Kritiky.cz > Pro domov > Krupobití svépomocí

Krupobití svépomocí

img a296235 w1682 t1507399859

Od té doby, co fun­gu­jí pojiš­ťov­ny, obje­vil se jeden feno­mén. Tím je sna­ha pojiš­ťov­nu něja­kým způ­so­bem oba­la­mu­tit a při­jít tak výhod­ně k zis­ku. Někdy to děla­jí lidé, kte­ří se dosta­li do neleh­ké a těž­ko řeši­tel­né život­ní situ­a­ce. Tou jsou vět­ši­nou dlu­hy. Někdy ale pros­tě jen chtě­jí zís­kat bez­prac­ně finan­ce.
-         Pojistný pod­vod se tres­tá jako kaž­dá jiná krá­dež.
-         Jeho aktér může za své nečest­né jed­ná­ní dostat až deset let nepod­mí­ně­ně.
Pojistného pod­vo­du se dopus­tí ten kli­ent, kte­rý při sjed­ná­vá­ní pojist­né smlou­vy nebo při uplat­ně­ní náro­ku na její plně­ní uve­de záměr­ně neprav­di­vé úda­je, nebo pod­stat­né úda­je nao­pak zaml­čí.
ohořelý dům

Někdy jsou pojistné události docela kuriózní

Za pojist­ný pod­vod se pova­žu­je nejen to, že si člo­věk ško­du způ­so­bí záměr­ně sám, ale i to, že nechá věc pojis­tit už poško­ze­nou. Pojišťovny kaž­do­roč­ně řeší pojist­né pod­vo­dy, za kte­ré jsou odsou­ze­né stov­ky lidí. Ti nej­zou­fa­lej­ší dokon­ce nevá­ha­jí (mož­ná váha­jí, ale jen dočas­ně) zalo­žit na vlast­ní nemo­vi­tos­ti požár nebo simu­lo­vat ško­dy, kte­ré měly způ­so­bit pří­rod­ní živly – krupo­bi­tí nebo tře­ba vichři­ce a povo­deň. Výjimkou nejsou ani ukra­de­né či zni­če­né „ori­gi­ná­ly“ umě­lec­kých děl. Někdy se na pojiš­ťov­nu obra­ce­jí lidé, kte­ří nejsou pod­vod­ní­ky, ale jen neši­ky. Prostě způ­so­bí něko­mu neú­mysl­ně ško­du a maji­tel pocho­pi­tel­ně poža­du­je náhra­du. Mnohdy pojiš­ťov­ny řeší oprav­du kuri­óz­ní pří­pa­dy.
pachatel v poutech
·         Jedním z nich je i pří­pad ženy, kte­rá při­šla jed­nat ohled­ně pro­nájmu bytu. Přemohla ji zvě­da­vost a chtě­la nahléd­nout, co to ros­te v tom kvě­ti­ná­či na polič­ce. Natáhla se, zavrá­vo­ra­la a vza­la s sebou kvě­ti­nu, polič­ku i tele­vi­zor, kte­rý stál pod ní. Odnesla to i pod­la­ha.
Pokud pat­ří­te mezi tako­vé „šiku­ly“, urči­tě by bylo dob­ré uva­žo­vat o pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti. Lidově se nazý­vá „pojiš­tě­ní na blbost“. Myslím, že je to v někte­rých pří­pa­dech doce­la tref­né.

  • Obtížnější než nová stavba4. dubna 2020 Obtížnější než nová stavba Rekonstrukce je vždy obtížnější než stavba nového domu. A rozhodně může být velmi nákladná. Rekonstruovat je ovšem možné cokoli, nejen domy. Lidé si potrpí na výstřednosti, a proto nechají […]
  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […]
  • Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy25. dubna 2020 Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy Češi jsou vyhlášení jako nadšení chataři a chalupáři, hlavně v dobách ještě nedávných měla téměř každá domácnost chatu či chalupu, kam jezdili o víkendech, ať už kvůli relaxaci, přírodě, […]
  • Kouzlo kovových trubek13. dubna 2020 Kouzlo kovových trubek Doplňky a dekorace, které jsou vyrobené z trubek, se skvěle vyjímají v interiéru, který je laděný moderně, nebo industriálně. Preferujete-li tento styl vybavení svého domova, jsou tyto […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com