Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Krvavý diamant - Po Posledním Samuraji nám Edward Zwick představuje  film, který nutí k zamyšlení a zároveň nabízí zajímavou podívanou.

Krvavý diamant - Po Posledním Samuraji nám Edward Zwick představuje  film, který nutí k zamyšlení a zároveň nabízí zajímavou podívanou.

KrvavyDiamant

Píše se rok 1999, Sierra Leone je zmí­ta­ná kon­flik­tem, kde jsou sko­ro všich­ni pro­ti všem a kaž­dý sám za sebe. Nejsilnější frak­cí se stá­vá R.U.F. (Revolutionery United Front), samozva­ný hlas lidu a bojov­ník za důstoj­ný život. Co na tom, že vyvraž­ďu­je celé ves­ni­ce lidí, za jejichž lep­ší budouc­nost údaj­ně boju­je? Co na tom, že ze zaja­tých dětí dělá zdro­go­va­né a zfa­na­ti­zo­va­né vojá­ky, kte­ří roz­ši­řu­jí její řady? Co na tom, že z pochy­ta­ných ves­ni­ča­nů děla­jí své otro­ky?

Jenomže hrát­ky s vlád­ní­mi vojá­ky vyža­du­jí mít v záso­bě kro­mě vel­ko­hubých hesel a nebez­peč­ných výhrů­žek také fidlát­ka, co se za pašo­vá­ní baná­nů nekou­pí. K finan­co­vá­ní ozbro­je­ných stře­tů slou­ží prá­vě dia­man­ty. Kdo ovlád­ne dia­man­to­vé doly, zajis­tí si sta­bil­ní finanč­ní pří­sun, za kte­rý se už dají poří­dit něja­ká ta RPG a „ákáč­ka“. Vzhledem k občan­ské vál­ce v zemí je nad slun­ce jas­né, že R.U.F. nemů­že jen tak vyvá­žet ze země suro­vé dia­man­ty, pro­to se brzy zaběh­ne nový sys­tém.

Diamanty jsou buď pří­mo smě­ňo­vá­ny za zbra­ně, tím pádem sta­rost s vývo­zem je na stra­ně kupu­jí­cí­ho, nebo jsou pašo­vá­ny do sou­sed­ní země, kde se zajis­tí všech­na potvr­ze­ní o tom, že pochá­ze­jí prá­vě z ní, což ze „špi­na­vých dia­man­tů“ dělá napros­to legál­ní export­ní arti­kl.

Danny Archer je býva­lý jiho­af­ric­ký žold­néř, kte­rý po kon­flik­tu v Angole pocho­pil, že nesto­jí za to umí­rat pro cizí ide­je. Teď se věnu­je (spo­leč­ně s býva­lý­mi vete­rá­ny pod vede­ním plu­kov­ní­ka Coetzeeho) pašo­vá­ní dia­man­tů z kon­flikt­ních oblas­tí Afriky. Veškeré Archerovy sym­pa­tie pat­ří penězům, pro­to mu nedě­lá pro­blémy dodá­vat zbra­ně jak povstal­cům, tak i ofi­ci­ál­ní vlá­dě, když bude nabí­zet víc. Tentokrát ale spad­ne klec a je zatčen při poku­su o pašo­vá­ní dia­man­tů ze Sierra Leone. Všechno zlé je však k něče­mu dob­ré.

Solomon Vandy je rybář s rodi­nou a nepří­liš dob­rý­mi vyhlíd­ka­mi do budouc­na. Naděje vklá­dá do dva­nác­ti­le­té­ho syna, z něhož chce mít dok­to­ra. Ačkoliv je dis­ku­ta­bil­ní, jak moc této vizi sám věří a nako­lik je prav­dě­po­dob­ná, je to jed­na z myš­le­nek, kte­rá rodi­nu (jak se zdá) drží duchem nad vodou. Jeden den ale změ­ní Solomonovu budouc­nost navždy. Vesnice je pře­pa­de­na ozbro­jen­ci z R.U.F., žena snad doká­za­la se dvě­ma dce­ra­mi utéct, syn snad také (ale klid­ně ho moh­li i chy­tit) a Solomon teď musí pra­co­vat jako otrok v dia­man­to­vém dole. Myšlenky na rodi­nu ho trá­pí i ve chví­li, kdy v ruce ucí­tí 100 kará­to­vý dia­mant. Musí se rych­le ukrýt před zra­ky dozor­ců! Schovat, zahra­bat, nechat zmi­zet! Tohle je pře­ce pro­pust­ka do lep­ší­ho živo­ta, jenom se odsud potře­bu­je dostat a pak . . . je dia­man­to­vý důl pře­pa­dem vlád­ním voj­skem a Solomon s ostat­ní­mi odvle­čen do věze­ní, neboť vojá­ci pří­liš nero­ze­zná­va­jí civi­lis­ty od povstal­ců.

Svět je váž­ně malý, může­te hádat, koho zrov­na potká Solomon ve věze­ní! Danny Archer vidí v jeho dia­man­to­vém štěs­tí svůj vlast­ní lís­tek z uza­vře­né­ho kru­hu plné­ho nebez­pe­čí. Je mu 31 a ris­ko­vat život nemů­že navě­ky, jed­nou dojde i na něj, a tak nemá nic pro­ti finanč­ně dob­ře zajiš­tě­né­mu odpo­čin­ku. Dohodne se se Solomonem, že když ho vez­me zpát­ky k ukry­té­mu dia­man­tu, na oplát­ku mu pomů­že najít rodi­nu.

Film byl dochu­cen také dal­ší hlav­ní posta­vou, kte­rou je ame­ric­ká novi­nář­ka Maddy Bowen. Touží pro­nik­nout do sys­té­mu paše­rá­ků a při­nést veřej­nos­ti pro­střed­nic­tvím své­ho lis­tu „prav­du“ o „krva­vých dia­man­tech“. Archer ji slí­bí vel­mi zají­ma­vé infor­ma­ce výmě­nou za její pomoc. Všichni tři se navzá­jem potře­bu­jí, všich­ni tři jsou jiní a všich­ni tři mají stej­ný úkol, vyhrát závod se Zubatou a dosáh­nout svých cílů.

Pro mě osob­ně je film asi nej­vět­ším pří­jem­ným pře­kva­pe­ním roku a se Skrytou iden­ti­tou DiCapriův dru­hý nej­lep­ší film vůbec (ješ­tě jsem nevi­děl Gangy New Yorku). Postavu Dannyho Archera her­ci věří­te, nejde o žád­né kře­če, kdy se jeden sna­ží, ale ono to nejde. Další zají­ma­vý a věro­hod­ný člo­věk je Djimon Hounsou ali­as Solomon Vandy, pro mě nezná­mý herec, kte­rý zde uka­zu­je svo­je kva­li­ty a sto­jí za povšim­nu­tí.

Z tro­ji­ce hlav­ních postav se mi nejmé­ně líbi­la pří­mo­ča­ře napsa­ná role novi­nář­ky, jež po tří­mě­síč­ním poby­tu v Sierra Leone hod­lá spa­sit svět a má mora­li­zu­jí­cí pro­slo­vy. Zřejmě si mys­lí, že je lep­ší, než Archer se svým chlad­ně prag­ma­tic­kým pří­stu­pem k živo­tu. Je tedy vel­mi zají­ma­vé sle­do­vat dia­lo­gy těch­to dvou. Do fil­mu se ale něja­kým způ­so­bem pře­ce jenom pro­pa­šo­va­la sla­bá chvil­ka vzá­jem­né­ho souzně­ní mezi obě­ma pro­ti­pó­ly a násled­né sym­pa­tie, kte­ré obě posta­vy pro­vá­ze­jí do kon­ce fil­mu.

Vůbec netvr­dím, že je to na ško­du, jen mi při­šlo tro­chu okou­ka­né, jak se Danny zamys­lí nad svým dět­stvím a těž­kým mlá­dím, vyvo­lá u Maddy sou­cit a vzá­jem­né roz­po­ry s názo­ro­vý­mi nesho­da­mi jsou odlo­že­ny stra­nou. Místo toho se jim v očích roz­sví­tí tako­vý jas­ný pla­mí­nek, ruka najde ruku a … střih.

Co vše ve fil­mu najde­te? Perfektně zpra­co­va­né akč­ní pasá­že. Jestli si vzpo­me­ne­te na akci z fil­mu Černý jes­třáb sestře­len, nebo na onu slav­nou scé­nu toče­nou na jeden zátah z Potomků lidí a dospě­je­te k závě­ru, že tohle je váš hrnek kávy, v Krvavých dia­man­tech se máte na co těšit!

Kromě akce má pří­běh i posel­ství, kte­ré není podá­vá­no tak, že jed­na paní poví­da­la. Uvidíte, co všech­no může jeden člo­věk pro­vá­dět dru­hé­mu a bude­te se ptát proč? Proč se to děje? Ano, bude­te lito­vat obě­ti, ale záro­veň ve vás film vzbu­dí i otáz­ku, proč se vojá­ci cho­va­jí tak násil­ně, je to tím, jaké měli dět­ství? Mstí se za křiv­dy spácha­né na nich samot­ných? Odpověď vám nepo­vím.

Na to nava­zu­je i pro­ble­ma­ti­ka dět­ských vojá­ků, kte­rých je prý v Africe na 200 tisíc. Sami uvi­dí­te, že pár zábě­rů z tele­viz­ní­ho zpra­vo­daj­ství, kdy kame­ra­man zabe­re sku­pin­ku usmě­va­vých capar­tů s AK-cokoliv, půso­bí jinak, než ve fil­mu, kde vidí­te, jak se cho­va­jí, co všech­no pro­vá­dě­jí a co je pro­vá­dě­no jim.

Pochopitelně hlav­ním téma­tem je finan­co­vá­ní vál­ky z tzv. „konfliktních“/ „krva­vých dia­man­tů“. Bohužel se k tomu dá říct jen to, že dokud bude poptáv­ka, bude exis­to­vat i nabíd­ka.

Krvavý dia­mant není žád­ný akč­ní film na neděl­ní dopo­led­ne. Má lid­ský pří­běh, náhled na důsled­ky ply­nou­cí z his­to­rie, ohlí­ží se na sku­teč­ný kon­flikt, kte­rý si mno­zí z nás pama­tu­ji (z médií), vzbu­zu­je otáz­ky a divá­ka nenu­dí. Zkrátka dal­ší film, kte­rý sto­jí za to vidět.

Originální název: Blood Diamond (USA)

Rok: 2006

Délka: 144 minut

Režie: Edward Zwick

Scénář: Charles Leavitt

Kamera: Eduardo Serra

Hudba: James Newton Howard

Hrají: Leonardo DiCaprio (Danny Archer), Djimon Hounsou (Solomon Vandy), Jennifer Connelly (Maddy Bowen), Michael Sheen (Simmons), Arnold Vosloo (Coetzee), David Harewood (Poison)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...