Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti?

KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti?

IMG 20200304 131016

No, není pří­jem­né brát tuto kni­hu do ruky. Je tu už řadu let, ale na sto pro­cent se dočká i dal­ších vydá­ní, pro­to­že v naší repub­li­ce pla­tí za kul­tov­ní kni­hu Jana van Helsinga. Kdo ji nezná, jako by nebyl. Ne, není to nic para­nor­mál­ní­ho, ač musím říct, že mé prv­ní let­mé nahléd­nu­tí k tomu hod­ně svá­dě­lo. A že jsem si také tuto kni­hu vry­la do pamě­ti nato­lik, že když se dívám na Po sto­pách duchů a či podob­né pořa­dy, tak tu posta­vu, tem­nou a tem­něj­ší... pořád vidím. Ale jest­li jsem se ji nau­či­la nebát, to oprav­du nepo­vím. Nevím. O co v této kni­ze jde?

Poprvé jsem se setka­la se sty­lem prá­ce toho­to auto­ra, s jeho zdro­jem infor­ma­cí a se zají­ma­vý­mi duchov­ní­mi pro­žit­ky i moud­ros­tí, kte­rou si už v tex­tu musí kaž­dý pro­brat sám.

Toltékové říka­jí, že bytost, kte­rá nás dopro­vá­zí na ces­tě živo­tem i smr­tí, je s námi stá­le, za naším levým rame­nem. Je dob­rá, nebo nám ško­dí? Zajisté název kni­hy budí oba­vy a ne kaž­dé­mu se do ní bude chtít, ale ve sku­teč­nos­ti tu najde­te i návod na to, jak být šťast­ný, spo­ko­je­ný a spo­jit se se svým zdra­vím.

Naše pozem­ské vní­má­ní svě­ta je tady zce­la roz­me­tá­no a s tex­tem Jana van Helsinga se dostá­vá­me do zce­la nových sfér, kde si může­me život a bytí před­sta­vit v pes­t­řej­ších bar­vách, vrst­vách a sou­vis­los­tech, kte­ré byť by byly sebe­ší­le­něj­ší na prv­ní pohled, dru­hým pohle­dem dáva­jí odpo­vě­di na mno­hé nezod­po­vě­ze­né otáz­ky našich živo­tů.

Tak nějak, jak to je psá­no v tom­to roz­ho­vo­ru s tem­nou bytos­tí, naším Strážcem pro­mě­ny, to sku­teč­ně může být. Dává to smy­sl.

Velká část kni­hy je osob­ní, lid­ská, obec­ně pojed­ná­va­jí­cí o lid­ské duši, také pro­zra­zu­je sku­teč­nos­ti z auto­ro­vých kri­zo­vých život­ních situ­a­cí, ale už se tu dotý­ká i témat, kte­rá poslé­ze v dal­ších letech rád roze­bí­ral v dal­ších svých kni­hách. Ilumináti, řád svě­ta, kdo nám vlád­ne, jaké čer­no­ty (i dob­ré věci), máme nad sebou, ani netu­ší­me…

Jak to je s duší?

Je to jed­na z prv­ních knih, kte­rá kom­plet­ně a oprav­du do hloub­ky pojed­ná­vá o tom, odkud pochá­zí lid­ská duše, co se s ní děje, když vstou­pí do lid­ské­ho těla a kam se zase vra­cí, když tělo opouš­tí. Na své si při­jde ten, kdo si rád čte o sym­bo­li­kách, o his­to­rii, o zob­ra­zo­vá­ní, o hle­dá­ní sou­vis­los­tí. Vše je tu spí­še raci­o­nál­ně pojmu­to, niko­liv emo­ci­o­nál­ně, napří­klad tu nena­jde­te tolik vzlet­ných pojed­ná­ní o lás­ce. Však autor se nám ke kon­ci kni­hy omlou­vá, „no pros­tě je to muž…“ a zají­ma­la ho spí­še fak­ta. Souhlasím s tím, že žena by se nej­spí­še pta­la jinak, pro­to může někdy ta kni­ha půso­bit tvr­dě. Ale zase jde o úhel pohle­du.
Tohle je troš­ku ency­klo­pe­die, pev­ný roz­ho­vor o fak­tech, než roz­plý­vá­ní se v lás­ce a dra­ma­tech emo­cí.

A hod­ně to je o osob­ní zku­še­nos­ti auto­ra.

„Na roz­díl od před­cho­zích pub­li­ka­cí je moto moje „osob­ní“ kni­ha, pro­to­že to, o čem zde píši, jsem zažil. A ten­to záži­tek změ­nil můj život nato­lik, že už nemo­hu zůstat tím Janem van Helsingem, kte­rým jsem byl dosud. Couvnout není mož­né.“

Autorův záži­tek, kte­rý tu for­mou roz­ho­vo­ru a plné­ho pře­psá­ní toho, co zažil, pozná­te na vlast­ní čte­nář­skou kůži, může způ­so­bit i to, co jemu samot­né­mu. Jisté pro­bu­ze­ní, chuť inves­to­vat do své­ho vlast­ní­ho živo­ta, do osob­ní­ho vývo­je.

IMG 20200304 131016
IMG 20200304 131016
IMG 20200304 130946
IMG 20200304 130946
IMG 20200304 130920
IMG 20200304 130920

O auto­ro­vi: Jan van Helsing (Jan Udo Holey) psal kni­hy o kon­spi­rač­ních teo­ri­ích, někte­ré musel napří­klad v Německu a Švýcarsku i stáh­nout z pro­de­je. V roce 2010 napří­klad vydal kni­ho o okult­ních prak­ti­kách zed­ná­řů, v dal­ších letech se pak v růz­ných spou­au­tor­stvích věno­val dal­ším skry­tým teo­ri­ím a tajem­stvím. Například v roce 2019 kni­hou Můj otec byl MIB, roz­sáh­lá kni­ha vypo­ví­da­jí­cí o tom, co vše „mužům v čer­ném“ spa­dá pod kom­pe­ten­ci.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, www.anch-books.eu

  • Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy!4. června 2020 Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy! Vyčleňte si dost času, dost mozkových kapacit a dost trpělivosti. A odhodlání projít si i smíšenými pocity. Ač má člověk chuť přečíst tuto knihu na jeden zátah, doslova ji zhltnout, asi by […] Posted in Knihovnička
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […] Posted in Recenze knih
  • "Karta se obrací," říká Jan van Helsing27. září 2018 "Karta se obrací," říká Jan van Helsing Co tohle má být? Chce se vám často nad stránkami této knihy říct? Je to tak syrová pravda o světě kolem nás, že ze stránek chvílemi odkapává hrůzný pot, jež stéká čtenářům po čele, nebo […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
  • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […] Posted in Filmové recenze
  • Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct9. července 2018 Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct Blíží se Vaší dceři období dospívání? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od autorů Lizzie Coxové a Damiena Weighilla ji zábavnou formou seznámí s úskalími této doby a citlivě ji provede […] Posted in Recenze knih
  • Trailer+ plakát k snímku Magic CampTrailer:...11. srpna 2020 Trailer+ plakát k snímku Magic CampTrailer:... Trailer+ plakát k snímku Magic CampTrailer: https://www.youtube.com/watch?v=GAmcupYhwKA Posted in Krátké filmové aktuality
  • Stáhni mě do pekla17. září 2008 Stáhni mě do pekla Miluje Hitchcockovi filmy. Na natáčení stejně jako on nepřijde jinak, než-li v galantním saku a trendy kravatě, která mu dodává ten správný glanc s velkým G. […] Posted in Recenze
  • Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.27. srpna 2016 Světlana Žuchová: Obrazy ze života M. Novela o hledání vlastní rodiny a určitého druhu zázemí se stále se opakujícím motivem umírání blízké osoby. Kniha vypráví osobní příběh hlavní hrdinky, která vzpomíná zejména na dobu, […] Posted in Recenze knih
  • Prosíme přetočte22. srpna 2011 Prosíme přetočte // // Karlovarské publikum jistě jásá radostí, neboť tato festivalová lahůdka, o které jsme vás již informovali, […] Posted in Recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84583 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51711 KB. | 23.10.2021 - 19:24:59