Krok první

img a277597 w1731 t1480761225

Pokud jste se roz­hod­li, že k již­ní stra­ně vaše­ho domu nechá­te vybu­do­vat kry­tou tera­su, nechej­te si odbor­ní­ky vypra­co­vat finanč­ní roz­va­hu. Uchrání vás to násled­né­mu roz­ča­ro­vá­ní nad výda­ji, se kte­rý­mi jste nepo­čí­ta­li.
staré židle a stůl na zahradě

Krok druhý

Stavební řeše­ní vysně­né tera­sy nechej­te rov­něž odbor­ní­kům. Ve výsled­ku vám to ušet­ří nejen ner­vy, ale rov­něž pení­ze. Dobře zvo­le­né mate­ri­á­ly vám zaru­čí, že hned příští rok nebu­de­te muset měnit zastře­še­ní, pro­to­že do něho zaté­ká. Důležitá je i vol­ba pod­la­hy, kte­rá musí vydr­žet i přes zim­ní měsí­ce, kdy je mráz pod nulou.

Krok třetí

Realizaci, pokud si trou­fá­te, může­te už řešit své­po­mo­cí. Podle dob­ře vypra­co­va­ných sta­veb­ních plá­nů a par­ty ochot­ných přá­tel se může­te pus­tit do díla. Na odbor­né prá­ce se v oko­lí vždyc­ky najde potřeb­ný odbor­ník. Anebo si může­te nechat tera­su posta­vit na klíč. Stavební fir­ma by ji měla mít do měsí­ce hoto­vou.
 
Spojením tera­sy s domem je ide­ál­ní řeše­ní pro celo­roč­ní kon­takt s pří­ro­dou. Pokud máte ješ­tě malé děti, není lep­ší řeše­ní pro jejich pobyt na čer­stvém vzdu­chu. Nejdříve to bude ide­ál­ní par­ko­viš­tě pro kočá­rek. Ten bude­te mít na dosah a pro pří­pad změ­ny poča­sí i chrá­ně­ný před deš­těm. Pro děti v před­škol­ním věku je tera­sa  ide­ál­ní mís­to pro zavě­še­ní hou­pa­ček, špl­ha­del a umís­tě­ní tram­po­lín.

A jak rato­les­ti poros­tou a jejich náro­ky se budou měnit, pod stře­chu tera­sy se dá umís­tit i ping­pon­go­vý stůl. U kte­ré­ho s dět­mi ze sou­sed­ství mohou sehrá­vat nesčet­né tur­na­je. A pro vás dospě­lé je to ide­ál­ní mís­to pro setká­vá­ní se sou­se­dy a přá­te­li. Je to pro­stor jako stvo­ře­ný pro pořá­dá­ní všech rodin­ných oslav svát­ků a naro­ze­nin.
stůl na terase
Možnost pří­mé­ho spo­je­ní se zahra­dou vám rov­něž usnad­ní všech­ny zahrad­nic­ké prá­ce, ke kte­rým může­te odběh­nout, kdy­ko­liv bude potře­ba. A pokud ji osa­dí­te okras­ný­mi keři, mož­ná u vás najde domov i ježek, kte­rý pod tera­sou rád pře­zi­mo­vá­vá.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,91569 s | počet dotazů: 222 | paměť: 50317 KB. | 16.01.2021 - 10:20:13