Kritiky.cz > Recenze > Kriminálka Las Vegas - CSICrime Scene Investigation

Kriminálka Las Vegas - CSICrime Scene Investigation

Seriál Kriminálka Las Vegas, kte­rý už něja­ký ten pátek trhá rekor­dy ve sle­do­va­nos­ti na jed­né naší nejme­no­va­né tele­viz­ní sta­ni­ci, snad ani moc nemu­sím před­sta­vo­vat. Příběh seri­á­lu je vcel­ku pros­tý. Vypráví o par­tič­ce soud­ních vyšet­řo­va­te­lů, kte­ří kaž­dý den musí řešit stá­le nové a mnoh­dy sku­teč­ně bizard­ní kri­mi­nál­ní pří­pa­dy v nablýska­ném měs­tě hazardu- Las Vegas.
V čele pro­fe­si­o­nál­ní­ho týmu sto­jí vete­rán Gil Grissom (William L. Petersen), kte­rý se může pochlu­bit sku­teč­ně vyso­kým iq a vel­kým pro­cen­tem vyře­še­ných pří­pa­dů. Jeho pra­vou rukou je téměř stej­ně zku­še­ná Catherine Willows (Marg Helgenberger), jinak vel­mi vytí­že­ná mat­ka samo­ži­vi­tel­ka s dost nevy­rov­na­ným osob­ním živo­tem. Dalšími čle­ny týmu jsou býva­lá Grissomova žáky­ně Sara Sidle (Jorja Fox), Warrick Brown (Gary Dourdan) se skvě­lým ana­ly­tic­kým moz­kem, Nick Stokes (George Eads), kte­rý se sna­ží stát nej­lep­ším v týmu a zapo­me­nout nesmím ani na uke­ca­né­ho labo­ran­ta Grega Sanderse (Eric Szmanda).

Projekt CSI: Las Vegas (Crime Scene Investigation) pochá­zí z úspěš­né stá­je pro­du­cen­ta Jerryho Bruckheimera, kte­rý pro­du­ko­val sním­ky jako Top Gun, Armageddon, Pearl Harbor, Lovci Pokladů a v posled­ní době i seri­á­ly Beze sto­py (Without a Trace) a Odložené pří­pa­dy (Cold Case). Kriminálka Las Vegas se vysí­lá již od roku 2000 na ame­ric­ké sta­ni­ci CBS a k dneš­ní­mu dni se dočka­la přes­ně 174epizod. Jejím duchov­ním otcem je scé­náris­ta Anthony E. Zuiker, kte­rý sto­jí za scé­ná­řem k přes­ně 164 epi­zo­dám seri­á­lu. A nut­no říci, že před jeho pra­cí sme­kám. Vymýšlet po sedm let stá­le nové a ori­gi­nál­ní pří­pa­dy je výkon sku­teč­ně obdi­vu­hod­ný. Částečně hlav­ně díky němu si po celých těch dlou­hých sedm let udr­že­la Kriminálka vyso­kou lať­ku, kte­rou asi jen tak něja­ký detek­tiv­ní seri­ál nepře­ko­ná. Pravda ne všech­ny pří­pa­dy jsou uvě­ři­tel­né a někte­ré jsou i hod­né nelo­gic­ké. Výhodou ale je, že v jed­nom díle se vyře­ší pří­pa­dy zhru­ba dva-tři, tak­že pokud jeden nudí nebo nefun­gu­je je tu dal­ší, kte­rý “zachra­ňu­je“ situ­a­ci.

Pochvalu si zaslou­ží i her­ci, kte­ří na malém pro­sto­ru, kte­rý je jejich posta­vám věno­ván odvá­dí dobrou prá­ci. Pozornost pou­tá hlav­ně sym­pa­tic­ký Petersen v ústřed­ní roli. Nějaký extrém­ní vývoj postav ovšem urči­tě neče­kej­te. Většina si po celou dobu jede ve své „laj­ně“ a málo­kdy se její cha­rak­ter nějak vyví­jí. Pokud za vývoj ovšem nepo­va­žu­je­te při­bý­va­jí­cí kila Williama Petersena nebo nové plas­ti­ky Marg Helgenbergerové (mimo­cho­dem opi­so­vat její jmé­no je fakt sran­da!). Skvělým doplň­kem seri­á­lu je hud­ba, kte­rou má na sta­ros­ti John M. Keane. Co ale z Kriminálky dělá to, čím dnes je, je hlav­ně její ori­gi­nál­ní vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Kamera i tri­ky jsou skvě­le udě­la­né, povět­ši­nou i pěk­ně krva­vé a detail­ní. Čímž se dostá­vám k tomu, že někte­ré díly jsou sku­teč­ně jen pro sil­né pova­hy a děti bych na to asi kou­kat taky nene­chal. Televizní nad­šen­ci budou jis­tě štěs­tím bez sebe při pohle­du na zápla­vu hvězd(iček), kte­ré se zde obje­vu­jí. Dovolím si jme­no­vat ty, co zau­ja­li nej­ví­ce mě: Faye Dunaway, Bijou Phillips, Liev Schreiber, America Ferrera Aisha Tyler a hlav­ně Melinda Clarke v roli Lady Heather.
Co vychvá­lit šlo jsem zdá se vychvá­lil. Kriminálka Las Vegas je sku­teč­ně vel­mi uni­kát­ní pro­jekt, kte­ré­mu sice k doko­na­los­ti krů­ček chy­bí, ale ty kro­ky co za posled­ních devět roků ušel jsou doslo­va dech berou­cí!

Pomalu ale jis­tě jed­na z nej­lep­ších tele­viz­ních detek­ti­vek. Zapomeňte na Colomba a Kojaka. Teď je tu Grissom..Gil Grissom.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Trailery k fil­mu

5

CSI Season 9 - Extended pro­mo new

Vložil Jan Bodnár, 15. Červenec 2009 - 14:17

  • Kriminálka Las Vegas29. srpna 2011 Kriminálka Las Vegas Seriál Kriminálka Las Vegas, který už nějaký ten pátek trhá rekordy ve sledovanosti na jedné naší nejmenované televizní stanici, snad ani moc nemusím […] Posted in Recenze
  • Stmívání21. dubna 2009 Stmívání Pro začátek bych ráda předeslala, že je mi sedmnáct let a studuju gymnázium. To není vytahování nebo naopak přiznání, souvisí to s tím, jak byl Twilight - […] Posted in Recenze
  • TransformersPomsta poražených - TransformersRevenge of the Fallen2. září 2010 TransformersPomsta poražených - TransformersRevenge of the Fallen Po delší pauze se k nám dostává pokračování Transformers opět pod taktovkou Michaela Baye. Můžeme zas čekat orgie explozí, […] Posted in Recenze
  • Třináctka - Thirteen4. prosince 2008 Třináctka - Thirteen Tracy chce být cool. Evie je cool. Tracy se skamarádí s Evie. Tracy to nezvládá, Evie se směje. "Bejt IN" nemusí být zas […] Posted in Recenze
  • Koření života –26. února 2008 Koření života – Koření života – Recenze 27.September.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková […] Posted in Recenze
  • Andělé a démoni6. září 2011 Andělé a démoni Dlouho očekávané kontroverzní dílo podle předlohy Dana Browna se na nás valí rychlostí světla. Již 14. května nastolí postupně vzrůstající komerční nadvládu […] Posted in Recenze
  • NEXT22. dubna 2010 NEXT NEXT 2.6.2007 recenze Přečteno: 172 krát S tím se potýká dneska kde […] Posted in Recenze
  • TerminátorPříběh Sáry Connorové5. září 2007 TerminátorPříběh Sáry Connorové // // Druhá řada seriálu Terminator: The Sarah Connor Chronicles je na americké stanici FOX právě v plném proudu, […] Posted in Recenze
  • Simpsonovi ve filmu -10. července 2011 Simpsonovi ve filmu - Simpsonovi ve filmu - Recenze 26.July.2007 Recenze Autor: Václav Bedřich […] Posted in Recenze
  • SeriálAkta X30. července 2007 SeriálAkta X Věříte? Slavná dvojka agentů FBI Mulder a Scullyová se letos podruhé vrátila na stříbrné plátno, moc kladných ohlasů se jí však sklidit nepodařilo. A přitom […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...