Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

Robins
Robins

Tim Robbins měl díky rodin­né­mu záze­mí blíz­ko k umě­lec­ké­mu pro­stře­dí. Hereckou kari­é­ru zapo­čal v newy­or­ských diva­dlech a po stu­di­ích pokra­čo­val jako herec a reži­sér v expe­ri­men­tál­ním diva­del­ním sou­bo­ru The Actor´s Gang, kte­rý pod jeho umě­lec­kým vede­ním zís­kal jak divác­ký věhlas, tak více než stov­ku kri­tic­kých oce­ně­ní.

Po men­ších fil­mo­vých a tele­viz­ních úlo­hách na sebe upo­zor­nil rolí ve fil­mu reži­sé­ra Rona Sheltona ze spor­tov­ní­ho pro­stře­dí Durhamští Býci (Bull Durham, 1988). O tom, že Tim Robbins je her­cem vel­kých pří­sli­bů, se divá­ci měli mož­nost pře­svěd­čit v dra­ma­tu Jakubův žeb­řík (Jacob´s Ladder, 1990). Klíčový moment v jeho herec­ké kari­é­ře pak před­sta­vo­va­la spo­lu­prá­ce s mimo­řád­ným reži­sé­rem Robertem Altmanem. Za titul­ní roli ve fil­mu Hráč (The Player, 1992) zís­kal cenu pro nej­lep­ší­ho her­ce na MFF v Cannes a Zlatý glo­bus.

Vzápětí Tim Robbins pro­ká­že, že je vše­stran­nou autor­skou osob­nos­tí, když režij­ně debu­tu­je poli­tic­kou sati­rou pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře Bob Roberts (1992). Kromě ztvár­ně­ní titul­ní role se podí­lel spo­lu s bra­t­rem Davidem i na hud­bě a řadu pís­ní sám zpí­vá.

Spolupráci s Robertem Altmanem si zane­dlou­ho zopa­ko­val na fil­mu Prostřihy (Short Cuts, 1993). Bohaté herec­ké obsa­ze­ní sním­ku zís­ka­lo spo­leč­ně mimo­řád­ný Zlatý glo­bus a také Volpiho pohár na fes­ti­va­lu v Benátkách.

Následovala spo­lu­prá­ce s bra­t­ry Coenovými na čer­né kome­dii Záskok (The Hudsucker Proxy,1994), zno­vu s Robertem Altmanem na kome­dii ze svě­ta módy Pret -A-Porter (1994), ale pře­de­vším s Frankem Darabontem na Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank (The Shawshank Redemption,1994) nomi­no­va­ném na sedm Oscarů.

Úspěšně se vra­cí i ke své reži­sér­ské a sce­náris­tic­ké tvor­bě. Film Mrtvý muž při­chá­zí (Dead Man Walking,1996) mu vyne­sl nomi­na­ci na Oscara za režii a před­sta­vi­tel­ce hlav­ní úlo­hy, Susan Sarandonové Oscara za nej­lep­ší herec­ký výkon v hlav­ní žen­ské roli. Téma vzta­hu uměl­ce a spo­leč­nos­ti v jiném dobo­vém ukot­ve­ní zpra­co­vá­vá také ve svém dal­ším autor­ském sním­ku Kolébka ve vět­ru (Cradle Will Rock, 1999), kte­rý měl pre­mi­é­ru na MFF v Cannes. Podobně jako u Mrtvého muže je i zde pro­du­cen­tem a pod hud­bou je pode­psán jeho bra­tr David.

Po las­ka­vé roman­tic­ké kome­dii Stephena Frearse Všechny moje lás­ky (High Fidelity, 2000) a bizar­ní vese­lo­hře Michela Gondryho pod­le scé­ná­ře Charlieho Kaufmana Slez ze stro­mu (Human Nature, 2001), vytvá­ří jed­nu ze svých nej­ú­spěš­něj­ších rolí v kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Clinta Eastwooda Tajemná řeka (Mystic River, 2004). Tim Robbins i před­sta­vi­tel hlav­ní role Sean Penn jsou za své výko­ny oce­ně­ni jak Oscary, tak Zlatými Globy.

Mezi nej­no­věj­ší role Tima Robbinse pat­ří fil­my Marjorie Prime (2017) a seri­á­ly z pro­duk­ce HBO Krize (The Brink, 2015) a Tady a teď (Here and Now, 2018).

Na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Karlovy Vary uve­de Tim Robbins své dva autor­ské fil­my Bob Roberts a Kolébka ve vět­ru. Karlovarskému pub­li­ku se však před­sta­ví také jako hudeb­ník na spe­ci­ál­ním kon­cer­tě ve stře­du 4.7.2018 v Městském diva­dle s kape­lou Tim Robbins and The Rogues Gallery Band.

V sobo­tu 30.6.2018 Tim Robbins osob­ně uve­de v Letním kině sní­mek Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank, kte­rý je dlou­ho­do­bě v hod­no­ce­ní fil­mo­vých data­bá­zí zařa­zo­ván mezi nej­lep­ší fil­my všech dob.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,65807 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56642 KB. | 29.06.2022 - 20:19:21