Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Krvavý diamant - Po Posledním Samuraji nám Edward Zwick představuje  film, který nutí k zamyšlení a zároveň nabízí zajímavou podívanou.

Krvavý diamant - Po Posledním Samuraji nám Edward Zwick představuje  film, který nutí k zamyšlení a zároveň nabízí zajímavou podívanou.

KrvavyDiamant
KrvavyDiamant
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 1999, Sierra Leone je zmí­ta­ná kon­flik­tem, kde jsou sko­ro všich­ni pro­ti všem a kaž­dý sám za sebe. Nejsilnější frak­cí se stá­vá R.U.F. (Revolutionery United Front), samozva­ný hlas lidu a bojov­ník za důstoj­ný život. Co na tom, že vyvraž­ďu­je celé ves­ni­ce lidí, za jejichž lep­ší budouc­nost údaj­ně boju­je? Co na tom, že ze zaja­tých dětí dělá zdro­go­va­né a zfa­na­ti­zo­va­né vojá­ky, kte­ří roz­ši­řu­jí její řady? Co na tom, že z pochy­ta­ných ves­ni­ča­nů děla­jí své otro­ky?

Jenomže hrát­ky s vlád­ní­mi vojá­ky vyža­du­jí mít v záso­bě kro­mě vel­ko­hubých hesel a nebez­peč­ných výhrů­žek také fidlát­ka, co se za pašo­vá­ní baná­nů nekou­pí. K finan­co­vá­ní ozbro­je­ných stře­tů slou­ží prá­vě dia­man­ty. Kdo ovlád­ne dia­man­to­vé doly, zajis­tí si sta­bil­ní finanč­ní pří­sun, za kte­rý se už dají poří­dit něja­ká ta RPG a „ákáč­ka“. Vzhledem k občan­ské vál­ce v zemí je nad slun­ce jas­né, že R.U.F. nemů­že jen tak vyvá­žet ze země suro­vé dia­man­ty, pro­to se brzy zaběh­ne nový sys­tém.

Diamanty jsou buď pří­mo smě­ňo­vá­ny za zbra­ně, tím pádem sta­rost s vývo­zem je na stra­ně kupu­jí­cí­ho, nebo jsou pašo­vá­ny do sou­sed­ní země, kde se zajis­tí všech­na potvr­ze­ní o tom, že pochá­ze­jí prá­vě z ní, což ze „špi­na­vých dia­man­tů“ dělá napros­to legál­ní export­ní arti­kl.

Danny Archer je býva­lý jiho­af­ric­ký žold­néř, kte­rý po kon­flik­tu v Angole pocho­pil, že nesto­jí za to umí­rat pro cizí ide­je. Teď se věnu­je (spo­leč­ně s býva­lý­mi vete­rá­ny pod vede­ním plu­kov­ní­ka Coetzeeho) pašo­vá­ní dia­man­tů z kon­flikt­ních oblas­tí Afriky. Veškeré Archerovy sym­pa­tie pat­ří penězům, pro­to mu nedě­lá pro­blémy dodá­vat zbra­ně jak povstal­cům, tak i ofi­ci­ál­ní vlá­dě, když bude nabí­zet víc. Tentokrát ale spad­ne klec a je zatčen při poku­su o pašo­vá­ní dia­man­tů ze Sierra Leone. Všechno zlé je však k něče­mu dob­ré.

Solomon Vandy je rybář s rodi­nou a nepří­liš dob­rý­mi vyhlíd­ka­mi do budouc­na. Naděje vklá­dá do dva­nác­ti­le­té­ho syna, z něhož chce mít dok­to­ra. Ačkoliv je dis­ku­ta­bil­ní, jak moc této vizi sám věří a nako­lik je prav­dě­po­dob­ná, je to jed­na z myš­le­nek, kte­rá rodi­nu (jak se zdá) drží duchem nad vodou. Jeden den ale změ­ní Solomonovu budouc­nost navždy. Vesnice je pře­pa­de­na ozbro­jen­ci z R.U.F., žena snad doká­za­la se dvě­ma dce­ra­mi utéct, syn snad také (ale klid­ně ho moh­li i chy­tit) a Solomon teď musí pra­co­vat jako otrok v dia­man­to­vém dole. Myšlenky na rodi­nu ho trá­pí i ve chví­li, kdy v ruce ucí­tí 100 kará­to­vý dia­mant. Musí se rych­le ukrýt před zra­ky dozor­ců! Schovat, zahra­bat, nechat zmi­zet! Tohle je pře­ce pro­pust­ka do lep­ší­ho živo­ta, jenom se odsud potře­bu­je dostat a pak . . . je dia­man­to­vý důl pře­pa­dem vlád­ním voj­skem a Solomon s ostat­ní­mi odvle­čen do věze­ní, neboť vojá­ci pří­liš nero­ze­zná­va­jí civi­lis­ty od povstal­ců.

Svět je váž­ně malý, může­te hádat, koho zrov­na potká Solomon ve věze­ní! Danny Archer vidí v jeho dia­man­to­vém štěs­tí svůj vlast­ní lís­tek z uza­vře­né­ho kru­hu plné­ho nebez­pe­čí. Je mu 31 a ris­ko­vat život nemů­že navě­ky, jed­nou dojde i na něj, a tak nemá nic pro­ti finanč­ně dob­ře zajiš­tě­né­mu odpo­čin­ku. Dohodne se se Solomonem, že když ho vez­me zpát­ky k ukry­té­mu dia­man­tu, na oplát­ku mu pomů­že najít rodi­nu.

Film byl dochu­cen také dal­ší hlav­ní posta­vou, kte­rou je ame­ric­ká novi­nář­ka Maddy Bowen. Touží pro­nik­nout do sys­té­mu paše­rá­ků a při­nést veřej­nos­ti pro­střed­nic­tvím své­ho lis­tu „prav­du“ o „krva­vých dia­man­tech“. Archer ji slí­bí vel­mi zají­ma­vé infor­ma­ce výmě­nou za její pomoc. Všichni tři se navzá­jem potře­bu­jí, všich­ni tři jsou jiní a všich­ni tři mají stej­ný úkol, vyhrát závod se Zubatou a dosáh­nout svých cílů.

Pro mě osob­ně je film asi nej­vět­ším pří­jem­ným pře­kva­pe­ním roku a se Skrytou iden­ti­tou DiCapriův dru­hý nej­lep­ší film vůbec (ješ­tě jsem nevi­děl Gangy New Yorku). Postavu Dannyho Archera her­ci věří­te, nejde o žád­né kře­če, kdy se jeden sna­ží, ale ono to nejde. Další zají­ma­vý a věro­hod­ný člo­věk je Djimon Hounsou ali­as Solomon Vandy, pro mě nezná­mý herec, kte­rý zde uka­zu­je svo­je kva­li­ty a sto­jí za povšim­nu­tí.

Z tro­ji­ce hlav­ních postav se mi nejmé­ně líbi­la pří­mo­ča­ře napsa­ná role novi­nář­ky, jež po tří­mě­síč­ním poby­tu v Sierra Leone hod­lá spa­sit svět a má mora­li­zu­jí­cí pro­slo­vy. Zřejmě si mys­lí, že je lep­ší, než Archer se svým chlad­ně prag­ma­tic­kým pří­stu­pem k živo­tu. Je tedy vel­mi zají­ma­vé sle­do­vat dia­lo­gy těch­to dvou. Do fil­mu se ale něja­kým způ­so­bem pře­ce jenom pro­pa­šo­va­la sla­bá chvil­ka vzá­jem­né­ho souzně­ní mezi obě­ma pro­ti­pó­ly a násled­né sym­pa­tie, kte­ré obě posta­vy pro­vá­ze­jí do kon­ce fil­mu.

Vůbec netvr­dím, že je to na ško­du, jen mi při­šlo tro­chu okou­ka­né, jak se Danny zamys­lí nad svým dět­stvím a těž­kým mlá­dím, vyvo­lá u Maddy sou­cit a vzá­jem­né roz­po­ry s názo­ro­vý­mi nesho­da­mi jsou odlo­že­ny stra­nou. Místo toho se jim v očích roz­sví­tí tako­vý jas­ný pla­mí­nek, ruka najde ruku a … střih.

Co vše ve fil­mu najde­te? Perfektně zpra­co­va­né akč­ní pasá­že. Jestli si vzpo­me­ne­te na akci z fil­mu Černý jes­třáb sestře­len, nebo na onu slav­nou scé­nu toče­nou na jeden zátah z Potomků lidí a dospě­je­te k závě­ru, že tohle je váš hrnek kávy, v Krvavých dia­man­tech se máte na co těšit!

Kromě akce má pří­běh i posel­ství, kte­ré není podá­vá­no tak, že jed­na paní poví­da­la. Uvidíte, co všech­no může jeden člo­věk pro­vá­dět dru­hé­mu a bude­te se ptát proč? Proč se to děje? Ano, bude­te lito­vat obě­ti, ale záro­veň ve vás film vzbu­dí i otáz­ku, proč se vojá­ci cho­va­jí tak násil­ně, je to tím, jaké měli dět­ství? Mstí se za křiv­dy spácha­né na nich samot­ných? Odpověď vám nepo­vím.

Na to nava­zu­je i pro­ble­ma­ti­ka dět­ských vojá­ků, kte­rých je prý v Africe na 200 tisíc. Sami uvi­dí­te, že pár zábě­rů z tele­viz­ní­ho zpra­vo­daj­ství, kdy kame­ra­man zabe­re sku­pin­ku usmě­va­vých capar­tů s AK-cokoliv, půso­bí jinak, než ve fil­mu, kde vidí­te, jak se cho­va­jí, co všech­no pro­vá­dě­jí a co je pro­vá­dě­no jim.

Pochopitelně hlav­ním téma­tem je finan­co­vá­ní vál­ky z tzv. „konfliktních“/ „krva­vých dia­man­tů“. Bohužel se k tomu dá říct jen to, že dokud bude poptáv­ka, bude exis­to­vat i nabíd­ka.

Krvavý dia­mant není žád­ný akč­ní film na neděl­ní dopo­led­ne. Má lid­ský pří­běh, náhled na důsled­ky ply­nou­cí z his­to­rie, ohlí­ží se na sku­teč­ný kon­flikt, kte­rý si mno­zí z nás pama­tu­ji (z médií), vzbu­zu­je otáz­ky a divá­ka nenu­dí. Zkrátka dal­ší film, kte­rý sto­jí za to vidět.

Originální název: Blood Diamond (USA)

Rok: 2006

Délka: 144 minut

Režie: Edward Zwick

Scénář: Charles Leavitt

Kamera: Eduardo Serra

Hudba: James Newton Howard

Hrají: Leonardo DiCaprio (Danny Archer), Djimon Hounsou (Solomon Vandy), Jennifer Connelly (Maddy Bowen), Michael Sheen (Simmons), Arnold Vosloo (Coetzee), David Harewood (Poison)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,61559 s | počet dotazů: 267 | paměť: 61649 KB. | 30.11.2022 - 12:41:21