Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Krokodýl Dundee

Krokodýl Dundee

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krokodýl Dundee (v USA sty­li­zo­va­ný jako „Crocodile“ Dundee) je akč­ní kome­die z roku 1986, kte­rá se ode­hrá­vá v aus­tral­ském vni­t­ro­ze­mí a v New Yorku. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Paul Hogan jako zvě­t­ra­lý Mick Dundee a ame­ric­ká hereč­ka Linda Kozlowski jako repor­tér­ka Sue Charltonová. Film byl inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi hrdin­ský­mi činy Roda Ansella a byl nato­čen s roz­poč­tem nece­lých 10 mili­o­nů dola­rů jako záměr­ná sna­ha nato­čit komerč­ní aus­tral­ský film, kte­rý by oslo­vil main­stre­a­mo­vé ame­ric­ké pub­li­kum, ale uká­zal se být celo­svě­to­vým feno­mé­nem.

Film byl uve­den do kin 30. dub­na 1986 v Austrálii a 26. září 1986 ve Spojených stá­tech a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem všech dob v Austrálii, nej­vý­dě­leč­něj­ším aus­tral­ským fil­mem na celém svě­tě, dru­hým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem ve Spojených stá­tech v roce 1986, nej­vý­dě­leč­něj­ším nea­me­ric­kým fil­mem v ame­ric­kých poklad­nách vůbec a dru­hým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem na celém svě­tě v daném roce. Existují dvě ver­ze fil­mu: aus­tral­ská ver­ze a mezi­ná­rod­ní ver­ze, v níž byla vět­ši­na aus­tral­ské­ho slan­gu nahra­ze­na běž­ně­ji sro­zu­mi­tel­ný­mi výra­zy a kte­rá byla o něco krat­ší. Jako prv­ní film z fil­mo­vé série Krokodýl Dundee se dočkal dvou pokra­čo­vá­ní: Krokodýl Dundee II (1988) a Krokodýl Dundee v Los Angeles (2001), ačko­li oba fil­my nedo­sáh­ly kri­tic­ké­ho úspě­chu před­chůd­ce.

Děj

Sue Charltonová pra­cu­je pro otco­vy novi­ny Newsday a cho­dí s redak­to­rem Richardem Masonem. Vydává se do Walkabout Creek, malé ves­nič­ky v Severním teri­to­riu Austrálie, aby se setka­la s Michaelem J. „Krokodýlem“ Dundeem, křo­vá­kem, kte­rý údaj­ně při­šel o půl­ku nohy kvů­li moř­ské­mu kro­ko­dý­lo­vi, než se dopla­zil stov­ky mil do bez­pe­čí. Po pří­jez­du do Walkabout Creeku Dundeeho nena­jde, ale v míst­ní hos­po­dě ji poba­ví Dundeeho obchod­ní part­ner Walter „Wally“ Reilly. Když Dundee večer dora­zí, Sue zjis­tí, že mu noha nechy­bí, ale má vel­kou jizvu, kte­rou ozna­ču­je jako „kous­nu­tí lás­kou“. Zatímco Sue s Dundeem tan­čí, sku­pi­na měst­ských střel­ců z klo­ka­nů si dělá legra­ci z Dundeeho sta­tu­su lov­ce kro­ko­dý­lů, což způ­so­bí, že Dundee vůd­ce jed­nou ranou omrá­čí.

Zpočátku Sue Dundeeho pova­žu­je za méně „legen­dár­ní­ho“, než se domní­va­la, a neu­dě­lá na ni dojem jeho pří­jem­ně vycho­va­né, ale neo­hra­ba­né cho­vá­ní a nemotor­né dvo­ře­ní se jí. Později je ohro­me­na, když se ve vni­t­ro­ze­mí sta­ne svěd­kem toho, jak „Mick“ (jak se Dundee jme­nu­je) zkro­tí vod­ní­ho buvo­la, zúčast­ní se kme­no­vé­ho taneč­ní­ho obřa­du Aboriginců (Pitjantjatjara), holý­ma ruka­ma zabi­je hada a vypla­ší střel­ce klo­ka­nů z hos­po­dy od jejich kru­té­ho spor­tu tím, že jim namlu­ví, že jeden z klo­ka­nů stří­lí zpět.

Druhý den ráno se Sue, ura­že­ná Mickovým tvr­ze­ním, že jako „she­i­la“ není schop­na sama pře­žít ve vni­t­ro­ze­mí, vydá sama ven, aby mu doká­za­la, že se mýlí, ale na jeho žádost si s sebou vez­me jeho puš­ku. Mick ji sle­du­je, aby se ujis­til, že je v pořád­ku, ale když se zasta­ví u billa­bon­gu, aby si napl­ni­la čuto­ru, napad­ne ji vel­ký kro­ko­dýl a Mick ji zachrá­ní. Sue pře­má­há vděč­nost a zjiš­ťu­je, že ji začí­ná při­ta­ho­vat.

Sue pozve Micka, aby se s ní vrá­til do New Yorku pod zámin­kou pokra­čo­vá­ní hra­né­ho pří­bě­hu. Wally se její­mu návr­hu nej­pr­ve vysmě­je, ale změ­ní názor, když mu řek­ne, že novi­ny uhra­dí veš­ke­ré nákla­dy. Po pří­jez­du do New Yorku je Mick zma­ten míst­ním cho­vá­ním a zvy­ky, ale pře­ko­ná­vá pro­ble­ma­tic­ké situ­a­ce včet­ně dvou setká­ní s pasá­kem a dvou poku­sů o lou­pež. Poté si Sue uvě­do­mí své sku­teč­né city k němu a polí­bí se.

Na spo­le­čen­ské veče­ři v domě její­ho otce na počest Sueina bez­peč­né­ho návra­tu a Mickovy návštěvy Richard požá­dá Sue o ruku a ona v opa­ru zma­te­ných emo­cí zpo­čát­ku sou­hla­sí, přes­to­že Richard nedáv­no v opi­los­ti odha­lil svou sebestřed­nou a necit­li­vou „pra­vou tvář“.

Mick, zkla­ma­ný Sueiným zasnou­be­ním, se roz­hod­ne vydat se na „van­dr“ po Spojených stá­tech, ale Sue změ­ní názor, a když se roz­hod­ne, že si Richarda nevez­me, vydá se za Mickem na sta­ni­ci met­ra. Tam se k němu nemů­že dostat přes dav na nástu­piš­ti, ale nechá si od čle­nů davu pře­dat svůj vzkaz, načež on vyle­ze na trám a po hla­vách a zdvi­že­ných rukou při­hlí­že­jí­cích dojde k Sue a k rados­ti davu, kde se jim dosta­ne potles­ku, ji polí­bí.

Produkce

Nápad nato­čit film dostal Paul Hogan (před­sta­vi­tel hlav­ní role a jeden z auto­rů pří­bě­hu), když byl v New Yorku. Přemýšlel, jaké by to bylo, kdy­by do měs­ta při­jel křo­vák ze Severního teri­to­ria. Jak řekl Paul Hogan:

V Dundee je spous­ta věcí, o kte­rých si všich­ni mys­lí­me, že jsme jako my; ale není tomu tak, pro­to­že žije­me v Sydney. Je to mýtic­ký Australan z vni­t­ro­ze­mí, kte­rý zčás­ti exis­tu­je - hra­ni­čář, kte­rý cho­dí po buši, sbí­rá hady a odha­zu­je je stra­nou, žije z půdy, umí jez­dit na koni a kácet stro­my a má tako­vou tu jed­no­du­chou, přá­tel­skou, bez­sta­rost­nou filo­zo­fii. Je to podob­ný obraz, jaký o nás mají Američané, tak proč jim ho nedo­přát? ... Lidových hrdi­nů nám v téhle zemi vždyc­ky zou­fa­le chy­bě­lo. Ned Kelly je ubo­hý. Stejně jako křo­vá­ci.

Rozpočet fil­mu byl zís­kán díky daňo­vým úle­vám 10BA pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Morgan Sharebrokers. Paul Hogan vyu­žil svých stá­lých spo­lu­pra­cov­ní­ků z tele­vi­ze, včet­ně Johna Cornella, Petera Faimana a Kena Shadieho. Do role ame­ric­ké repor­tér­ky byla dove­ze­na Linda Kozlowski; aus­tral­ská orga­ni­za­ce Actors“ Equity pro­ti tomu pro­tes­to­va­la, ale nako­nec ustou­pi­la.

První scé­ny se natá­če­ly v měs­teč­ku McKinlay v Queenslandu, kde byl pou­žit hotel s původ­ní­mi pokrou­ce­ný­mi a vyleš­tě­ný­mi pod­la­ha­mi z tvr­dé­ho dře­va. V oblas­ti se také nevy­sky­tu­jí kro­ko­dý­li, pro­to­že se nachá­zí ve vni­t­ro­ze­mí bez vět­ší­ho zdro­je vody. Šest týd­nů natá­če­ní se pra­co­va­lo v Jaja, opuš­tě­ném tábo­ře po těž­bě ura­nu v národ­ním par­ku Kakadu v Severním teri­to­riu, a dal­ší týden v Cloncurry. Dalších šest týd­nů se natá­če­lo v New Yorku. Natáčení skon­či­lo 11. říj­na 1985. Po dokon­če­ní fil­mu Hogan uve­dl, že oče­ká­val, že film vydě­lá mili­o­ny dola­rů po celém svě­tě. Hogan o fil­mu také řekl: „Plánuji, že to bude prv­ní pořád­ný aus­tral­ský film. Myslím, že jsme tu ješ­tě žád­ný nemě­li - žád­ný sku­teč­ný, širo­kou veřej­nos­tí úspěš­ný, zábav­ný film.“

Recepce

Box office

Krokodýl Dundee ote­vřel s rekord­ním zis­kem 2 047 026 aus­tral­ských dola­rů za prv­ní týden v Austrálii. V aus­tral­ských poklad­nách pak vydě­lal 47 707 045 aus­tral­ských dola­rů a po 11 týd­nech se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem všech dob, čímž pře­ko­nal i film E.T. Mimozemšťan.

Pro uve­de­ní v USA, kde byl film uve­den do kin spo­leč­nos­tí Paramount Pictures v září 1986, byla ve fil­mu pro­ve­de­na řada drob­ných změn. Film debu­to­val na prv­ním mís­tě s výděl­kem 8 mili­o­nů dola­rů za prv­ní víkend a na prv­ním mís­tě se udr­žel devět týd­nů. V ame­ric­kých a kanad­ských poklad­nách vydě­lal 174 803 506 USD a stal se tak dru­hým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem toho roku jak pro stu­dio, tak v poklad­nách Spojených stá­tů. Box Office Mojo odha­du­je, že se na film v Severní Americe pro­da­lo přes 46 mili­o­nů vstu­pe­nek. Na Novém Zélandu byl nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem s trž­bou 5,1 mili­o­nu dola­rů a v Irsku s trž­bou 2,8 mili­o­nu dola­rů. V ame­ric­kých poklad­nách byl film nej­vý­dě­leč­něj­ším nea­me­ric­kým fil­mem.

Film se stal celo­svě­to­vým kasov­ním trhá­kem s trž­ba­mi 328 mili­o­nů dola­rů a pře­ko­nal Šíleného Maxe 2 jako nej­vý­dě­leč­něj­ší aus­tral­ský film v celo­svě­to­vých poklad­nách.

Kritické ohlasy

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 34 recen­zí hod­no­ce­ní 88 a prů­měr­né hod­no­ce­ní 6,8/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes je film hod­no­cen jako „nej­lep­ší“. Shoda kri­ti­ků zní: „Nakažlivě nenu­ce­ný šarm a hlav­ní před­sta­vi­tel v roli, pro kte­rou se naro­dil, pomá­ha­jí Krokodýlu Dundeemu vytě­žit maxi­mum z jeho zná­mé pre­mi­sy „ryba na suchu“.“ Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě recen­zí od 13 kri­ti­ků skó­re 62, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­né hod­no­ce­ní „B “ na stup­ni­ci od A do F.

Roger Ebert udě­lil fil­mu 2 hvěz­dič­ky ze 4 a napsal: „Všechna klišé jsou na správ­ných mís­tech, vět­ši­na gagů se vypla­tí a jsou zde momen­ty sku­teč­né zába­vy, když se aus­tral­ský kov­boj potu­lu­je po Manhattanu jako naiv­ní památ­kář. Problém je, že mezi obě­ma hvězda­mi není ani chvil­ka che­mie: Paul Hogan jako Krokodýl Dundee a Linda Kozlowski jako chyt­rá boha­tá hol­čič­ka. Film půso­bí podiv­ně stro­je­ně, jako by měli všech­ny správ­né ingre­di­en­ce a jen zapo­mně­li při­dat zví­ře­cí mag­ne­tis­mus.“ Nina Darntonová z The New York Times si mys­lí, že Paul Hogan byl v titul­ní roli „rozkoš­ný“, že scé­nář je „vtip­ný, s jem­ným smys­lem pro iro­nii a darem dělat si legra­ci z vlast­ní domýš­li­vos­ti“ a že „Linda Kozlowski hra­je repor­tér­ku Sue vel­mi dob­ře“, což jsou před­nos­ti, kte­ré „do znač­né míry kom­pen­zu­jí nelo­gic­ký děj fil­mu a nasta­vo­va­né situ­a­ce“. Variety uve­dl, že reži­sér Peter Faiman „má pro­blémy s tem­pem a scé­ná­řem (Hogan a dlou­ho­le­tý tele­viz­ní kole­ga Ken Shadie), kte­rý má svá plo­chá a nud­ná mís­ta. Hogan hra­je dosta­teč­ně poho­dl­ně své­ráz­né­ho, neu­cti­vé­ho, sym­pa­tic­ké­ho Australana, kte­rý se zdá být blíz­ký jeho vlast­ní oso­bě, a dob­ře spo­lu­pra­cu­je s Kozlowksiovou, z níž vyza­řu­je spous­ta šar­mu, sty­lu a odva­hy.“ Dave Kehr z dení­ku Chicago Tribune udě­lil fil­mu 3 hvěz­dič­ky ze 4 a napsal: „Pohledný film v režii Petera Faimana ude­ří na vět­ši­nu správ­ných tla­čí­tek ve vět­ši­ně správ­ných oka­mži­ků a půso­bí jako účin­ná divác­ká zába­va.“ Paul Attanasio z dení­ku The Washington Post uve­dl, že film „má dvo­jí struk­tu­ru „ryby na suchu“ - nejdřív je ona rybou, pak on rybou - ale film se s tím nikam nepo­su­ne, hlav­ně pro­to, že posta­vy jsou tak nulo­vé ...“. V „Krokodýlu Dundee“ není žád­né dra­ma, pro­to­že mezi těmi­to posta­va­mi není žád­ný sku­teč­ný kon­flikt.“ Michael Wilmington z Los Angeles Times napsal, že film „není nic, co bys­te moh­li hlou­bě­ji zkou­mat nebo nad čím bys­te moh­li pře­mýš­let po skon­če­ní. Je to pros­tě odbor­ná zába­va pro davy. Má tak jis­tý, leh­ký a sebe­jis­tý nádech, že je téměř odol­ný pro­ti selhá­ní - jako smek­nu­tí klo­bou­ku, dou­šek piva, rych­lé zla­té „G’day“.“ Monthly Film Bulletin jej ozna­čil za „stej­ně nud­ný a dře­vě­ný jako jeho hrdi­na“.

Ačkoli se Krokodýl Dundee stal hitem v Austrálii i v zahra­ni­čí, u někte­rých aus­tral­ských kri­ti­ků a divá­ků - kte­rým vadi­lo, že je o Australanech vytvo­řen obraz ocke­rů - vyvo­lal kon­tro­ver­ze. Robert Hughes si v roce 2000 stě­žo­val, že pro Američany je „Krokodýl Dundee dílem soci­ál­ní­ho rea­lis­mu“ a dává jim „ „divo­ký západ’ fan­ta­zie“ o Austrálii. David Droga však v roce 2018 pro­hlá­sil, že „nee­xis­to­va­la lep­ší rekla­ma na Austrálii než ten­to film“.

Film se stal prv­ním dílem série Krokodýl Dundee, kte­rý se dočkal dvou pokra­čo­vá­ní a rekla­my na Super Bowl.

Podle jeho slov se Austrálie sta­la prv­ním aus­tral­ským fil­mem.


 • Zdroj: Anglická wiki­pe­die
 • Photo © Paramount Pictures

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Krokodýl Dundee 226. září 2022 Krokodýl Dundee 2 Krokodýl Dundee II je akční komedie z roku 1988 a druhý díl filmové série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl následován filmem Krokodýl Dundee v Los Angeles […] Posted in Speciály
 • Austrálie21. června 2022 Austrálie Baze Luhrmanna nemusíme asi douho představovat, stačí připomenout dva jeho nejvýznamnější a oba kontroverzní projekty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se vyšlapovat na nová území a […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krotitelé duchů4. ledna 2022 Krotitelé duchů Krotitelé duchů je americká nadpřirozená komedie z roku 1984, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Bill Murray, Aykroyd a Ramis v něm […] Posted in Speciály
 • Smrtonosná past 225. října 2021 Smrtonosná past 2 Smrtonosná past 2 je americký akční thriller z roku 1990 a druhý díl filmové série Smrtonosná past. Film byl uveden do kin 4. července 1990 ve Spojených státech. Film režíroval Renny […] Posted in Speciály
 • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
 • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
 • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
 • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
 • Dnes vyšla hra FIFA 2326. září 2022 Dnes vyšla hra FIFA 23 Dnes vyšla fotbalová hra FIFA 23. Je to poslední hra pojmenovaná po Mezinárodní federaci fotbalových asociací. Příští rok bude už pojmenovaná pouze EA Sports FC. Co nám tento rok […] Posted in Novinky ze světa her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19539 s | počet dotazů: 258 | paměť: 60885 KB. | 01.10.2022 - 03:51:47