Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kroky v dešti – minulost se nedá utajit

Kroky v dešti – minulost se nedá utajit

Krokuy
Krokuy

Máte rádi romá­ny z doby soci­a­lis­mu? Láká vás se do této neleh­ké doby vrá­tit byť jen v kni­ze? Chcete si pře­číst román plný tou­hy, lás­ky, ale i zra­dy? Neváhejte a sáh­ně­te po novin­ce Kataríny Gillerové Kroky v deš­ti, kte­rá vás roz­hod­ně nezkla­me, tak jako mě. 

Děj nás zavá­dí do roku 1979 kdy se Jolana stu­dent­ka střed­ní ško­ly nešťast­ně zami­lu­je a uza­vře uta­je­ný sňa­tek o něko­lik let star­ším mužem Júliem. Ten ale záhy odjíž­dí na zájezd a už se nevrá­tí. On totiž emi­gru­je. Jolana je nuce­na se roz­vést, aby svou rodi­nu a své blíz­ké nepo­ško­di­la. Musí se vyrov­nat s tím, co vše jí potka­lo a začít nový život. Čekají jí lep­ší zítř­ky? Dokáže se odpou­tat od své­ho býva­lé­ho man­že­la? Jak její dce­ra Diana zjis­tí její minu­lost? Jak se postup­ně vyrov­ná s novou situ­a­cí, doká­že žít dál, i když jí postih­ne neštěs­tí?

Děj plný tou­hy, nena­pl­ně­né lás­ky, zra­dy i nedo­ro­zu­mě­ní, kte­ré se s tou­to rodi­nou táh­ne celých tři­cet let vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi.

Další román od Kataríny Gillerové mě opět nadchl. Už se těším, až si pře­čtu dal­ší. Nelehká doba soci­a­lis­mu, nevy­ří­ze­né účty, uta­je­ný sňa­tek, nedo­ro­zu­mě­ní jsou hlav­ním téma­tem nové­ho romá­nu Kroky v deš­ti. Minulost se prost nedá uta­jit a dože­ne nás tře­ba i po tři­ce­ti letech. V kni­ze se stří­da­jí kapi­to­ly s vyprá­vě­ním růz­ných osob. Vyprávět začne Jolana, pak její dce­ra Diana a nako­nec i Július. Vůbec mě neči­ni­lo potí­že se do děje začít, i když byl vypra­věč někdo jiný. Román mě chy­tl už od prv­ních strá­nek a nemoh­la jsem se od něj odpou­tat.

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, koneč­ně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh a Jestli mě uvě­říš. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.


  • Autor: Katarína Gillerová
  • Žánr: román
  • Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 283
  • Vazba kni­hy: tvr­dá s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-267-1313-5.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77352 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56730 KB. | 29.06.2022 - 12:04:06