Kritiky.cz > Recenze knih > Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...

Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...

IMG 20180915 150620

První roky a začát­ky jsou stej­né. Víra, že to není prav­da. Víra, že se to zlep­ší. Že naše dítě JE nor­mál­ní a nebu­de mít žád­né mimo­řád­né poža­dav­ky, vždyť i těch nor­mál­ních je tako­vá spous­ta! Ale jed­no­ho dne klec spad­ne a už se z ní nikdy nedo­sta­ne­te. A tak vzni­ká pří­běh, kte­rý tu srd­ce vyprá­ví Pavlína Brzáková, pří­běh o ces­tě do své duše, kde muse­la najít duši své­ho dítě­te.

„Čelila jsem vel­ké­mu nepo­ro­zu­mě­ní ze stra­ny své­ho oko­lí a čas­to jsem byla vnitř­ně roz­bi­tá, ztrá­ce­la půdu pod noha­ma, a čím víc jsem potře­bo­va­la cítit pod­po­ru, tím méně jsem ji měla. Myslela jsem, že když se nás ujme odbor­ník, bude vše napůl vyře­še­no a já se budu moci spo­leh­nout, že teď už půjdu správ­nou ces­tou. Ale para­dox­ně mě odbor­ní­ci čas­to­va­li poznám­ka­mi, že jsem jako mat­ka selha­la, vyná­še­li nad námi nej­růz­něj­ší sou­dy a já jejich slo­vům věři­la, i když jsem jim v nit­ru věřit nechtě­la…“

A tak se roz­ví­jí pří­běh o kaž­do­den­ních sta­ros­tech, jíd­le, zdra­ví, nemo­cech, spán­ku, o hle­dá­ní škol­ky, o ces­tě do jiné země, do země tak cizí, že umož­ni­la návrat k sobě samé­mu. A o nachá­ze­ní toho, co se nako­nec uká­za­lo jako posí­le­ní, jež umož­ni­lo návrat.

„Kryštof už ví, že má mámu jako sil­ný strom. Strom se sil­ný­mi vět­ve­mi, tak sil­ný­mi, že když si na ni sed­ne jako ptá­če a obemkne ji svý­mi dráp­ky, cítí tu neko­neč­nou jis­to­tu. Věřím ve své ptá­če, pro­to­že náš život je dob­rý. Rosteme díky chy­bám, ale chy­by nás nedr­tí. Vidíme chy­bu a řek­ne­me si – aha, pozor, chy­ba. Pořádně si ji pro­hléd­ne­me, zjis­tí­me, co nám udě­la­la, a jde­me dál. Chyba byla dob­rá, uká­za­la nám, jak věci nedě­lat a kudy jít.

Přeju všem mámám, jež v sobě ješ­tě nema­jí jis­to­tu, aby ji našly. Jistotu potře­bu­je­me i pro naše dítě…“

Cením si upřím­nos­ti

Co mne zau­ja­lo, ale uvě­do­mi­la jsem si to až na téměř pade­sá­té strán­ce, kdy na to sama autor­ka upo­zor­ni­la, že ve hře jsou i muži, otec dítě­te a poslé­ze i pří­tel, ale také sou­ro­ze­nec, sestřič­ka. A pří­běh je psán tak, jak je duší mat­ky vní­mám. To všech­no kolem je upo­za­dě­no. V kni­ze vidí­me, kde je střed vní­má­ní, co zabí­rá vše­chen čas, sem tam se otře­me o to muž­ské vní­má­ní, kte­ré je tak prak­tic­ké a nepo­cho­pi­tel­né, tak moc na okra­ji, že… ale ano, ono to tak mož­ná má být. Možná jsou někdy ta šir­ší dal­ší ochran­ná kří­d­la tak moc dale­ko, aby umož­ni­la hlav­ní rodin­né role prá­vě té mat­ce, na kte­rou toho je v tako­vou chví­li oprav­du moc. Kdoví.

Kniha budí mno­ho otá­zek, mno­ho vnitř­ních otá­zek jsem si kladla jako žena i jako mat­ka. Viděla jsem své mateř­ství rázem jiný­ma oči­ma a mnoh­dy jsem s úle­vou nachá­ze­la sho­du ve chví­lích, kdy jsem o sobě pochy­bo­va­la. Pavlína Brzáková chá­pe dět­skou duši svým intro­vert­ním pohle­dem, což je mož­ná to nej­lep­ší, co se Kryštofovi moh­lo stát – ač to oba stá­lo pot, krev a slzy.

Milé mamin­ky, my jsme tím, co dává dětem opo­ru a kří­d­la záro­veň.  Kryštof ADéHáDě je jedi­neč­ná kni­ha o ces­tě do duše mat­ky i dítě­te. A o tom, jak se na této ces­tě vzá­jem­ně potka­li.

Možná to je návod nejen pro mamin­ky dětí s ADHD, ale pro mateř­ské dvo­ji­ce, kte­ré k sobě nemo­hou z něja­ké­ho důvo­du najít ces­tu. A návod a sou­cit s tím, jak se poprat s těž­ký­mi dny, kte­ré zaží­va­jí kaž­dé mamin­ky.

A pro­to­že kaž­dé dítě potře­bu­je MÁMU SILNOU JAKO STROM.

O autor­ce:

Pavlína Brzáková vystu­do­va­la etno­lo­gii a  zabý­vá se stu­di­em kul­tur sibiř­ských kočov­ných pas­tev­ců. Vydala série pohá­dek s těmi­to moti­vy, pro­dchnu­té moud­ros­tí šibiř­ských šama­nů, myto­lo­gie, romá­ny (Dědeček Oge, Dva svě­ty, Stíny na kupec­ké stez­ce), z nichž někte­ré jsou namlu­ve­ny Jaroslavem Duškem v audi­o­ver­zi dopro­vá­ze­né didge­ri­doo pod­kre­sem Ondřeje Smeykala. Naopak ona sepsa­la kni­hy s ním, Ze mě a Tvarytmy. Její obrov­ské množ­ství knih je cen­nou sbír­kou myto­lo­gie a výpo­vě­dí sibiř­ské moud­ros­ti a kul­tur. Působí jako šéf­re­dak­tor­ka měsíč­ní­ku Regenerace.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […]
  • Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami19. října 2016 Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami Je to jako kombinace pohádkového světa, který vám ožije před očima. Stejně tak si můžete nad touto knihou i miniaturními kartičkami snít, jako si s nimi zcela vážně pohrávat a hledat […]
  • Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského4. dubna 2019 Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského Těžko tai či popisovat slovy, i to DVD to má vlastně těžké, protože něco tak vnitřního, zároveň ale tělesného se prostě musí prožít. To i sám autor upozorňuje. Nejlepší způsob, jak prožít […]
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!18. února 2019 Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou, ale on už přijde potřetí. A to se jednou, dalo se tak říct, schovával za tvář ďábla. Tak to už […]
  • Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás5. listopadu 2018 Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás Proč jsme tady? Na světě, ve kterém je někdy složité se vyznat? Četla jsem tuto knihu krátce po shlédnutí dokumentu o tom, že andělé jsou od pradávna vlastně tvorové, kteří v podobě bohů […]
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze23. dubna 2017 Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze Jiří Babica nikdy nezahálel a souběžně se svými televizními pořady vyráběl i kuchařky. Další v pořadí Babicovy fotbalové dobroty spadají mezi trochu odlišné, než na co jsou fanoušci […]
  • Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 %17. dubna 2017 Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 % Vlastimil Brodský byl hvězda jednak filmového plátna, ale taktéž i rozhlasového éteru, kde vyprávěl pohádky. Posléze si je začal vymýšlet a vyprávět svému jezevčíkovi Hugovi. Všechny byly […]
  • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]