Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu

Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu

Step
Step

„Step by step…day by day….“

Krok za kro­kem, úvod­ní zněl­ka

Patří star­ší sit­co­my do staré­ho žele­za, nebo mají stá­le čím oslo­vit?

Během 90. let se v tele­viz­ních pro­gra­mech snad všech našich sta­nic obje­vi­la celá řada seri­á­lů, kte­ré dodneš­ka neze­stár­ly a prá­vem si zís­ka­ly sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu a mnoh­dy oprav­du kul­tov­ní posta­ve­ní.

Na jejich výsled­né podo­bě se také podí­lel teh­dy ješ­tě per­fekt­ní dabing, kte­rý sku­teč­ně doká­zal veli­ce kva­lit­ně pře­nést myš­len­ky postav, zacho­vat vti­py a na roz­díl od dneška nezpů­so­bil divá­ko­vi při pohle­du na komic­kou situ­a­ci pocit trap­nos­ti za her­ce, scé­náris­ty i sku­teč­nost, že on sám tohle vůbec sle­du­je.

Jedním z těch kous­ků, kte­ré pou­ta­ly pozor­nost k tele­vi­zi a dneska ji pou­tá k moni­to­rům, je i Krok za krokem…klasika, sit­com a i sluš­ná záso­ba morál­ních lek­cí o výcho­vě potom­ků během dospí­vá­ní.

Lambertovi a Fosterovi tisíc­krát jinak

Carol Fosterová se vra­cí z Jamajky. Kromě dob­ré nála­dy si sebou při­ná­ší i čer­stvé man­žel­ství s Frankem Lambertem, o kte­rém se ale tak nějak zapo­me­ne zmí­nit jak mat­ce, tak svým třem dětem – dce­rám Daně, Karen a syno­vi / vědá­to­ro­vi Markovi.

Podobně je na tom Frank Lambert, kte­rý má zase dva syny a dce­ru – Johna Thomase, kte­ré­mu nikdo neřek­ne jinak než J. T., pěti­le­té­ho Brandona a ranař­ku El.

Frank i Carol se domlu­ví, že spo­lu budou chví­li na oko cho­dit, pak se na oko zasnou­bí a pak se tepr­ve vez­mou. Samozřejmě plán vez­me brzo za své a jejich sňa­tek se pro­kec­ne v rám­ci minut.

vlcsnap-2015-10-01-01h42m36s367

Tak začí­ná sou­ži­tí jed­nič­kář­ky Dany, vzhle­dem a klu­ky posed­lé krás­ky Karen, poho­dá­ře a spor­tov­ce J.T. ho, vědá­to­ra Marka, hra­vé­ho Brandona a base­ba­list­ky El. A samo­zřej­mě jejich rodi­čů.

Aby toho neby­lo málo, při­dá se cel­kem záhy Frankův syno­vec Cody a.k.a. náš Kouďák. Ten vypa­dá, že neu­mí do pěti počí­tat, ale krom schop­nos­ti rych­ločte­ní, mis­trov­ství v kara­te a obrov­ské kre­a­ti­vi­ty má v ruká­vu čas­to trumf pro záchra­nu zbyt­ku rodi­ny. Je to tako­vá divo­ká kar­ta, se kte­rou nikdy neví­te, jest­li vyho­ří­te, nebo vyhra­je­te mili­on.

Klasické záplet­ky, ale ten­to­krát kva­lit­ně a popr­vé

Krok za kro­kem byl ve své době asi prv­ní rodin­ný sit­com, kte­rý se u nás vysky­tl. Díky tomu mohou sice jeho vti­py dnes při­jít už jako dáv­no otr­ha­né, ale prá­vě s ním k nám mno­ho záple­tek při­šlo popr­vé – tra­ble s řidi­čá­kem, vol­ba před­se­dy tří­dy, závis­lost na video­hrách, pří­liš rych­lé utrá­ce­ní kapes­né­ho a dal­ších 7 sérií.

Na roz­díl od mno­ha dneš­ních sit­co­mů a hlav­ně našich sit­co­mo­vých poku­sů (posled­ní zrůd­nost v podo­bě seri­á­lu Rudyho má kaž­dý rád), ze kte­rých dob­ré úrov­ně dosá­hl ako­rát Comeback, Krok za kro­kem dáv­ku­je po kous­kách pří­jem­nou atmo­sfé­ru, dob­ře poda­né vti­py a cel­ko­vě drží lať­ku vyso­ko po vět­ši­nu sto­pá­že. Samozřejmě, najdou se i hor­ší mís­ta, ale tako­vé díly najde­te všu­de.

vlcsnap-2015-10-01-01h43m31s742

Seriál vydr­žel 7 sezón a během nich sle­du­je­me osu­dy postav na střed­ní, v prá­ci, na vyso­ké ško­le a taky něja­ký ten pří­rus­tek do rodi­ny.

Průběžnou sla­bi­nou je mož­ná stej­né časo­vé sché­ma dílů v podo­bě nasta­ve­ní záplet­ky, počí­na­jí­cí prů­švih, pro­zra­ze­ní situ­a­ce, uve­de­ní na pra­vou míru a morál­ní pou­če­ní.

Ovšem není nikdy přes­ně dáno, kdo bude vlast­ně zachra­ňo­vat koho a ani to, kdo bude komu dávat morál­ní lek­ce. Ne vždyc­ky jde o baj­ku, ve kte­ré je rodič ten chytřej­ší. Tohle budiž Kroku za kro­kem také při­čte­no k dob­ru.

A i ta sche­ma­tič­nost se mu dá cel­kem odpus­tit, pro­to­že posta­vy jsou za prvé výbor­ně napsa­né, za dru­hé jsou parád­ně zahra­né a hlav­ně doko­na­le nada­bo­va­né. Nakonec se tu pro­je­vu­je ta nej­lep­ší gene­ra­ce v podá­ní Pavla Zedníčka, Michala Jagelky, Heleny Fridrichové, Jany Páleníčkové, Filipa Jančíka, Kamily Špráchalové a dal­ších.

vlcsnap-2015-10-01-01h43m05s968

Tohle je seri­ál z doby, kdy v Americe umě­li oprav­du točit rodin­né sit­co­my a my jsme je umě­li výbor­ně dabo­vat. Co více říct.

Základní šab­lo­na: sit­com o sou­ži­tí dvou rodin, jejichž rodi­če se neče­ka­ně vza­li

Navíc:

  • vyni­ka­jí­cí čes­ký dabing
  • dob­ré posta­vy
  • atmo­sfé­ra
  • nená­sil­nost humo­ru

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,34821 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56740 KB. | 29.06.2022 - 20:48:57