Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Krev jako čokoláda (Blood and Chocolate)

Krev jako čokoláda (Blood and Chocolate)

n200808031553 Blood
n200808031553 Blood

n200808031553_BloodUž je to pár let, co jsou holly­wo­od­ské fil­mo­vé štá­by k zasti­že­ní v Evropě. Finanční strán­ka je o něco pří­z­ni­věj­ší, kva­li­ta srov­na­tel­ná. Také pro­du­cen­ti Blood and Chocolate umís­ti­li děj fil­mu do míst, kde se domní­va­li, že půjde vzkří­sit duch myto­lo­gie a lykan­tro­pie. Vyvoleným mís­tem se sta­lo oko­lí rumun­ské­ho hlav­ní­ho měs­ta.

USA (minu­lost) – malá hol­čič­ka utí­ká před lov­ci vlkodla­ků do lesa, neboť se chce vyhnout stej­né­mu osu­du, kte­rý potkal její rodi­če. Rumunsko (pří­tom­nost) – dospě­lá Vivian byd­lí u tety, vaří čoko­lá­du a při­pra­vu­je se na spo­leč­nou ces­tu živo­tem s vůd­cem vlkod­la­čí smeč­ky, dokud se neob­je­ví mla­dý muž (z USA, jak jinak). Vivian roz­po­zná spří­z­ně­nou duši, a roz­hod­ne se poru­šit pra­vi­dla, kte­rá před tím fun­go­va­la něko­lik set let.

Variace na Romea a Julii 21. sto­le­tí se nikterak neskrý­vá. Zamilovaný pár chá­pe, že šan­ce jsou mizi­vé a vlny osu­du hro­zí roz­dr­tit koráb jejich lás­ky. Scénáristé ovšem tako­ví sebe­vra­zi nejsou. Chápou, že natá­čet dra­ma se nevy­pla­tí, jeli­kož by je moh­li nařknout z pesi­mis­tic­ké­ho vidě­ní svě­ta a hlav­ně, Bože chraň, by se výsle­dek pode­psal na trž­bě.

Je pocho­pi­tel­né, že všech­ny ty pře­mě­ny na vlky jsou zapo­tře­bí, aby sta­rý pří­běh ožil nový­mi barva­mi. Něco vel­mi podob­né­ho jsme vidě­li v Underworld(u), kde kro­mě staré­ho pří­bě­hu v novém kabát­ku, byli k vidě­ní pomi­mo vlkodla­ků také upí­ři. Zbytek se bohu­žel bez uzar­dě­ní opi­so­val (nako­nec oba fil­my mají stej­né auto­ry). Dívka s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi, smr­tel­ný kluk, vel­ká lás­ka, násled­né vyjas­ně­ní vzá­jem­ných vzta­hů. Obyčejné „najdi pět roz­dí­lů“!

Faktem je, že pří­běh není špat­ný. Pro PC hru by se hodil, ale jeho fil­mo­vá podo­ba pokul­há­vá. Na stra­ně jed­né máme osvěd­če­ný a mno­ho­krát zpra­co­va­ný pří­běh lás­ky, zatím­co na stra­ně dru­hé zají­ma­vý sou­boj povin­nos­ti a citu. Po něja­kou dobu fun­gu­jí ve sním­ku oba pří­stu­py. Díky tomu se dají pře­hlí­žet všech­ny ty odra­zy ode zdi, špl­há­ní ve sty­lu Perského Prince nebo do půli těla vysvle­če­né mla­dé a nevy­bou­ře­né absin­tem odko­je­né vlkodla­ky. Lehce za polo­vi­nou se bohu­žel utrh­ne lavi­na a pod tíhou bana­lit pohřbí do té doby kou­ka­tel­né dílo.

Takže co se z toho vyklu­ba­lo? Na roz­díl od již zmí­ně­ných Underworld(ů) se pro­du­cen­ti ten­to­krát roz­hod­li věno­vat pozor­nost zvlášť vlkodla­kům. Možná je to tím, že se lid­ská pova­ha té zví­ře­cí dost podo­bá. Nechme se pře­kva­pit, zda bude násle­do­vat pokra­čo­vá­ní, neboť zku­še­nos­ti roz­hod­ně jsou. A kdy­by ne, auto­ři mohou točit fil­my o zví­řa­tech, umě­jí to dob­ře.

 

Krev jako čoko­lá­da / Krv ako čoko­lá­da   (Blood and Chocolate)    

Drama / Horor / Romantický / Fantasy

USA, 2007, 98 min

Režie: Katja von Garnier

Hrají: Agnes Bruckner, Hugh Dancy, Olivier Martinez, Katja Riemann, Kata Dobó, Raluca Aprodu, Mihai Gruia Sandu, Lia Bugnar, Bogdan Voda


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,99077 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56572 KB. | 25.06.2022 - 22:21:47