Kritiky.cz > Recenze knih > Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...

Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...

IMG 20180915 150620

První roky a začát­ky jsou stej­né. Víra, že to není prav­da. Víra, že se to zlep­ší. Že naše dítě JE nor­mál­ní a nebu­de mít žád­né mimo­řád­né poža­dav­ky, vždyť i těch nor­mál­ních je tako­vá spous­ta! Ale jed­no­ho dne klec spad­ne a už se z ní nikdy nedo­sta­ne­te. A tak vzni­ká pří­běh, kte­rý tu srd­ce vyprá­ví Pavlína Brzáková, pří­běh o ces­tě do své duše, kde muse­la najít duši své­ho dítě­te.

„Čelila jsem vel­ké­mu nepo­ro­zu­mě­ní ze stra­ny své­ho oko­lí a čas­to jsem byla vnitř­ně roz­bi­tá, ztrá­ce­la půdu pod noha­ma, a čím víc jsem potře­bo­va­la cítit pod­po­ru, tím méně jsem ji měla. Myslela jsem, že když se nás ujme odbor­ník, bude vše napůl vyře­še­no a já se budu moci spo­leh­nout, že teď už půjdu správ­nou ces­tou. Ale para­dox­ně mě odbor­ní­ci čas­to­va­li poznám­ka­mi, že jsem jako mat­ka selha­la, vyná­še­li nad námi nej­růz­něj­ší sou­dy a já jejich slo­vům věři­la, i když jsem jim v nit­ru věřit nechtě­la…“

A tak se roz­ví­jí pří­běh o kaž­do­den­ních sta­ros­tech, jíd­le, zdra­ví, nemo­cech, spán­ku, o hle­dá­ní škol­ky, o ces­tě do jiné země, do země tak cizí, že umož­ni­la návrat k sobě samé­mu. A o nachá­ze­ní toho, co se nako­nec uká­za­lo jako posí­le­ní, jež umož­ni­lo návrat.

„Kryštof už ví, že má mámu jako sil­ný strom. Strom se sil­ný­mi vět­ve­mi, tak sil­ný­mi, že když si na ni sed­ne jako ptá­če a obemkne ji svý­mi dráp­ky, cítí tu neko­neč­nou jis­to­tu. Věřím ve své ptá­če, pro­to­že náš život je dob­rý. Rosteme díky chy­bám, ale chy­by nás nedr­tí. Vidíme chy­bu a řek­ne­me si – aha, pozor, chy­ba. Pořádně si ji pro­hléd­ne­me, zjis­tí­me, co nám udě­la­la, a jde­me dál. Chyba byla dob­rá, uká­za­la nám, jak věci nedě­lat a kudy jít.

Přeju všem mámám, jež v sobě ješ­tě nema­jí jis­to­tu, aby ji našly. Jistotu potře­bu­je­me i pro naše dítě…“

Cením si upřím­nos­ti

Co mne zau­ja­lo, ale uvě­do­mi­la jsem si to až na téměř pade­sá­té strán­ce, kdy na to sama autor­ka upo­zor­ni­la, že ve hře jsou i muži, otec dítě­te a poslé­ze i pří­tel, ale také sou­ro­ze­nec, sestřič­ka. A pří­běh je psán tak, jak je duší mat­ky vní­mám. To všech­no kolem je upo­za­dě­no. V kni­ze vidí­me, kde je střed vní­má­ní, co zabí­rá vše­chen čas, sem tam se otře­me o to muž­ské vní­má­ní, kte­ré je tak prak­tic­ké a nepo­cho­pi­tel­né, tak moc na okra­ji, že… ale ano, ono to tak mož­ná má být. Možná jsou někdy ta šir­ší dal­ší ochran­ná kří­d­la tak moc dale­ko, aby umož­ni­la hlav­ní rodin­né role prá­vě té mat­ce, na kte­rou toho je v tako­vou chví­li oprav­du moc. Kdoví.

Kniha budí mno­ho otá­zek, mno­ho vnitř­ních otá­zek jsem si kladla jako žena i jako mat­ka. Viděla jsem své mateř­ství rázem jiný­ma oči­ma a mnoh­dy jsem s úle­vou nachá­ze­la sho­du ve chví­lích, kdy jsem o sobě pochy­bo­va­la. Pavlína Brzáková chá­pe dět­skou duši svým intro­vert­ním pohle­dem, což je mož­ná to nej­lep­ší, co se Kryštofovi moh­lo stát – ač to oba stá­lo pot, krev a slzy.

Milé mamin­ky, my jsme tím, co dává dětem opo­ru a kří­d­la záro­veň.  Kryštof ADéHáDě je jedi­neč­ná kni­ha o ces­tě do duše mat­ky i dítě­te. A o tom, jak se na této ces­tě vzá­jem­ně potka­li.

Možná to je návod nejen pro mamin­ky dětí s ADHD, ale pro mateř­ské dvo­ji­ce, kte­ré k sobě nemo­hou z něja­ké­ho důvo­du najít ces­tu. A návod a sou­cit s tím, jak se poprat s těž­ký­mi dny, kte­ré zaží­va­jí kaž­dé mamin­ky.

A pro­to­že kaž­dé dítě potře­bu­je MÁMU SILNOU JAKO STROM.

O autor­ce:

Pavlína Brzáková vystu­do­va­la etno­lo­gii a  zabý­vá se stu­di­em kul­tur sibiř­ských kočov­ných pas­tev­ců. Vydala série pohá­dek s těmi­to moti­vy, pro­dchnu­té moud­ros­tí šibiř­ských šama­nů, myto­lo­gie, romá­ny (Dědeček Oge, Dva svě­ty, Stíny na kupec­ké stez­ce), z nichž někte­ré jsou namlu­ve­ny Jaroslavem Duškem v audi­o­ver­zi dopro­vá­ze­né didge­ri­doo pod­kre­sem Ondřeje Smeykala. Naopak ona sepsa­la kni­hy s ním, Ze mě a Tvarytmy. Její obrov­ské množ­ství knih je cen­nou sbír­kou myto­lo­gie a výpo­vě­dí sibiř­ské moud­ros­ti a kul­tur. Působí jako šéf­re­dak­tor­ka měsíč­ní­ku Regenerace.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz

  • RECENZE: To byl Arnošt Lustig15. září 2020 RECENZE: To byl Arnošt Lustig Až po okraj naplněný dokument o životě Arnošta Lustiga, ve kterém máte často pocit, že jste uprostřed dění, uprostřed vypravěče Františka Cingera i uprostřed života Arnošta Lustiga, který […] Posted in Recenze
  • Joy Fielding – Špatná dcera17. srpna 2020 Joy Fielding – Špatná dcera Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Poslední dva týdny v červenci jsem měla dovču, což jsem velice uvítala, protože jsem se těšila na to množství volna, kdy […] Posted in Recenze knih
  • Clélie Avit – Znám tě ze svých snů (recenzní kniha)3. srpna 2020 Clélie Avit – Znám tě ze svých snů (recenzní kniha) Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Před pár týdny mi přišla čerstvá dávka čtiva od Nakladatelství Grada, pod které spadá i Metafora, a mezi těmito novinkami byla i […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cass – Zaslíbená9. července 2020 Kiera Cass – Zaslíbená Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku!  Sepsání téhle recenze mi dalo dost zabrat. Snažila jsem se totiž, aby nevyzněla tak, jak možná ve finále vyzní (vím, […] Posted in Recenze knih
  • Tim Weaver – Hon na mrtvého19. května 2020 Tim Weaver – Hon na mrtvého Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Sérii s Davidem Rakerem mám ve čtečce už delší dobu, ale zatím jsem se k ní nedostala přes tu kupu knih, které doma […] Posted in Recenze knih
  • Michele Campbell – Cizinec na pláži15. května 2020 Michele Campbell – Cizinec na pláži Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Společnost e.on ve spolupráci s Palmknihami během dubna dávali několik e-knih zadarmo ke stažení pomocí unikátních kódů. […] Posted in Recenze knih
  • Michele Campbell – Vždycky je to manžel8. května 2020 Michele Campbell – Vždycky je to manžel Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! V poslední době jsem opět zabředla spíše do fantasy kniha románů, a tak jsem se rozhodla proložit si to nějakým thrillerem. A vzpomněla […] Posted in Recenze knih
  • Roxie Cooper – Den, kdy jsme se potkali (recenzní kniha)24. dubna 2020 Roxie Cooper – Den, kdy jsme se potkali (recenzní kniha) Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Recenzáčky se mi doma celkem nakupily, tak jsem se pustila do jejich zpracovávání. Jedním z těch, které čekají už nějakou dobu, je […] Posted in Recenze knih
  • Katrin Walldová – Sám mezi všemi (recenzní kniha)23. ledna 2020 Katrin Walldová – Sám mezi všemi (recenzní kniha) Zdravím všechny své báječné čtenáře u nové recenze! Doufám, že jste první měsíc nového roku přečkali ve zdraví. Já jsme nastoupila do nového zaměstnání a začala zpracovávat staré rozepsané […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit2. prosince 2019 RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit Uštědřit K.O. sexu a vůbec vztahům mezi muži a ženami je asi tak snadné jako rozpoutat světovou válku. Stačí pomalu vařit žábu a přesvědčit tiše lidstvo, že toto je pro jejich dobro – a […] Posted in Články, Recenze knih

Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...