Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Krvavý Valentýn

Krvavý Valentýn

Úrodná půda pro setí slav­ných rema­ku z dáv­ných časů se nachá­zí v tom nej­plod­něj­ším obdo­bí. Proto není divu, že se na nás rych­los­tí svět­la řítí dal­ší z vytří­be­ných horo­ro­vých kous­ků jako je Krvavý Valentýn, kte­rý je pře­dě­láv­kou slav­né­ho kanad­ské­ho fil­mu z roku 1981. Producenti na ten­to styl zno­vu­o­ži­vo­vá­ní horo­ro­vých legend posled­ní dobou hod­ně sáze­jí a není se čemu divit, vždyť se jim těmi­to na prv­ní pohled snad­ný­mi kro­ky zajiš­ťu­jí obrov­ské pří­su­ny zis­ků do svých kapes.

Vsadí na zná­mý titul, oprá­ší pří­běh nala­ku­jí novou suspen­zí a vyšlou do svě­ta nachy­tat co nej­ví­ce dola­rů. Krvavý Valentýn se navíc od ostat­ních horo­ro­vých rema­ku může pyš­nit zce­la pře­vrat­nou tech­no­lo­gií 3D, kte­rá má divá­ka v táh­nout blí­že do děje a nahnat více stra­chu, než tomu bylo dopo­sud. Pokud si bude­te chtít vychut­nat ten­to výji­meč­ný film v něja­kém 3D kině bude­te odchá­zet z poci­tem, že jste roz­pá­rá­ni na kusy. Plameny, krum­pá­če a spous­tu dal­ších nemé­ně ohav­ných věcí se na vás z plát­na budou jen  valit a vy se nebu­de­te sta­čit uhý­bat.

Celý pří­běh začí­ná vinou nezku­še­né­ho hor­ní­ka Toma Hanningera, kte­rý způ­so­bí v dole zával a tím pošle na smrt pět lidí. Jediným hor­ní­kem, jenž kata­stro­fu pře­ži­je je Harry Warden, kte­rý upa­dá do koma­tu a přes­ně za rok se z něj pro­bu­dí aby se pomstil vše­mu a všem nelí­tost­ným způ­so­bem. Zabije 22 lidí krum­pá­čem a záhy se ztra­tí v útro­bách štol. Deset let nato se do rod­né­ho měs­teč­ka Harmony pošra­mo­ce­né­ho krva­vou minu­los­tí vra­cí Tom Hanninger, kte­ré­ho neu­stá­le pro­ná­sle­du­jí čer­né myš­len­ky z neštěs­tí způ­so­be­né  jeho ruka­ma ten­krát v dole. Ve fil­mu, jak se dá z názvu vyčíst nebu­de chy­bět lás­ka vyob­ra­ze­na milost­ným troj­ú­hel­ní­kem mezi Tomem, Axelem a Sarah, kte­rá je býva­lou pří­tel­ky­ní Toma a nyněj­ší man­žel­kou Axela, míst­ní­ho šeri­fa. Právě této noci kdy se Tom vra­cí do měs­teč­ka se opět pro­bou­zí cosi tem­né­ho skrý­va­jí­cí­ho se v šach­tách býva­lé­ho hor­nic­ké­ho pra­co­viš­tě s krum­pá­čem v ruce a cros­so­ve­ro­vou mas­kou na hla­vě.

Pokud se sklou­bí kla­sic­ký horor se špič­ko­vou tech­no­lo­gií dneš­ní doby, jako je to v tom­to pří­pa­dě, dá se z pře­hle­dem říct, že jde o pře­dem zaru­če­ný mno­ha­mi­li­o­no­vý zisk z tržeb. Režisérem toho­to pře­vrat­né­ho horo­ro­vé­ho sním­ku se stal Patrick Lussier dlou­ho­le­tý kole­ga mis­tra horo­rů Wese Cravena. Patrick byl vždy skvě­le při­pra­ven na kaž­dé natá­če­ní a při­ne­sl do fil­mu něko­lik skvě­lých nápa­dů a aspek­tů. Jeho pro­fe­si­o­na­li­ta, pří­vě­ti­vý pří­stup k her­cům a zku­še­nos­ti, jenž zís­kal od Cravena byly v tom­to sním­ku sto­pro­cent­ně zúro­če­ny a ve výsled­ku jsou veli­ce patr­né. Navíc 3D tech­ni­ka nasti­ňu­je kudy by se moh­lo horo­ro­vé odvět­ví v příš­tích letech ubí­rat.

V hlav­ní roli v této dechbe­rou­cí podí­va­né může­te spat­řit Jensena Acklese (Tom Hanninger, Lovci duchů), kte­rý se oprav­du pře­ko­nal a doká­zal, že není jen seri­á­lo­vou hvězdou, jak si o něm mno­zí mys­le­li a doká­že fil­mu svým herec­kým výko­nem vydláž­dit ces­tu ke snad­něj­ší­mu úspě­chu. Jeho při­ro­ze­né cha­risma a vcí­tě­ní se do role mu dodá­vá veli­kou cenu pro dal­ší role, kte­ré by mu moh­li být nabí­ze­ny. Krvavý Valentýn mu zkrát­ka sedl a já osob­ně ho dopo­ru­ču­ji všem co se rádi bojí.

Opravdu skvě­lý záži­tek, kte­rý byl docí­len pomo­cí nej­no­věj­ší 3D tech­no­lo­gie. Pojem horor dostá­vá nové roz­mě­ry a ten­to nadu­pa­ný sní­mek vás pří­mo vtáh­ne do děje a už nepus­tí. Budete se cíti jako by ste byly jeho sou­čás­tí a ne pou­hým divá­kem. Ať žije 3D.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: Válka Nevěst

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Recenze: Marley a já

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
18. April 2009 - 9:42 — Patrik Chlumecky

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53149 s | počet dotazů: 231 | paměť: 54105 KB. | 26.01.2022 - 07:11:01