Kritiky.cz > Recenze knih > Kulihrášek, Budulínek - dvojitá porce výpravně ilustrovaných pohádek

Kulihrášek, Budulínek - dvojitá porce výpravně ilustrovaných pohádek

budulinek

Hledáte dvě pohád­ky a mno­ho ilu­stra­cí v jed­né kni­ze? Máte rádi pří­běh o Budulínkovi? Znáte pohád­ku o Kulihráškovi? Pojďte vstou­pit do pohád­ky. 

Příběh o Kulihráškovi

Jedna žena, kte­rá nemě­la děti tou­ži­la po dítě­ti a postesk­la si, že by ráda synáč­ka, kte­rý by byl veli­ký jako hrá­šek. Sen se jí spl­nil a na peci poska­ko­val malý Kulihrášek. Byla moc ráda, že může své­mu muži poslat oběd na pole. Vyslala tedy Kulihráška. Zvládl ten­to těž­ký úkol? To už se dozví­te, když si pohád­ku pře­čte­te.

Pohádka o Budulínkovi, tra­dič­ní, o tom, jak Budulínek nepo­sle­chl svou babič­ku a své­ho dědeč­ka a jak za to dostal za vyu­če­nou se vám i vašim dětem bude moc líbit. Možná se tro­chu zasty­dí že i ony někdy nepo­slou­cha­jí a budou příš­tě vědět, díky Budulínkovi, že poslou­chat mají, pro­to­že by se jim to příš­tě nemu­se­lo vypla­tit.

Výhodou této kni­hy jsou dvě pohád­ky v jed­né kni­ze. Pokud začneš číst a pro­hlí­žet si Kulihráška, pří­běh dočteš a kni­hu oto­číš, můžeš pokra­čo­vat ve čte­ní o Budulínkovi a zase nao­pak. Do té doby, než tě to pře­sta­ne bavit. Kniha je plná obráz­ků, tex­tu je zde méně, tak­že kni­hu oce­ní rodi­če či pra­ro­di­če, kte­ří rádi čtou s dět­mi a při­tom si pro­hlí­ží pou­ta­vé obráz­ky. Dále je tato pohád­ko­vá kníž­ka vhod­ná i pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, jež ješ­tě nezvlá­da­jí vel­ké množ­ství tex­tu a obráz­ky jim napo­mo­hou při chá­pá­ní děje celé­ho pří­bě­hu. Tato kni­ha je ale vhod­ná i pro uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré ji mohou vyu­žít k dra­ma­ti­za­ci, pří­pad­ně nácvi­ku pásma na vystou­pe­ní nebo růz­né besíd­ky. Pomocí pohád­ko­vé pří­bě­hu děti lépe vní­ma­jí rea­li­tu běž­né­ho všed­ní­ho dne, chá­pou jeho sou­vis­los­ti, doká­žou se vyrov­nat s dob­rem i zlem.

Kniha se mě líbi­la a mým synům, kte­ří jsou již zdat­ní čte­ná­ři. Přečetli ji během chvi­lič­ky a moc se jim líbi­la. Nejvíce pří­běh o Kulihráškovi, pro­to­že ho nezna­li. I já jsem ho nikdy nečet­la. Moc se těším, až ho pře­čtu dětem v mateř­ské ško­le a budu se těšit na jejich reak­ce.

Mária Ďuríčková byla slo­ven­skou autor­kou a sbě­ra­tel­kou nespočtu pohá­dek, rov­něž se uplat­ni­la jako pro­za­ič­ka, bás­níř­ka, sce­nárist­ka, pře­kla­da­tel­ka, autor­ka děl pro děti a mlá­dež a autor­ka roz­hla­so­vých a tele­viz­ních her. Její dílo vychá­ze­lo např. v časo­pi­se Ohníček, na krát­kou dobu se stal i šéf­re­dak­tor­kou časo­pi­su Sluníčko.

Vladimír Král je slo­ven­ský ilu­strá­tor, desig­nér, scé­nic­ký výtvar­ník a reži­sér ani­mo­va­ných fil­mů. Ilustroval řadu dět­ských knih.

Autor:  Mária Ďuríčková, ze slo­ven­ské­ho ori­gi­ná­lu Janko Hraško  a o Janíčkovi pře­lo­ži­la Hana Zobáčová

Ilustrace: Vladimír Král

Žánr: kni­ha pro děti, prv­ní čte­ní

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 48

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-262-1519-6

  • Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 %26. března 2017 Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech stvořil vynikající pohádkovou knihu s neotřelým nápadem. Velká knižní záhada opět mimo jiné vyniká krásnými obrázky, jejichž autorem je též sám spisovatel. Děj je dost zajímavý. […] Posted in Recenze knih
  • Trollové18. října 2017 Trollové TROLLOVÉ Každá dětská duše, jež miluje pohádky s Trolly, nad knihou Trollové z pohádkové série „Od pohádky k pohádce“, jež vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., zajásá. Pevně věřím, […] Posted in Recenze knih
  • Sedmikráska - audiokniha6. června 2017 Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujetím poslouchat. Obsahuje dvanáct pohádek. Některé jsou známé více, jiné zase méně, ale to nic […] Posted in Recenze knih
  • O mráčkovi - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě ilustrovaná a dá se říct, že na každou stránku ilustrací připadá jedna věta příběhu, až na čestné […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením30. prosince 2019 Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením Znáte pyšnou ropuchu, která chtěla pořád jiné šaty? Víte, že moucha dokáže také neposlouchat? Hledáte laskavé příběhy o zvířátkách s ponaučením? Jana Jakubíčková je autorkou knihy Pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […] Posted in Recenze knih
  • AUTA: Nejkrásnější kolekce18. února 2018 AUTA: Nejkrásnější kolekce Máte-li doma malé nadšence aut a autíček všeho druhu, zcela určitě byste si neměli nechat ujít tuto úžasnou a okouzlující knihu pod názvem "AUTA: Nejkrásnější kolekce", jež vydalo […] Posted in Recenze knih
  • Narozeninová kočka - příběh, ve kterém se spojují lidské a kočičí osudy24. prosince 2018 Narozeninová kočka - příběh, ve kterém se spojují lidské a kočičí osudy Jednoho dne volal dědeček na své dva vnuky, Honzíka a Matěje, aby šli dolů za ním. Byl totiž slepý a potřeboval jejich pomoc, ovšem ne se sebou, ale s babičkou, která měla mít narozeniny. […] Posted in Recenze knih
  • Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B19. prosince 2018 Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B Pracujete v mateřské škole? Máte rádi pohádky o námořnících? Hledáte zajímavé náměty pro svou práci? Knihrátky s Námořnickou pohádkou se vám rozhodně budou líbit.  Námořnická pohádka od […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...