Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Kriminálka Las Vegas - CSICrime Scene Investigation

Kriminálka Las Vegas - CSICrime Scene Investigation

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriál Kriminálka Las Vegas, kte­rý už něja­ký ten pátek trhá rekor­dy ve sle­do­va­nos­ti na jed­né naší nejme­no­va­né tele­viz­ní sta­ni­ci, snad ani moc nemu­sím před­sta­vo­vat. Příběh seri­á­lu je vcel­ku pros­tý. Vypráví o par­tič­ce soud­ních vyšet­řo­va­te­lů, kte­ří kaž­dý den musí řešit stá­le nové a mnoh­dy sku­teč­ně bizard­ní kri­mi­nál­ní pří­pa­dy v nablýska­ném měs­tě hazardu- Las Vegas.
V čele pro­fe­si­o­nál­ní­ho týmu sto­jí vete­rán Gil Grissom (William L. Petersen), kte­rý se může pochlu­bit sku­teč­ně vyso­kým iq a vel­kým pro­cen­tem vyře­še­ných pří­pa­dů. Jeho pra­vou rukou je téměř stej­ně zku­še­ná Catherine Willows (Marg Helgenberger), jinak vel­mi vytí­že­ná mat­ka samo­ži­vi­tel­ka s dost nevy­rov­na­ným osob­ním živo­tem. Dalšími čle­ny týmu jsou býva­lá Grissomova žáky­ně Sara Sidle (Jorja Fox), Warrick Brown (Gary Dourdan) se skvě­lým ana­ly­tic­kým moz­kem, Nick Stokes (George Eads), kte­rý se sna­ží stát nej­lep­ším v týmu a zapo­me­nout nesmím ani na uke­ca­né­ho labo­ran­ta Grega Sanderse (Eric Szmanda).

Projekt CSI: Las Vegas (Crime Scene Investigation) pochá­zí z úspěš­né stá­je pro­du­cen­ta Jerryho Bruckheimera, kte­rý pro­du­ko­val sním­ky jako Top Gun, Armageddon, Pearl Harbor, Lovci Pokladů a v posled­ní době i seri­á­ly Beze sto­py (Without a Trace) a Odložené pří­pa­dy (Cold Case). Kriminálka Las Vegas se vysí­lá již od roku 2000 na ame­ric­ké sta­ni­ci CBS a k dneš­ní­mu dni se dočka­la přes­ně 174epizod. Jejím duchov­ním otcem je scé­náris­ta Anthony E. Zuiker, kte­rý sto­jí za scé­ná­řem k přes­ně 164 epi­zo­dám seri­á­lu. A nut­no říci, že před jeho pra­cí sme­kám. Vymýšlet po sedm let stá­le nové a ori­gi­nál­ní pří­pa­dy je výkon sku­teč­ně obdi­vu­hod­ný. Částečně hlav­ně díky němu si po celých těch dlou­hých sedm let udr­že­la Kriminálka vyso­kou lať­ku, kte­rou asi jen tak něja­ký detek­tiv­ní seri­ál nepře­ko­ná. Pravda ne všech­ny pří­pa­dy jsou uvě­ři­tel­né a někte­ré jsou i hod­né nelo­gic­ké. Výhodou ale je, že v jed­nom díle se vyře­ší pří­pa­dy zhru­ba dva-tři, tak­že pokud jeden nudí nebo nefun­gu­je je tu dal­ší, kte­rý “zachra­ňu­je“ situ­a­ci.

Pochvalu si zaslou­ží i her­ci, kte­ří na malém pro­sto­ru, kte­rý je jejich posta­vám věno­ván odvá­dí dobrou prá­ci. Pozornost pou­tá hlav­ně sym­pa­tic­ký Petersen v ústřed­ní roli. Nějaký extrém­ní vývoj postav ovšem urči­tě neče­kej­te. Většina si po celou dobu jede ve své „laj­ně“ a málo­kdy se její cha­rak­ter nějak vyví­jí. Pokud za vývoj ovšem nepo­va­žu­je­te při­bý­va­jí­cí kila Williama Petersena nebo nové plas­ti­ky Marg Helgenbergerové (mimo­cho­dem opi­so­vat její jmé­no je fakt sran­da!). Skvělým doplň­kem seri­á­lu je hud­ba, kte­rou má na sta­ros­ti John M. Keane. Co ale z Kriminálky dělá to, čím dnes je, je hlav­ně její ori­gi­nál­ní vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Kamera i tri­ky jsou skvě­le udě­la­né, povět­ši­nou i pěk­ně krva­vé a detail­ní. Čímž se dostá­vám k tomu, že někte­ré díly jsou sku­teč­ně jen pro sil­né pova­hy a děti bych na to asi kou­kat taky nene­chal. Televizní nad­šen­ci budou jis­tě štěs­tím bez sebe při pohle­du na zápla­vu hvězd(iček), kte­ré se zde obje­vu­jí. Dovolím si jme­no­vat ty, co zau­ja­li nej­ví­ce mě: Faye Dunaway, Bijou Phillips, Liev Schreiber, America Ferrera Aisha Tyler a hlav­ně Melinda Clarke v roli Lady Heather.
Co vychvá­lit šlo jsem zdá se vychvá­lil. Kriminálka Las Vegas je sku­teč­ně vel­mi uni­kát­ní pro­jekt, kte­ré­mu sice k doko­na­los­ti krů­ček chy­bí, ale ty kro­ky co za posled­ních devět roků ušel jsou doslo­va dech berou­cí!

Pomalu ale jis­tě jed­na z nej­lep­ších tele­viz­ních detek­ti­vek. Zapomeňte na Colomba a Kojaka. Teď je tu Grissom..Gil Grissom.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Trailery k fil­mu

5

CSI Season 9 - Extended pro­mo new

Vložil Jan Bodnár, 15. Červenec 2009 - 14:17


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,86943 s | počet dotazů: 270 | paměť: 60798 KB. | 04.06.2023 - 05:16:55