Kritiky.cz > Filmové recenze > Krev jako čokoláda (Blood and Chocolate)

Krev jako čokoláda (Blood and Chocolate)

n200808031553 Blood

n200808031553_BloodUž je to pár let, co jsou holly­wo­od­ské fil­mo­vé štá­by k zasti­že­ní v Evropě. Finanční strán­ka je o něco pří­z­ni­věj­ší, kva­li­ta srov­na­tel­ná. Také pro­du­cen­ti Blood and Chocolate umís­ti­li děj fil­mu do míst, kde se domní­va­li, že půjde vzkří­sit duch myto­lo­gie a lykan­tro­pie. Vyvoleným mís­tem se sta­lo oko­lí rumun­ské­ho hlav­ní­ho měs­ta.

USA (minu­lost) – malá hol­čič­ka utí­ká před lov­ci vlkodla­ků do lesa, neboť se chce vyhnout stej­né­mu osu­du, kte­rý potkal její rodi­če. Rumunsko (pří­tom­nost) – dospě­lá Vivian byd­lí u tety, vaří čoko­lá­du a při­pra­vu­je se na spo­leč­nou ces­tu živo­tem s vůd­cem vlkod­la­čí smeč­ky, dokud se neob­je­ví mla­dý muž (z USA, jak jinak). Vivian roz­po­zná spří­z­ně­nou duši, a roz­hod­ne se poru­šit pra­vi­dla, kte­rá před tím fun­go­va­la něko­lik set let.

Variace na Romea a Julii 21. sto­le­tí se nikterak neskrý­vá. Zamilovaný pár chá­pe, že šan­ce jsou mizi­vé a vlny osu­du hro­zí roz­dr­tit koráb jejich lás­ky. Scénáristé ovšem tako­ví sebe­vra­zi nejsou. Chápou, že natá­čet dra­ma se nevy­pla­tí, jeli­kož by je moh­li nařknout z pesi­mis­tic­ké­ho vidě­ní svě­ta a hlav­ně, Bože chraň, by se výsle­dek pode­psal na trž­bě.

Je pocho­pi­tel­né, že všech­ny ty pře­mě­ny na vlky jsou zapo­tře­bí, aby sta­rý pří­běh ožil nový­mi barva­mi. Něco vel­mi podob­né­ho jsme vidě­li v Underworld(u), kde kro­mě staré­ho pří­bě­hu v novém kabát­ku, byli k vidě­ní pomi­mo vlkodla­ků také upí­ři. Zbytek se bohu­žel bez uzar­dě­ní opi­so­val (nako­nec oba fil­my mají stej­né auto­ry). Dívka s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi, smr­tel­ný kluk, vel­ká lás­ka, násled­né vyjas­ně­ní vzá­jem­ných vzta­hů. Obyčejné „najdi pět roz­dí­lů“!

Faktem je, že pří­běh není špat­ný. Pro PC hru by se hodil, ale jeho fil­mo­vá podo­ba pokul­há­vá. Na stra­ně jed­né máme osvěd­če­ný a mno­ho­krát zpra­co­va­ný pří­běh lás­ky, zatím­co na stra­ně dru­hé zají­ma­vý sou­boj povin­nos­ti a citu. Po něja­kou dobu fun­gu­jí ve sním­ku oba pří­stu­py. Díky tomu se dají pře­hlí­žet všech­ny ty odra­zy ode zdi, špl­há­ní ve sty­lu Perského Prince nebo do půli těla vysvle­če­né mla­dé a nevy­bou­ře­né absin­tem odko­je­né vlkodla­ky. Lehce za polo­vi­nou se bohu­žel utrh­ne lavi­na a pod tíhou bana­lit pohřbí do té doby kou­ka­tel­né dílo.

Takže co se z toho vyklu­ba­lo? Na roz­díl od již zmí­ně­ných Underworld(ů) se pro­du­cen­ti ten­to­krát roz­hod­li věno­vat pozor­nost zvlášť vlkodla­kům. Možná je to tím, že se lid­ská pova­ha té zví­ře­cí dost podo­bá. Nechme se pře­kva­pit, zda bude násle­do­vat pokra­čo­vá­ní, neboť zku­še­nos­ti roz­hod­ně jsou. A kdy­by ne, auto­ři mohou točit fil­my o zví­řa­tech, umě­jí to dob­ře.

 

Krev jako čoko­lá­da / Krv ako čoko­lá­da   (Blood and Chocolate)    

Drama / Horor / Romantický / Fantasy

USA, 2007, 98 min

Režie: Katja von Garnier

Hrají: Agnes Bruckner, Hugh Dancy, Olivier Martinez, Katja Riemann, Kata Dobó, Raluca Aprodu, Mihai Gruia Sandu, Lia Bugnar, Bogdan Voda

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres3. května 2013 Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres „O jednu bytost víc, o jednu bytost míň. A na duši padl černý stín.“ Život manželů Catherine a Marcella se zhroutí ve chvíli, kdy jim náhle zemře devítiměsíční dcerka Camille. […] Posted in Filmové recenze
  • Divočina - recenze15. května 2006 Divočina - recenze Ve čtvrtek měl v kinech premiéru nový anomovaný gfilm Divočina a my jsme se mu podívali na zoubek. Jak dopadl? Upřímně - žádná sláva to tedy není... Recenze našeho partnera:  Viděli […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Mimoni - 60%11. září 2015 Mimoni - 60% Mimoni jsou animovaná komedie, která vznikla v dílně Illumination Entertainment. Režie se chopili Pierre Coffin a Kyle Balda, scénář napsal Brian Lynch. Premiéru v USA měl 10. června 2015, […] Posted in Filmové recenze
  • n200909201224 Ghost Rider20. září 2009 Ghost Rider Je tomu už dávno, co hvězdný motocyklový kaskadér Johnny Blaze (Nicolas Cage) uzavřel smlouvu s ďáblem. Nyní však přichází čas sluhů - čas dluhů.  Sedmnáctiletý Johnny Blaze cestuje se […] Posted in Filmové recenze
  • Hodiny31. července 2003 Hodiny Jeden den v životě ženy. Co může odlišovat životy žen rozdílných generací? Pouze hodiny…Hodiny a hodiny života. Každou minutu nám život poskytuje nejrůznější pocity, radosti i starosti. […] Posted in Filmové recenze
  • Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80%10. března 2019 Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80% Kdesi v arktické ledové pustině živoří muž (Mads Mikkelsen), který zde před časem havaroval s letadlem, a pomalu ztrácí naději na záchranu. Každý den loví ryby na vlasec, mapuje své okolí, […] Posted in Filmové recenze
  • Apocalypto2. listopadu 2007 Apocalypto Mel Gibson není žádný režisérský nováček. Přestože je proslulejší spíše jako herecká hvězda, když usedne na režisérskou židličku, obvykle je to velká událost. Stačí připomenout například […] Posted in Filmové recenze
  • Murder Mystery20. června 2019 Murder Mystery Adam Sandler se už v kinech v posledních letech moc nepohybuje. Jeho komedie byť stále zvládají vydělávat peníze, zase tolik jako v minulosti netáhnou. Před pár lety tedy podepsal […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...