Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Křižáček - 65 %

Křižáček - 65 %

Krizacek 2
Krizacek 2

Je krás­né slu­neč­né ráno a malý chla­pec se prá­vě pro­bu­dil. Ví, že jeho den bude jiný než ostat­ní. Podle oble­če­ní pozná­me, že se bude oblé­kat do brně­ní, ale to není vše. Ještě se roz­lou­čí pohle­dem na své spí­cí rodi­če a už krá­čí k brá­ně hra­du. Odevzdaně čeká, až se ote­vře a on bude moci vyklouz­nout ven. To se mu také poda­ří a jeho ces­ta může začít. Vydává se do Svaté země na kří­žo­vou výpra­vu, jako mno­ho dal­ších.

Rytíř Bořek, chlap­cův otec, se vydá­vá hle­dat své­ho syna a putu­je v jeho sto­pách. Jeho pouť začí­ná v tem­ném lese, postup­ně pro­chá­zí i dal­ší­mi mís­ty a kra­ji­nou. Není žád­ný spěch, pro­to­že chla­pec nemohl pěš­ky dale­ko dojít. Otec jde ve sto­pách malé­ho Jeníka, ale vždy jej pro­pás­ne. Naštěstí potká­vá na své ces­tě mla­dé­ho kři­žác­ké­ho vojá­ka, se kte­rým dále putu­je a hle­dá syna.

Předlohou k fil­mu byla báseň Jaroslava Vrchlického Svojanovský kři­žá­ček, kte­rá byla inspi­ro­vá­na sku­teč­ným pří­bě­hem ze stře­do­vě­ku o chlap­ci, kte­rý se vydal na kří­žo­vou ces­tu. Režisér Václav Kadrnka napsal spo­leč­ně s Jiřím Soukupem a Vojtěchem Maškem scé­nář, kte­rý se nechal inspi­ro­vat tou­to bás­ní. Jako hlav­ní téma si tvůr­ce vzal motiv hle­dá­ní syna otcem. Cílem pak neby­lo uká­zat drs­ný  stře­do­věk, ale tvůr­ci chtě­li pře­vést lyric­kou před­lo­hu do fil­mo­vé podo­by. To se jim také poved­lo, ale je jen na divá­cích, jak na ně film zapů­so­bí.

Hlavní roli otce si zahrál Karel Roden (Hlídač č. 47, Masaryk). Svou posta­vu zahrál vel­mi věro­hod­ně, dalo by se říci i zdr­žen­li­vě, ale to asi bylo zámě­rem. Partnerem mu byl v roli kři­žác­ké­ho vojá­ka Aleš Bílík (Místa, Řachanda), mla­dý herec, kte­rý je Rodenovi rov­no­cen­ným part­ne­rem. Ve fil­mu je dáno více pro­sto­ru vizu­ál­ní a este­tic­ké strán­ce než dia­lo­gům. Myšlenkové pocho­dy a vnitř­ní pro­žit­ky postav může divák ode­zí­rat ze zábě­rů na jejich posta­vy a oko­lí.

Důležitou slož­kou fil­mu je kame­ra a hud­ba. Za kame­rou stál Jan Baset Střítežský (Alois Nebel, Díra u Hanušovic) a hud­bu napsa­li Irena Havlová a Vojtěch Havel. Ve fil­mu jsou hlav­ně širo­ké, dlou­hé a poma­lé zábě­ry, a to nejen na kra­ji­nu, ale i na jed­not­li­vé posta­vy. Děj fil­mu pak dotvá­ří hud­ba, kte­rá ale nezní celým sním­kem. V někte­rých mís­tech nechá­va­jí tvůr­ci vyznít film pou­ze vizu­ál­ně.

Délka sním­ku, 90 minut, je odpo­ví­da­jí­cí, vzhle­dem k jeho tem­pu. To totiž není rych­lé, ale spí­še poklid­né až poma­lé. Je to his­to­ric­ký, dra­ma­tic­ký film, kde se dra­ma­tič­nost ode­hrá­vá hlav­ně uvnitř jed­not­li­vých postav a ne v bojích. Velkou roli hra­jí také zábě­ry kra­ji­ny a pro­stře­dí, kte­rou hrdi­no­vé pro­chá­zí. Film je nato­čen jako stře­do­vě­ká road movie bez zby­teč­ných slov, je to vyso­ce este­tic­ký film, kte­rý mohou oce­nit fil­mo­ví fajnšme­kři.

Film se natá­čel v České repub­li­ce, ale také v Itálii (Apulie, Kalábrie, Sardinie). Divák se tak může podí­vat na krás­nou pří­ro­du a sce­né­rie, kte­ré jsou v této čás­ti Evropy oprav­du nád­her­né a foto­ge­nic­ké.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 201731. července 2017 Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017 Ve čtvrtek 27. července se konala v kině Atlas novinářská projekce filmu Křižáček, který na filmovém festivalu v Karlových Varech získal Křišťálový glóbus za nejlepší film. Po projekci pak […] Posted in Filmové premiéry
  • Křižáček27. července 2017 Křižáček Podívejte se na tři krátká videa z Tiskové konference filmu Křižáček. https://youtu.be/q4_RXOmAlAk https://youtu.be/EI9W21o8prA https://youtu.be/9e12Ukar8bo Posted in Videa
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […] Posted in Film roku 2017
  • Film Křižáček, český film v Hlavní soutěži na MFF KV už 5.7 ve Velkém sále2. července 2017 Film Křižáček, český film v Hlavní soutěži na MFF KV už 5.7 ve Velkém sále Rytíř Bořek alias herec Karel Roden, se vydává na cestu po svém ztraceném synkovi, který oblečen do brnění se rozhodne jednoho dne dosáhnout Svaté země. Bořek zažívá cestou velké útrapy v […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové11. května 2022 Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové Minisérie nese prostý název Iveta a mapuje první kroky ke slávě Ivety Bartošové, její kariérní vzestup a vztah se zpěvákem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shlednutí první díl třídílné […] Posted in TV Recenze
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,48983 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55903 KB. | 22.05.2022 - 22:41:38