Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Který film série Mission: Impossible je nejlepší? A ve kterém chtěla agenta Hunta zabít budoucí Bond girl?

Který film série Mission: Impossible je nejlepší? A ve kterém chtěla agenta Hunta zabít budoucí Bond girl?

MI II
MI II

Už je tomu 22 let, kdy se na plát­nech kin popr­vé obje­vil nestár­nou­cí Tom Cruiseů jako Ethan Hunt. Od té doby si ten­to agent IMF (Impossible Missions Force) v sou­čas­ném akč­ním a špi­o­náž­ním žán­ru vydo­byl téměř stej­ně uzná­va­né posta­ve­ní jako Jimmy Bond.

V kinosá­lech prá­vě brouz­dá už šes­tý film série Mission: Impossible a stá­le pla­tí, že čím nověj­ší počin, tím vět­ší vizu­ál­ní šou. Pokusil jsem se všech­ny sním­ky seřa­dit od nej­slab­ší­ho po ten nej­lep­ší. Hlasovat a komen­to­vat ale může­te pod člán­kem i vy.

6) Mission: Impossible II (2000)

Snímek z pře­lo­mu tisí­ci­le­tí je obec­ně pova­žo­va­ný za nej­slab­ší z celé série, kupří­kla­du na ČSFD má pou­hých 58 %. Rozjížděl se slib­ně, památ­ná je pře­de­vším scé­na, kdy Tom bez jiš­tě­ní leze a ská­če po ska­lách. Počáteční šmrnc to ale postup­ně ztra­ti­lo, občas mi to při­po­mí­na­lo někte­ré slab­ší bon­dov­ky. Zajímavost pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry – zahrál si tu i Tonda Hopkins.

Pažótí ver­dikt: 60 %


5) Mission: Impossible (1996)

Jednička, kte­rá se z vel­ké čás­ti fil­mo­va­la i ode­hrá­va­la v Praze, je nao­pak mezi smr­tel­ní­ky vcel­ku oblí­be­ná. Mě ovšem moc nenadchla, i když dějo­vě byla zají­ma­věj­ší než dvoj­ka. Tady si zase kro­mě někte­rých čes­kých her­ců zahrál tře­bas i Jean Reno.

Pažótí ver­dikt: 60 %


4) Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

Rovněž čtver­ka se čás­teč­ně fil­mo­va­la v Praze a i v Mladé Boleslavi, to bylo ale vše. Tato měs­ta totiž před­sta­vo­va­la Budapešť a Moskvu, Českou repub­li­ku ten­to­krát tvůr­ci z děje zce­la vyne­cha­li (vši­vá­ci). A když už jsme u toho natá­če­ní, tak v jed­né ze zají­ma­vých rolí se tu obje­vil Pavel Kříž či v titul­ku sli­bo­va­ná Bond girl z posled­ní bon­dov­ky Spectre, krás­ná Francouzka Léa Seydoux, kte­rá tu ztvár­ni­la nájem­nou vra­žed­ky­ni.

Ghost Protocol není špat­ným fil­mem, ale ani nikterak úžas­ným. Pár nápa­dů tu bylo ovšem dosti pove­de­ných. Za zmín­ku sto­jí pře­de­vším pasáž z Dubaje, kde si to Tom bez kaska­dé­ra štrá­do­val tře­ba po skle nej­vyš­ší budo­vy svě­ta, či vyda­ře­ná scé­na z rus­ké věz­ni­ce.

Pažótí ver­dikt: 70 %


3) Mission: Impossible III (2006)

Zhruba stej­ně kva­lit­ní podí­va­ná jako Ghost Protocol, mož­ná o malý ždi­bec lep­ší. Trojka je z celé série asi nej­víc zamě­ře­ná na emo­ce, Ethan musí zachrá­nit život své ženě, nechy­bí ale ani akce. Tady řadím mezi ty top scé­ny pře­de­vším pře­střel­ku na mos­tě v půli fil­mu. A v pamě­ti mi utkvě­la i tak­zva­ná zaje­čí pac­ka, kte­rá je pro­tká­na celým fil­mem, oč se jed­na­lo se ale nako­nec nedo­zvě­děl ani sám Hunt.

Pažótí ver­dikt: 70 %


2) Mission: Impossible – Národ grázlů (2015)

Blížíme se do fini­še. Národ gráz­lů nebo­li v ori­gi­ná­le Rogue Nation je skvě­lou vizu­ál­ní podí­va­nou s něko­li­ka neza­po­me­nu­tel­ný­mi momen­ty jako je pasáž ze zmi­ňo­va­né vídeň­ské ope­ry, str­hu­jí­cí mise pod hla­di­nou vod­ní nádr­že, během níž Tom ve sku­teč­nos­ti doká­zal zadr­žet dech na šest a půl minu­ty, či auto­mo­bi­lo­vá a moto­cy­klo­vá honič­ka v Maroku. Poslední tře­ti­na fil­mu, kte­rá se ode­hrá­vá v Londýně, je ovšem kra­pet slab­ší.

Pažótí ver­dikt: 80 %


1) Mission: Impossible – Fallout (2018)

Nu a zatím posled­ní sní­mek, kte­rý je záro­veň vrcho­lem celé série a rov­něž vrcho­lem akč­ní­ho žán­ru. Je mož­ná tro­chu odliš­ný, tvůr­ci ubra­li na špi­o­ná­ži a zamě­ři­li se více prá­vě na akci, kte­rá sto­jí za to. Více v recen­zi. Málokdo by navíc čekal, že Fallout je po troj­ce záro­veň asi i neje­mo­tiv­něj­ším fil­mem.

Pažótí ver­dikt: 95 %

Který film série Mission: Impossible je dle vaše­ho sou­du nej­lep­ší?

  • Mission: Impossible - Fallout (37%, 7 Hlasy)
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol (32%, 6 Hlasy)
  • Mission: Impossible - Národ gráz­lů (16%, 3 Hlasy)
  • Mission: Impossible (11%, 2 Hlasy)
  • Mission: Impossible III (5%, 1 Hlasy)
  • Mission: Impossible II (0%, 0 Hlasy)

Počet hla­su­jí­cích: 19

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,78257 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56548 KB. | 29.06.2022 - 07:12:11