Kritiky.cz > Články > Kúdela a rasismus

Kúdela a rasismus

obrazek 2021 03 20 205149

 Fotbalové Slavii fan­dím prak­tic­ky celý život, tak­že v této kau­ze moc objek­ti­vi­ty asi nepo­be­ru. Koneckonců tu asi obec­ně může pre­zen­to­vat málo­kdo, neboť k Rawlsovu pověst­né­mu „závo­ji nevě­do­mí“ máme dost dale­ko.

Utkání skot­ských Rangers se Slavií pro­vá­zí mno­ho kon­tro­ver­zí. Nejvíce z nich vyni­ká moment, kdy obrán­ce seší­va­ných Ondřej Kúdela cosi pošep­tal do ouš­ka jed­no­mu z hrá­čů domá­cích Rangers s tmavším pig­men­tem pokož­ky. Následovala veli­ce zlost­ná reak­ce, na jejímž kon­ci máme obvi­ně­ní z napa­de­ní obrán­ce Slavie a obvi­ně­ní z rasis­mu. Prý zazně­lo něco jako „fuc­king mon­key“. Těžko říci. Záznam nic tako­vé­ho nepro­ka­zu­je.

Ondru Kúdelu osob­ně neznám. Z reak­cí jeho oko­lí se prý jed­ná sluš­né­ho člo­vě­ka. Ve Slavii je od roku 2017, něco si odko­pal i za repre­zen­ta­ci, kdy se „pro­sla­vil“ v utká­ní pro­ti Brazílii, neboť bra­zil­ští fans jej zvo­li­li hrá­čem utká­ní. Ani ne tak kvů­li výko­nu, ale zejmé­na z důvo­du jeho jmé­na, kte­ré má v jejich jazy­ce han­li­vý význam. Co vím, tak nikdy to nebyl extra tvr­dý, zákeř­ný hráč. Tuto sezó­nu má v lize 4 žlu­té kar­ty. Dalo by se říct, že na sto­pe­ra pra­vi­del­ně nastu­pu­jí­cí­ho ve svém týmu je to asi v nor­mě.

Nicméně záro­veň vím, že při fot­ba­le emo­ce doslo­va trys­ka­jí. Mnoho lidí klub a věci oko­lo něj (a to se týká neje­nom fans, ale i hrá­čů) bere jako kme­no­vou identi­tu a v afek­tu někdy dělá dost podiv­né věci. I z toho­to důvo­du by mě extra nepře­kva­pi­lo, kdy­by Ondřej onu větu hrá­či skot­ské­ho týmu sku­teč­ně řekl. V tako­vém pří­pa­dě by bylo fajn, kdy­by se omlu­vil, popř. dostal něja­ký trest (stop­ka na dal­ší utká­ní?), apod. To se ale asi nesta­ne, obě stra­ny mají svo­ji ver­zi a z dostup­ných „dat“ asi nepů­jde určit kdo měl prav­du. Zbývá jen při­mknout se ke své „kme­no­vé iden­ti­tě“.

Co mě ale na dané kau­ze dost zará­ží je sku­teč­nost, že teo­re­tic­ká raso­vá kauza při­kry­la vše ostat­ní. To, že Rangers zápas vůbec nehrá­li v ruka­vič­kách je ješ­tě dost jem­ně řeče­no. Vůbec nechá­pu, jak mohl hráč Patterson vůbec utká­ní dohrát. Likvidační zákro­ky na Olayinku, Kúdelu (dostal loktem do obli­če­je) i Provoda vyvr­cho­li­ly bru­tál­ním fau­lem na bran­ká­ře hos­tí Koláře. Jako vzpo­mín­ku na ni si gól­man odne­se suve­nýr v podo­bě frak­tu­ry. Dost nepří­jem­né. I situ­a­ci s „šep­tá­ním do ucha“ před­chá­zel útok na leží­cí­ho hrá­če hos­tů. Nechci samo­zřej­mě žád­ným způ­so­bem obha­jo­vat rasis­tic­ká tvr­ze­ní, jed­ná se o hnus, kte­rý do by do dneš­ní spo­leč­nos­ti ide­ál­ně pat­řit vůbec neměl. Zkouším si ale před­sta­vit, kdy­by namís­to Slavie do Glasgow dora­zil např. Real Madrid. Také by na něj Rangers zku­si­li zákeř­nou hru dale­ko za hra­ni­cí pra­vi­del? Také by izra­el­ský roz­hod­čí povo­lil tak­to nasta­ve­ný metr, když by věděl, že utká­ní bude dale­ko více sle­do­va­né a na stra­ně hos­tí hra­jí hrá­či doslo­va za mili­ar­dy? Domnívám se, že ne.

Slavia je pros­tě „eas­tern Europe“, v očích někte­rých se může jed­nat o bar­ba­ry z výcho­du, kte­ří si pří­liš­nou ohle­du­pl­nost a respekt neza­slou­ží.

Mrzí mě, že výsled­ná kauza s Kúdelou před­čí to vše ostat­ní. Brutální zákrok na Koláře, kte­rý by měl být tvr­dě potres­tán, se sme­te ze sto­lu v pro­hlá­še­ní domá­cí­ho kou­če jako náhod­ný střet. Kdo vlast­ně domá­cí hrá­če k tak­to agre­siv­ní hře nabá­dal? Nebyl to náho­dou sám tre­nér? To vše - bíd­ná hra, zákeř­ná hra, zákrok, kte­rý mohl gól­ma­no­vi ukon­čit kari­é­ru - je pře­bi­to kar­tou domně­lé­ho rasis­mu.


Foto: Tadeáš Bednarz | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

5 komentářů

 1. To je přes­né, řeší se nadáv­ka mís­to bru­tál­ní hra domá­cích
  Rangers. Nechápu, proč něko­mu vadí slo­vo opi­ce ( pokud
  padlo ), kdy­by ho Kúdela nazval zasra­ným koněm, psem,
  slo­nem, volem atd atd... tak se asi nic nedě­je, ale opi­ce jim
  vadí, pokud nepadlo slo­vo „black „, tak si celí slav­ní Rangers
  mohou stě­žo­vat tře­ba na nádra­ží.
  Jan Dolanský, Č.Budějovice

  1. U nás řeší­me bru­tál­ní hru a dru­há stra­na rasis­mus. Oboje se musí vyře­šit. A Slavie by měla, i tře­ba inter­ně, Kúdelu potrestat. On neměl běžet za hrá­čem, kte­rý se ani toho fau­lu nezú­čat­nil, a něco mu vyklá­dat, i kdy­by ho utě­šo­val. Slavie byla v poho­dě, ved­la, běže­la 87min. a on to takhle podě­lá.

 2. Nevidím nic rasis­tic­ke­ho na slo­ve opice...pokid se v tom samozrej­me Kamara nena­sel tak pak mu to asi vadi...horsi spis je jak kazdy čer­noch teď kolem sebe hází rasis­mem a vsich­ni se z nich muzou posrat

 3. Rozhodující je,zda se doká­že fyzic­ké napa­de­ní Kúdely.Zatím se jen dokázalo,že vede­ní Slavie lha­lo o údaj­né poli­cej­ní ochraně,neboť skot­ská poli­cie o ničem neví.Hra skot­ské­ho týmu byla dale­ko za hranou,o čemž svěd­čí suro­vý zákrok na bran­ká­ře Koláře a dvě čer­ve­né kar­ty od neschop­né­ho sudího.Kúdela svým slovním,údajně rasistickým,proslovem jen dokázal,že fot­ba­lis­té mají níz­ké IQ,jinak by ho to nenapadlo.Jen při­spěl k tomu,že se bude řešit rasi­si­tic­ký pro­jev mís­to spros­té hry Rangers.A to za roz­hod­né­ho sta­vu pro Slavii a dvě minu­ty do konce.Příliš chyt­rý ten chla­pec není.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,77321 s | počet dotazů: 221 | paměť: 54223 KB. | 17.04.2021 - 15:52:20
X