Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Krycí jméno Vlk (El Lobo)

Krycí jméno Vlk (El Lobo)

200706032314 bscap0002

200706032314_bscap0002Film nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Vládou naja­tý agent s kry­cím jmé­nem Vlk (El Lobo) byl infil­tro­ván do nej­už­ší­ho vede­ní baskic­ké tero­ris­tic­ké orga­ni­za­ce ETA. Jak to všech­no zača­lo?

 

 

José María Loygorri žije se svou ženou a malým syn­kem doce­la poklid­ným živo­tem. Poklidný ale asi není správ­né slo­vo. Španělsku nekom­pro­mis­ně vlád­ne Franco, a pro­to někte­ří oby­va­te­lé Baskicka pova­žu­jí orga­ni­za­ci ETA za ochrán­ky­ni před dik­ta­tu­rou. Ne všich­ni schva­lu­jí její čas­to kru­té meto­dy, ale je jen málo tako­vých, jež to veřej­ně dáva­jí naje­vo. José není nikterak radi­kál­ní, avšak s orga­ni­za­cí svým způ­so­bem sym­pa­ti­zu­je.

Jedné noci u dve­ří zazvo­ní zvo­nek a spo­lu s jeho zná­mým postá­vá u pra­hu něko­lik nezná­mých mužů, kte­ří poža­du­jí nocleh. Hlavní hrdi­na není nijak nad­šen (má rodi­nu a nechce ji do niče­ho zata­ho­vat), přes­to sou­hla­sí. Od jed­no­ho z cizin­ců se dozví­dá, že jsou tady, aby dal­ší den zavraž­di­li jis­té­ho taxi­ká­ře, kte­rý je pod­le jejich názo­ru uda­va­čem. Vědomí toho, co při­jde, donu­tí Txemu (pře­zdív­ka hl. hrdi­ny), aby budou­cí oběť varo­val, ale to se nezda­ří. Manžel, otec a míst­ní nekon­flikt­ní občan je za bílé­ho dne na ruš­né uli­ci chlad­no­krev­ně zavraž­děn před zra­ky své rodi­ny a lidí kolem.

Po poli­cej­ním záta­hu, ke kte­ré­mu se náhod­ně při­ple­te, je José zatčen a vyslý­chán na poli­cej­ní sta­ni­ci. Přizná vše, co o vraž­dě taxi­ká­ře věděl a poma­lu pře­stá­vá dou­fat v lep­ší budouc­nost. Na vyšet­řo­va­te­le však udě­lá dob­rý dojem, a ten mu pro­to nabíd­ne men­ší pro­ti­služ­bu výmě­nou za čis­tý rejstřík. Txema tro­chu naiv­ně dou­fá, že tím to také kon­čí, ale osud pro něho chys­tá něco jiné­ho.

200706032315_bscap0004Na scé­nu vstu­pu­je šéf taj­né služ­by s dal­ším návrhem. Jde o ambi­ci­óz­ní plán, jak dostat hlav­ní­ho hrdi­nu do nit­ra orga­ni­za­ce, aby taj­ná služ­ba měla infor­ma­ce z prv­ní ruky. „Co když mě pro­kouk­nou?“ „Pro člo­vě­ka, jako jsi ty, nebu­de těž­ké mlu­vit, jed­nat a dokon­ce mys­let jako oni. Důvěřuj nám, pro­sím. Máme váž­ně ty nej­lep­ší lidi a také pro­střed­ky. Jenom nám chy­bí troj­ský kůň.“ Jenomže José María zatím ani netu­ší, že věřit nesmí niko­mu!

Naštěstí film nejde ve sto­pách někte­rých svých západ­ních brat­říč­ků mega­bi­já­ků s množ­stvím výbuchů, akč­ních scén, vrchol­ných kaska­dér­ských kous­ků a svlé­ka­cích pasá­ží s násled­ným sla­ďoun­kým kon­cem. Je to film, na kte­rý se bude­te dívat a záro­veň dění na obra­zov­ce bude­te věřit. Všechny prv­ky jsou dob­ře vyvá­že­né. Ano, dočká­te se akce, ale není jen pro potě­chu oka, před­chá­zí jí urči­tý smys­lu­pl­ný děj a má logic­kou návaz­nost na dal­ší dění. Ano, je tu i sym­pa­tic­ká sleč­na, nepů­jde však o žád­nou vele­koč­ku a náš hrdi­na je nako­nec hrdi­na pro­ti své vůli, kdy se jed­no­du­še sna­ží pře­žít.

Výkony her­ců mi při­šly také vyrov­na­né. Možná je tro­chu ško­da, že se víc nepra­cu­je s psy­cho­lo­gií postav. Ve fil­mu na vás zřej­mě nej­ví­ce zapů­so­bí posta­vy hlav­ní­ho hrdi­ny, „hod­né­ho poli­cis­ty“ a pro­spě­chář­ské­ho šéfa zpra­vo­daj­ské služ­by (i když se ortel nedá vyřknout zce­la jed­no­znač­ně). Je tro­chu zará­že­jí­cí, že ze začát­ku až záhad­ný vůd­ce ETA opře­de­ný aurou tajem­ství a nedo­tknu­tel­nos­ti, ztrá­cí po krát­ké době na zají­ma­vos­ti a po zby­tek fil­mu půso­bí jen jako „dal­ší z postav“.

Bohužel po všech těch fil­mech, kdy vám hlav­ní hrdi­na na začát­ku pro­zra­dí, že se jme­nu­je James Bond a co má rád k pití, po všech fil­mech o super­agen­tech se špič­ko­vou tech­ni­kou a zabi­jác­kým výcvi­kem, zís­ká divák poně­kud myl­nou před­sta­vu o výji­meč­ných fyzic­kých a dušev­ních schop­nos­tech tako­vé­ho člo­vě­ka. El Lobo je hez­kým pří­kla­dem toho, že hlav­ní zbra­ní agen­ta není fidlát­ko v ruká­vu a tro­ji­té sal­to vzad, ale jeho mozek.

200706032314_bscap0003Děj se ode­hrá­vá v polo­vi­ně sedm­de­sá­tých let a dobo­vou atmo­sfé­ru zvlád­li fil­ma­ři na výbor­nou. Film však nesta­ví jen na zají­ma­vém vizu­ál­ním zpra­co­vá­ní, ale hlav­ně na zají­ma­vém pří­bě­hu. Možná je také na mís­tě zmí­nit dob­ře vybra­nou hud­bu a pove­de­ný čes­ký dabing postav.

 

Krycí jmé­no Vlk je film, jenž mohu s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­čit. Nepředpokládám, že na vás zapů­so­bí tak, že dal­ší dva dny o něm bude­te neu­stá­le pře­mýš­let. Je to dob­ře kou­ka­tel­né díl­ko, kdy fan­dí­te hlav­ní­mu hrdi­no­vi a nechá­te se uná­šet pří­bě­hem. Až pobě­ží závě­reč­né titul­ky, nej­spí­še kon­sta­tu­je­te, že šlo o dost sluš­ný film, na kte­rý se ješ­tě někdy podí­vá­te.

 

Žánr: thriller

Režie: Miguel Courtois

Vznik. 2004, Španělsko

Hrají: Eduardo Noriega, Silvia Abascal, Patrick Bruel, Mélanie Doutey, José Coronado, Jorge Sanz, Aitor Mazo, Antonio Ferrera, Javier Tolosa, Manuel Zarzo, Cristina Perales, Santiago Ramos      

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42143 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55031 KB. | 01.08.2021 - 18:13:01