Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Krotitelé duchů

Krotitelé duchů

Kduchu

Tři neza­měst­na­ní para­psy­cho­lo­go­vé Venkman (Bill Murray), Stantz (Dan Aykroyd) a Spengler (Harold Ramis) se dáva­jí dohro­ma­dy a vytvá­ře­jí tým Krotitelů duchů. Vybaveni ekto­plazmo­vý­mi kanó­ny, past­mi na duchy a spe­ci­ál­ním vozi­dlem boju­jí pro­ti pro­tiv­ní­kům ze záhro­bí...

If the­re’s some­thing stran­ge, in your nei­ghbor­ho­od, Who ya gon­na call? Ghostbusters! Krotitelé duchů jsou už téměř 40 let legen­dár­ní sci-fi kome­dií, kte­rá ovšem měla ke své finál­ní ver­zi v samot­ném zárod­ku dale­ko. Důležitou oso­bou u vzni­ku Krotitelů duchů je pře­de­vším Dan Aykroyd, jehož posed­lost nad­při­ro­ze­nem byla hlav­ním důvo­dem vzni­ku Krotitelů duchů. Na úpl­ném počát­ku si měli kro­mě Aykroyda ve fil­mu zahrát také Eddie Murphy (nako­nec ovšem roli ve fil­mu odmí­tl v momen­tě, kdy byla jeho role Winstona výraz­ně zkrá­ce­ná a měl sám málo času kvů­li natá­če­ní Policajta z Beverly Hills) a John Belushi, což se ovšem změ­ni­lo v momen­tě, kdy Belushi náh­le pod­lehl své dro­go­vé závis­los­ti. Belushiho roli tak pře­vzal dal­ší Aykroydův kama­rád Bill Murray. Sám Aykroyd poté zvo­lil jako půvo­dem slo­ven­ské­ho Ivana Reitmana jako ide­ál­ní­ho kan­di­dá­ta na režii a Reitman nabíd­ku sku­teč­ně při­jal. A pak se k pro­jek­tu dostal také Harold Ramis, kte­rý pomohl upra­vit scé­nář a nabí­dl se, že by si ve fil­mu mohl také zahrát. Scénář si poté pro­šel zásad­ní­mi úpra­va­mi, ubra­lo se roz­hod­nu­tí, že se film bude ode­hrá­vat v dale­ké budouc­nos­ti (pře­de­vším i kvů­li tomu, aby film nebyl pří­liš dra­hý), při­da­la se roman­tic­ká lin­ka a ve finá­le díky tomu vznik­li Krotitelé duchů, kte­ří v roce 1984 spat­ři­li svět­lo svě­ta. A díky bohu za to.

Krotitelé duchů jsou i po 37 letech nesku­teč­ně zábav­nou podí­va­nou, kte­rá těží z výteč­né­ho cas­tingu, skvě­le pře­ska­ku­je mezi kome­dií, akč­ním bloc­kbus­te­rem a horo­ro­vým napě­tím a před­sta­vi­la ban­du, kte­rá se sta­la iko­nic­ká i díky skvě­lé pís­ni Ray Parkera Jr. Dan Aykroyd a Harold Ramis za psa­cím sto­lem vytvo­ři­li výteč­ně funkč­ní nad­při­ro­ze­nou kome­dii, kde fun­gu­jí růz­né vtíp­ky, hrdi­no­vé mají mís­to sva­lů pře­de­vším sku­teč­ně sil­ný mozek a lep­ší obsa­ze­ní jed­not­li­vých rolí by pros­tě člo­věk hle­dal těž­ko.

Trio para­psy­cho­lo­gů a poz­dě­ji též muž, kte­rý odpo­ví na jejich inze­rát se sta­lo kvar­te­tem neprav­dě­po­dob­ných hrdi­nů, kdy pře­de­vším tři z nich sku­teč­ně pou­ží­va­jí svůj mozek. Nebyli to sva­lov­ci, něž­né pohla­ví by je dost mož­ná ani neo­zna­či­lo za ide­ál­ní hezou­ny a přes­to byli jako hlav­ní hrdi­no­vé pros­tě super. Především Bill Murray těžil ze své­ho kome­di­ál­ní­ho talen­tu a jeho Pete Venkman i po letech pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší čle­ny Krotitelů duchů. Což ovšem auto­ma­tic­ky nezna­me­ná, že by Harold Ramis jako Sepngler a Dan Aykroyd jako Stantz byli nějak poza­du. Ernie Hudson jako čtvr­tý do par­ty Winston též roz­hod­ně nedě­lá ško­du. Mnohem výraz­něj­ší je ovšem napří­klad Rick Moranis jako Louis Tully a pře­de­vším pocho­pi­tel­ně Sigourney Weaver jako Dana Barrett.

Povedeným způ­so­bem nasta­ve­ná pra­vi­dla svě­ta Krotitelů duchů, sty­lo­vé uni­for­my, solid­ní zbra­ně pro­ti para­nor­mál­ním pro­tiv­ní­kům, iko­nič­tí pro­tiv­ní­ci jako Marshmallow Man, Slimer nebo Gozer a pře­de­vším sku­teč­ně super finá­le. Ještě před­tím se ovšem daří fil­mu pra­co­vat s posta­va­mi, kaž­dé dát její památ­ný moment, pra­co­vat s růz­ný­mi vti­py, skvě­lým způ­so­bem vyu­žit soun­d­track Elmara Bernsteina a pře­de­vším sku­teč­ně fun­go­vat jako zábav­ná kome­die i mys­te­ri­óz­ní dob­ro­druž­ství. Ivan Reitman díky svý­mi zku­še­nost­mi s kome­dii zvlá­dl pra­co­vat s humor­ný­mi situ­a­ce­mi a záro­veň se mu sku­teč­ně poda­ři­lo nato­čit i po letech vel­mi funkč­ní dob­ro­druž­nou podí­va­nou.

Krotitelé duchů svůj kul­tov­ní sta­tus zís­ka­li vel­mi snad­no a napros­tým prá­vem. Podepsal se na nich tak tro­chu zub času? Asi pře­ci jen ano. Právě i nos­tal­gic­ká atmo­sfé­ra a uvě­do­mě­ní si, že jde o esen­ci dob­ro­druž­ných fil­mů 80. let je jeden z důvo­dů, proč Krotitelé duchů i po letech tak moc dob­ře fun­gu­jí......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Columbia Pictures

  • Na Hromnice o den více - Nejklasičtější film o časové smyčce.11. února 2021 Na Hromnice o den více - Nejklasičtější film o časové smyčce. Samolibý a vším otrávený moderátor počasí Phil Connors (Bill Murray) je pověřen natočením reportáže o každoročních oslavách Hromnic. Na cestě z města Punxusutawney se dostane do ohromné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […] Posted in Filmové recenze
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Rick a Morty22. června 2021 Rick a Morty Rick a Morty je opravdu seriál pro dospělé. Hlavní postava, vynálezce Rick, znovu dokazuje, čím vším může překvapit americká animovaná tvorba. Je to prostě alkoholik, pro sprosté slovo […] Posted in TV Recenze
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Tarot divokého lesa22. června 2021 Tarot divokého lesa Mnohostranný tarot s výstižnými obrázky a působením do hloubky duše. Možná mi na první pohled připadaly některé karty divoké a znepokojující, ale s tím, jak jsem se probírala každou z nich […] Posted in Recenze knih
  • Kris Kristofferson se dožívá 85 let22. června 2021 Kris Kristofferson se dožívá 85 let Kristoffer Kristofferson (narozen 22. června 1936) je americký zpěvák, skladatel a herec na odpočinku. Mezi jeho skladatelské počiny patří písně "Me and Bobby McGee", "For the Good Times", […] Posted in Profily osob
  • Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso!21. června 2021 Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso! Kniha je plná základních informací o fyziologii nohy, o výhodách i nevýhodách bosé chůze, ale také v ní najdete zajímavosti, které nás zavedou třeba do chudých oblastí, kde se naboso běhá […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,09972 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53164 KB. | 24.06.2021 - 22:12:09