Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kronika - Překvapení začátku roku 2012, to je to, co bych o tomhle filmu řekl.

Kronika - Překvapení začátku roku 2012, to je to, co bych o tomhle filmu řekl.

Kronika

Naprosto mě dostal v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu. Opět jeden z dal­ších důka­zů, že k nato­če­ní skvě­lé tri­ko­vé show nepo­tře­bu­je­te ast­ro­no­mic­ký roz­po­čet.

Když jsem popr­vé viděl upou­táv­ku na film Kronika, to se ješ­tě psal rok 2011, oka­mži­tě mě to zau­ja­lo. Především pro­to, že se nachá­zím v obdo­bí, kdy mě podob­né téma vel­mi zají­má. Tedy vlast­ně už poměr­ně dlou­hou dobu, kdy se zabý­vám super­schop­nost­mi, kte­ré lidé mohou mít, bohu­žel vět­ši­nou na zákla­dě vědec­ké fik­ce. V sou­čas­né době sám píšu román, kte­rý pojed­ná­vá o člo­vě­ku, kte­rý má super­schop­nos­ti. A tak jsem „Kroniku“ oprav­du uví­ta­la, i když mi na prv­ní pohled vadi­la jed­na věc - to, že jde o „sku­teč­ný“ záznam udá­los­tí nato­če­ný samot­ný­mi pro­ta­go­nis­ty.

Nakonec se však uká­za­lo, že ten­to found foo­tage styl nebyl úpl­ně na ško­du a něko­li­krát byl ten­to styl vyu­žit ku pro­spě­chu věci. Film začí­ná dob­ře. Nesledujeme žád­né­ho vel­ké­ho klu­ka nebo hol­ku, kte­ří jsou v cen­t­ru dění, ale sezna­mu­je­me se s Adrewem, kte­rý má otce, kte­rý ho bije, mat­ku, kte­rá umí­rá, bra­tran­ce, kte­rý ho vodí do ško­ly a kaš­le na něj, kama­rá­dy, kte­ří na něj nikdy neza­po­me­nou. a nako­nec kame­ru, s níž se roz­ho­dl natá­čet všech­ny udá­los­ti, kte­ré se kolem něj budou ode­hrá­vat. Je to tro­chu výmlu­va, proč film vzni­ká, jakým způ­so­bem vzni­ká, ale když se s tím smí­ří­te, film si uži­je­te.

Zpočátku to vypa­dá, že bude­me jen sle­do­vat, jak se Andrew pro­pa­dá hlou­bě­ji a hlou­bě­ji do spo­le­čen­ské­ho žeb­říč­ku, ale pří­tom­nost kame­ry zajis­tí, že on, jeho bra­tra­nec Matt a spo­lu­žák Steve na ven­ko­vě na něco nara­zí. Rozhodnou se pro­zkou­mat jes­ky­ni, kde najdou vel­mi podiv­né krys­ta­ly. Obraz z kame­ry se roz­pa­dá a pře­ru­šu­je, svět­lo z krys­ta­lů se mění z mod­ré­ho na čer­ve­né, kame­ra pře­stá­vá sní­mat úpl­ně. Náhle se vra­cí­me k pánům a zjiš­ťu­je­me, že jeden z nich doká­že zasta­vit míč ve vzdu­chu. Jen tak mu může umož­nit levi­to­vat. Zdá se, že krys­tal v pod­ze­mí jim dal schop­nos­ti, kte­ré nejsou dostup­né kaž­dé­mu - mohou ovlá­dat před­mě­ty pod­le vlast­ní vůle.

Telekineze však jde ješ­tě dál a nau­čí se také létat. Film je vel­mi zábav­ný v době, kdy se tito tři sbli­žu­jí, i když je prav­da, že najít si k nim vztah je dost obtíž­né. Nejsou to zrov­na hrdi­no­vé našich snů, ale pros­tě oby­čej­ní Američané, kte­ří mají nejen skvě­lé vlast­nos­ti, ale jsou občas i dost otrav­ní. Mně osob­ně to ale tolik neva­di­lo, pro­to­že to, co se dělo na plát­ně, bylo pros­tě skvě­lé. Vývoj, kte­rý se nedá zasta­vit. Od začát­ku je před­ur­če­no, že ten­to pří­běh nemů­že skon­čit dob­ře a je jas­né, že Andrew bude tím, kdo vše zni­čí. Už jen pro­to, že je ve svých schop­nos­tech nej­sil­něj­ší. Moment, kdy pros­tě sme­te auto ze sil­ni­ce, aniž by si uvě­do­mil násled­ky, je pro divá­ka zlo­mo­vý a pro posta­vy je to moment, kdy Andrew zvra­cí, když má mít sex s dív­kou. Když má člo­věk super­schop­nos­ti, nikdo by si z něj neměl dělat legra­ci.

Co mě pří­jem­ně pře­kva­pi­lo, je strán­ka efek­tů, pro­to­že ta je oprav­du dob­rá. Film byl nato­čen za 15 mili­o­nů dola­rů, což je na tak půso­bi­vou podí­va­nou zatra­ce­ně níz­ký roz­po­čet. Když to srov­nám napří­klad s fil­mem Underworld: Probuzení, kte­rý stál 70 mili­o­nů dola­rů, je „Kronika“ pořád lep­ší, pro­to­že jsem nikdy neměl pocit, že by efek­ty byly oprav­du špat­né nebo bez­chyb­né. Nechci říct, že je to nej­lep­ší sci-fi roku, pro­to­že je začá­tek roku 2012, ale tenhle film pros­tě skvě­le fun­gu­je jako sci-fi i horor. Hodně muzi­ky za málo peněz. A to ani nemlu­vím o tom, že ani závěr není jed­no­du­še odflák­nu­tý.

Hodnocení: 85 %

Recenze je ze dne  


Photo © 20th Century Fox

  • Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.29. července 2021 Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie. Kdo by před čtyřiceti lety řekl, že se ten drsňák z Leoneho westernů stane úspěšným a uznávaným režisérem? Asi málokdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood přičichl k režisérskému řemeslu a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Americký sniper24. července 2021 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […] Posted in Retro filmové recenze
  • Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana.5. června 2021 Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana. Kdysi dávno narazil do afrického kontinentu meteorit z Vibránia a ten dokázal malou zaostalou  zemi dostat do moderní doby. Má technologický náskok před známým světem, ale šikovně jej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Úsvit mrtvých - První velkofilm Zacka Snydera.22. května 2021 Úsvit mrtvých - První velkofilm Zacka Snydera. Nový remake zombie hororu Úsvit mrtvých natočený Zackem Snyderem podle původního scénáře Jamese Gunna ze 70. let. Město napadlo cosi neznámého, zřejmě neznámý virus, který způsobuje, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?30. března 2021 Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho? Kdyby se dělala anketa, jejímž cílem by bylo poodhalit jméno osoby, která nejvíce nenávidí Spojené státy americké, zřejmě bychom se dočkali nečekaného výsledku. Nevyhrál by ji totiž Usama […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut.28. února 2021 Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut. Bruce Willis se coby David Dunn snaží najít si práci v New Yorku a tím si tak trochu vyřešit nejen problémy pracovní (zatím pracuje jako strážce pořádku na fotbalovém stadionu), ale také […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
  • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,50292 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53391 KB. | 17.09.2021 - 21:04:38