve sku­teč­nos­ti tu najde­te i návod na to, jak být šťast­ný, spo­ko­je­ný a spo­jit se se svým zdra­vím.

Naše pozem­ské vní­má­ní svě­ta je tady zce­la roz­me­tá­no a s tex­tem Jana van Helsinga se dostá­vá­me do zce­la nových sfér, kde si může­me život a bytí před­sta­vit v pes­t­řej­ších bar­vách, vrst­vách a sou­vis­los­tech, kte­ré byť by byly sebe­ší­le­něj­ší na prv­ní pohled, dru­hým pohle­dem dáva­jí odpo­vě­di na mno­hé nezod­po­vě­ze­né otáz­ky našich živo­tů.

Tak nějak, jak to je psá­no v tom­to roz­ho­vo­ru s tem­nou bytos­tí, naším Strážcem pro­mě­ny, to sku­teč­ně může být. Dává to smy­sl.

Velká část kni­hy je osob­ní, lid­ská, obec­ně pojed­ná­va­jí­cí o lid­ské duši, také pro­zra­zu­je sku­teč­nos­ti z auto­ro­vých kri­zo­vých život­ních situ­a­cí, ale už se tu dotý­ká i témat, kte­rá poslé­ze v dal­ších letech rád roze­bí­ral v dal­ších svých kni­hách. Ilumináti, řád svě­ta, kdo nám vlád­ne, jaké čer­no­ty (i dob­ré věci), máme nad sebou, ani netu­ší­me…

Jak to je s duší?

Je to jed­na z prv­ních knih, kte­rá kom­plet­ně a oprav­du do hloub­ky pojed­ná­vá o tom, odkud pochá­zí lid­ská duše, co se s ní děje, když vstou­pí do lid­ské­ho těla a kam se zase vra­cí, když tělo opouš­tí. Na své si při­jde ten, kdo si rád čte o sym­bo­li­kách, o his­to­rii, o zob­ra­zo­vá­ní, o hle­dá­ní sou­vis­los­tí. Vše je tu spí­še raci­o­nál­ně pojmu­to, niko­liv emo­ci­o­nál­ně, napří­klad tu nena­jde­te tolik vzlet­ných pojed­ná­ní o lás­ce. Však autor se nám ke kon­ci kni­hy omlou­vá, „no pros­tě je to muž…“ a zají­ma­la ho spí­še fak­ta. Souhlasím s tím, že žena by se nej­spí­še pta­la jinak, pro­to může někdy ta kni­ha půso­bit tvr­dě. Ale zase jde o úhel pohle­du.
Tohle je troš­ku ency­klo­pe­die, pev­ný roz­ho­vor o fak­tech, než roz­plý­vá­ní se v lás­ce a dra­ma­tech emo­cí.

A hod­ně to je o osob­ní zku­še­nos­ti auto­ra.

„Na roz­díl od před­cho­zích pub­li­ka­cí je moto moje „osob­ní“ kni­ha, pro­to­že to, o čem zde píši, jsem zažil. A ten­to záži­tek změ­nil můj život nato­lik, že už nemo­hu zůstat tím Janem van Helsingem, kte­rým jsem byl dosud. Couvnout není mož­né.“

Autorův záži­tek, kte­rý tu for­mou roz­ho­vo­ru a plné­ho pře­psá­ní toho, co zažil, pozná­te na vlast­ní čte­nář­skou kůži, může způ­so­bit i to, co jemu samot­né­mu. Jisté pro­bu­ze­ní, chuť inves­to­vat do své­ho vlast­ní­ho živo­ta, do osob­ní­ho vývo­je.

IMG 20200304 131016
IMG 20200304 131016
IMG 20200304 130946
IMG 20200304 130946
IMG 20200304 130920
IMG 20200304 130920

O auto­ro­vi: Jan van Helsing (Jan Udo Holey) psal kni­hy o kon­spi­rač­ních teo­ri­ích, někte­ré musel napří­klad v Německu a Švýcarsku i stáh­nout z pro­de­je. V roce 2010 napří­klad vydal kni­ho o okult­ních prak­ti­kách zed­ná­řů, v dal­ších letech se pak v růz­ných spou­au­tor­stvích věno­val dal­ším skry­tým teo­ri­ím a tajem­stvím. Například v roce 2019 kni­hou Můj otec byl MIB, roz­sáh­lá kni­ha vypo­ví­da­jí­cí o tom, co vše „mužům v čer­ném“ spa­dá pod kom­pe­ten­ci.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, www.anch-books.eu


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
  • "Karta se obrací," říká Jan van Helsing27. září 2018 "Karta se obrací," říká Jan van Helsing Co tohle má být? Chce se vám často nad stránkami této knihy říct? Je to tak syrová pravda o světě kolem nás, že ze stránek chvílemi odkapává hrůzný pot, jež stéká čtenářům po čele, nebo […]
  • Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života6. října 2017 Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života Jan van Helsing umí upoutat pozornost. Nejen šokujícími názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za milion…), teď nám třeba radí si tu kulku hlavou neprohánět, ale také se vším klidem […]
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […]
  • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
  • RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal8. prosince 2015 RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal Britská spisovatelka Jojo Moyesová přichází s dalším románem, a to Dívkou, již jsi tu zanechal. Na úvod něco o ději – roku 1916 je nucen francouzský malíř Édouard Lefevre opustit svou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Nůž - tentokrát smrt zasáhne přímo život Harryho5. ledna 2020 Nůž - tentokrát smrt zasáhne přímo život Harryho Další očekávaný díl série s Harry Holem je tu. Co nová knížka přinese nového pro milovníky tohoto autora detektivek? Harry Hole, žijící se svoji milovanou Ráchel i nadále pracující na […]
  • Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky13. listopadu 2019 Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky Jak je to vlastně s dobrem s zlem? Víte, že mají andílci za své kamarády čertíky? Jak je to možné, že se čerti nesmí umývat? Vtipný, laskavý a veselý příběh z pera Pavla Vrány se vám bude […]
  • Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením30. prosince 2019 Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením Znáte pyšnou ropuchu, která chtěla pořád jiné šaty? Víte, že moucha dokáže také neposlouchat? Hledáte laskavé příběhy o zvířátkách s ponaučením? Jana Jakubíčková je autorkou knihy Pohádky […]
Další naše články...