Kritiky.cz > Filmové recenze > Krycí jméno Vlk (El Lobo)

Krycí jméno Vlk (El Lobo)

200706032314 bscap0002

200706032314_bscap0002Film nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Vládou naja­tý agent s kry­cím jmé­nem Vlk (El Lobo) byl infil­tro­ván do nej­už­ší­ho vede­ní baskic­ké tero­ris­tic­ké orga­ni­za­ce ETA. Jak to všech­no zača­lo?

 

 

José María Loygorri žije se svou ženou a malým syn­kem doce­la poklid­ným živo­tem. Poklidný ale asi není správ­né slo­vo. Španělsku nekom­pro­mis­ně vlád­ne Franco, a pro­to někte­ří oby­va­te­lé Baskicka pova­žu­jí orga­ni­za­ci ETA za ochrán­ky­ni před dik­ta­tu­rou. Ne všich­ni schva­lu­jí její čas­to kru­té meto­dy, ale je jen málo tako­vých, jež to veřej­ně dáva­jí naje­vo. José není nikterak radi­kál­ní, avšak s orga­ni­za­cí svým způ­so­bem sym­pa­ti­zu­je.

Jedné noci u dve­ří zazvo­ní zvo­nek a spo­lu s jeho zná­mým postá­vá u pra­hu něko­lik nezná­mých mužů, kte­ří poža­du­jí nocleh. Hlavní hrdi­na není nijak nad­šen (má rodi­nu a nechce ji do niče­ho zata­ho­vat), přes­to sou­hla­sí. Od jed­no­ho z cizin­ců se dozví­dá, že jsou tady, aby dal­ší den zavraž­di­li jis­té­ho taxi­ká­ře, kte­rý je pod­le jejich názo­ru uda­va­čem. Vědomí toho, co při­jde, donu­tí Txemu (pře­zdív­ka hl. hrdi­ny), aby budou­cí oběť varo­val, ale to se nezda­ří. Manžel, otec a míst­ní nekon­flikt­ní občan je za bílé­ho dne na ruš­né uli­ci chlad­no­krev­ně zavraž­děn před zra­ky své rodi­ny a lidí kolem.

Po poli­cej­ním záta­hu, ke kte­ré­mu se náhod­ně při­ple­te, je José zatčen a vyslý­chán na poli­cej­ní sta­ni­ci. Přizná vše, co o vraž­dě taxi­ká­ře věděl a poma­lu pře­stá­vá dou­fat v lep­ší budouc­nost. Na vyšet­řo­va­te­le však udě­lá dob­rý dojem, a ten mu pro­to nabíd­ne men­ší pro­ti­služ­bu výmě­nou za čis­tý rejstřík. Txema tro­chu naiv­ně dou­fá, že tím to také kon­čí, ale osud pro něho chys­tá něco jiné­ho.

200706032315_bscap0004Na scé­nu vstu­pu­je šéf taj­né služ­by s dal­ším návrhem. Jde o ambi­ci­óz­ní plán, jak dostat hlav­ní­ho hrdi­nu do nit­ra orga­ni­za­ce, aby taj­ná služ­ba měla infor­ma­ce z prv­ní ruky. „Co když mě pro­kouk­nou?“ „Pro člo­vě­ka, jako jsi ty, nebu­de těž­ké mlu­vit, jed­nat a dokon­ce mys­let jako oni. Důvěřuj nám, pro­sím. Máme váž­ně ty nej­lep­ší lidi a také pro­střed­ky. Jenom nám chy­bí troj­ský kůň.“ Jenomže José María zatím ani netu­ší, že věřit nesmí niko­mu!

Naštěstí film nejde ve sto­pách někte­rých svých západ­ních brat­říč­ků mega­bi­já­ků s množ­stvím výbuchů, akč­ních scén, vrchol­ných kaska­dér­ských kous­ků a svlé­ka­cích pasá­ží s násled­ným sla­ďoun­kým kon­cem. Je to film, na kte­rý se bude­te dívat a záro­veň dění na obra­zov­ce bude­te věřit. Všechny prv­ky jsou dob­ře vyvá­že­né. Ano, dočká­te se akce, ale není jen pro potě­chu oka, před­chá­zí jí urči­tý smys­lu­pl­ný děj a má logic­kou návaz­nost na dal­ší dění. Ano, je tu i sym­pa­tic­ká sleč­na, nepů­jde však o žád­nou vele­koč­ku a náš hrdi­na je nako­nec hrdi­na pro­ti své vůli, kdy se jed­no­du­še sna­ží pře­žít.

Výkony her­ců mi při­šly také vyrov­na­né. Možná je tro­chu ško­da, že se víc nepra­cu­je s psy­cho­lo­gií postav. Ve fil­mu na vás zřej­mě nej­ví­ce zapů­so­bí posta­vy hlav­ní­ho hrdi­ny, „hod­né­ho poli­cis­ty“ a pro­spě­chář­ské­ho šéfa zpra­vo­daj­ské služ­by (i když se ortel nedá vyřknout zce­la jed­no­znač­ně). Je tro­chu zará­že­jí­cí, že ze začát­ku až záhad­ný vůd­ce ETA opře­de­ný aurou tajem­ství a nedo­tknu­tel­nos­ti, ztrá­cí po krát­ké době na zají­ma­vos­ti a po zby­tek fil­mu půso­bí jen jako „dal­ší z postav“.

Bohužel po všech těch fil­mech, kdy vám hlav­ní hrdi­na na začát­ku pro­zra­dí, že se jme­nu­je James Bond a co má rád k pití, po všech fil­mech o super­agen­tech se špič­ko­vou tech­ni­kou a zabi­jác­kým výcvi­kem, zís­ká divák poně­kud myl­nou před­sta­vu o výji­meč­ných fyzic­kých a dušev­ních schop­nos­tech tako­vé­ho člo­vě­ka. El Lobo je hez­kým pří­kla­dem toho, že hlav­ní zbra­ní agen­ta není fidlát­ko v ruká­vu a tro­ji­té sal­to vzad, ale jeho mozek.

200706032314_bscap0003Děj se ode­hrá­vá v polo­vi­ně sedm­de­sá­tých let a dobo­vou atmo­sfé­ru zvlád­li fil­ma­ři na výbor­nou. Film však nesta­ví jen na zají­ma­vém vizu­ál­ním zpra­co­vá­ní, ale hlav­ně na zají­ma­vém pří­bě­hu. Možná je také na mís­tě zmí­nit dob­ře vybra­nou hud­bu a pove­de­ný čes­ký dabing postav.

 

Krycí jmé­no Vlk je film, jenž mohu s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­čit. Nepředpokládám, že na vás zapů­so­bí tak, že dal­ší dva dny o něm bude­te neu­stá­le pře­mýš­let. Je to dob­ře kou­ka­tel­né díl­ko, kdy fan­dí­te hlav­ní­mu hrdi­no­vi a nechá­te se uná­šet pří­bě­hem. Až pobě­ží závě­reč­né titul­ky, nej­spí­še kon­sta­tu­je­te, že šlo o dost sluš­ný film, na kte­rý se ješ­tě někdy podí­vá­te.

 

Žánr: thriller

Režie: Miguel Courtois

Vznik. 2004, Španělsko

Hrají: Eduardo Noriega, Silvia Abascal, Patrick Bruel, Mélanie Doutey, José Coronado, Jorge Sanz, Aitor Mazo, Antonio Ferrera, Javier Tolosa, Manuel Zarzo, Cristina Perales, Santiago Ramos      

 

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%19. května 2015 Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50% Poněkud neduživý a nesmělý chlapík jménem Amadeo je už od dětství přeborníkem ve stolním fotbálku (resp. v hospodském fotbálku, chcete-li). Do jeho malého městečka se jednoho dne vrátí […] Posted in Filmové recenze
  • Obchodník se smrtí - „Na každých dvanáct lidí na světě připadá jedna střelná zbraň. Jde o to, jak ozbrojit těch 11 zbývajících.“12. ledna 2006 Obchodník se smrtí - „Na každých dvanáct lidí na světě připadá jedna střelná zbraň. Jde o to, jak ozbrojit těch 11 zbývajících.“ Ať dělám, co dělám, musím to říci a strašně se za to stydím. Přestože Obchodník se smrtí vzbudil v zámoří docela velké pozdvižení, mě samotného to nechalo absolutně chladným a hlavně […] Posted in Filmové recenze
  • Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50%1. března 2014 Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50% Dalo se celkem předpokládat, že nový film, který nám představuje australský scenárista (m. j. autor Austrálie či kultovního Collateralu) Stuart Beattie, nebude žádná filozofující […] Posted in Filmové recenze
  • n200905150956 E430. května 2009 Eragon Přinesla Saphira na svých křídlech něco nového? Nebo spolu s jezdcem mají ve výzbroji pouze staré (osvědčené) zbraně, které by měli raději dát do starého železa? Kdysi dávno v předaleké […] Posted in Filmové recenze
  • Plan 9 from outer space5. dubna 2006 Plan 9 from outer space Ano, je to tu! Hurá! Zděšeně křičí davy zoufalých lidí, jež se ve snaze dostati se v pořádku (a hlavně živí) z kin po celém světě derou do pro ně příliš úzkých dveří a zašlapávají (i […] Posted in Filmové recenze
  • Já, legenda - Akivo, Akivo...7. ledna 2008 Já, legenda - Akivo, Akivo... Letos to vypadá na Vánoce plné zklamání. Naslibovaly se skvělé tarify, supervýhodné akce, hromada dárků, tlustá sněhová nadílka… ale bohužel, Santa se nám přežral a komínem […] Posted in Filmové recenze
  • Ať vejde ten pravý (Låt den rätte komma in) 20082. července 2014 Ať vejde ten pravý (Låt den rätte komma in) 2008 Marná sláva, krev se vyjímá nejlépe na sněhu a strach a děs nejlépe vynikne v okamžiku, kdy je konfrontován s emocemi z opačného emočního spektra. A tohle vše lze nalézt ve filmu "Ať […] Posted in Filmové recenze
  • Hvězdná pěchota22. ledna 2005 Hvězdná pěchota Kvalitní sci-fi od samotného Roberta A. Heinleina – to se musí vidět. Tento film vznikl už hodně, hodně dávno. Přesto se k němu pořád rád vracím. Naposledy jsem jej viděl asi před dvěma […] Posted in Filmové recenze
  • Kanibalové (Cannibal Holocaust 1980)21. srpna 2012 Kanibalové (Cannibal Holocaust 1980) Jsou filmy, které si sebou nesou nálepku "kontroverzní". Některé z nich ji mají čistě účelově, těší se, že kontroverznost zvýší počet diváků v kinech a prodej digitálních nosičů. Některé […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...