Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kreslíme lehce, zpíváme tence - rozvoj grafomotoriky s hudebními činnostmi

Kreslíme lehce, zpíváme tence - rozvoj grafomotoriky s hudebními činnostmi

9788026218944
9788026218944
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Máte rádi pohád­ky, pís­nič­ky a hle­dá­te růz­né akti­vi­ty pro prá­ci s dět­mi? Pokud ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Mileny Kmentové, kte­rou vydal Portál v Praze. 

Hned na začát­ku této meto­dic­ké pří­ruč­ky nalez­ne­te infor­ma­ce, jak s kni­hou vlast­ně pra­co­vat, dále pře­hled uvol­ňo­va­cích cvi­ků a gra­fic­kých vzo­rů (cel­kem 16). V kni­ze nechy­bí námě­ty na hry s pas­tel­ka­mi. Poté násle­du­je 16 kapi­tol s růz­ný­mi mani­pu­lač­ní­mi i hudeb­ní­mi akti­vi­ta­mi. Součástí kaž­dé kapi­to­ly jsou odka­zy na danou pohád­ku (moti­vač­ní pří­běh), kte­rý si dohle­dá­te v jiných kni­hách, abys­te s nimi moh­li dále pra­co­vat. Všechny akti­vi­ty jsou detail­ně popsá­ny. Jsou zde i námě­ty na pís­nič­ky a bás­nič­ky. Jaké pohád­ky bude­te vlast­ně potře­bo­vat? Např. Macourkovy pohád­ky, kni­hu Pohádkový děde­ček od Eduarda Petišky, Špalíček ver­šů a pohá­dek. Dále také bás­nič­ky ABCD kočka pře­de, Koulelo se kou­le­lo, Hody, hody, dopro­vo­dy. Také pís­nič­ky Malé kotě, Okolo Třeboně či Holka mod­ro­o­ká a mno­ho dal­ších. V kni­ze nechy­bí noto­vé zápi­sy a tex­ty jed­not­li­vých pís­ni­ček, ale také pra­cov­ní lis­ty na růz­né gra­fic­ké cvi­ky.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka je inspi­ro­va­ná v kon­cep­tu psy­cho­mo­to­ri­ky a sen­zo­mo­to­ri­ky. Konkrétní pří­kla­dy jsou pro­pra­co­va­né ver­ze Metody dob­ré­ho star­tu (dále MDS) v pol­ské a čes­ké ver­zi, i řada dal­ších pub­li­ka­cí, kte­ré více či méně intu­i­tiv­ně dopo­ru­ču­jí poslech hud­by, zpěv nebo ale­spoň ryt­mic­kou dekla­ma­ci ve spo­je­ní s (grafo)motorikou.

Co chce­me díky této pub­li­ka­ci docí­lit? Především koor­di­na­ce oko-ruka-ucho-dech. Sladění dechu a pohy­bu.

Navození pro­hlou­be­ní a udr­že­ní slu­cho­vé pozor­nos­ti při (grafo)motorických čin­nos­tech.

Vytvoření klad­né­ho vzta­hu ke kres­le­ní a pas­tel­kám, zís­ká­ní kon­krét­ních gra­fo­mo­to­ric­kých doved­nos­tí na zákla­dě cel­ko­vé­ho roz­vo­je psy­cho­mo­to­ri­ky a sen­zo­mo­to­ri­ky.

Kniha je napros­to báječ­ná. Její vyu­ži­tí je vše­stran­né. S tou­to meto­dic­kou pří­ruč­kou se dá veli­ce dob­ře pra­co­vat. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s vel­kým množ­stvím námě­tů pro prá­ci uči­te­lek. Není tře­ba spě­chat a sna­žit se vše stih­nout, ale akti­vi­ty si roz­dě­lit klid­ně na více blo­ků. Situace lze více­krát zopa­ko­vat. S pohád­ka­mi, bás­nič­ka­mi a pís­nič­ka­mi může­te pra­co­vat opa­ko­va­ně, do té doby, než se děti dosta­teč­ně nau­čí pís­nič­ky zpí­vat i říkat růz­né bás­nič­ky. Na této kni­ze si nesmír­ně cením toho, že ji lze vyu­žít dlou­ho­do­bě, pra­co­vat s tex­ty. Propojení hud­by, gra­fic­ké­ho zazna­me­ná­vá­ní i růz­ných akti­vit je oprav­du výji­meč­né.

Kniha je urče­na peda­go­gům mateř­ských škol, pří­prav­nách roč­ní­ků, ale i logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám.

Ukázka z kni­hy:

Stejně jako zná­te veli­kost své­ho cho­di­dla, hodí se znát svůj hla­so­vý roz­sah. Ověřuje se po krát­kém roze­zpí­vá­ní u kla­ví­ru, tře­ba od tónu C1 smě­rem naho­ru i dolů. Jako mají děti dale­ko men­ší nohu než vy, mají i pod­stat­ně krat­ší hla­siv­ky a men­ší rezo­nanč­ní pro­sto­ry, což způ­so­bu­je vyš­ší hla­so­vou polo­hu a cel­ko­vě ten­čí zvuč­nost. Průměrný hla­so­vý roz­sah nej­star­ších před­škol­ních dětí se uvá­dí nej­čas­tě­ji d1-h1.

Několik slov o autor­ce:

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D., vystu­do­va­la spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku - uči­tel­ství na spe­ci­ál­ních ško­lách s pro­hlou­be­nou HV. Pracuje v CMŠ Laura v Praze. Dále půso­bí na katedře hudeb­ní výcho­vy Pedf Uk. Vede akre­di­to­va­né semi­ná­ře v NIDV a lek­to­ru­je pra­vi­del­ně pro čes­kou obec sokol­skou. V Portále vyšly její kni­hy Slovo, slův­ko, slo­víč­ko, honem poběž, pís­nič­koTřída zpí­vá ÍÁÍÁ.

Autorka: Milena Kmentová

Ilustrace: Markéta Knorová, Alžběta Moravcová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2022, Portál, Praha

Počet stran: 62

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1894-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,63939 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60043 KB. | 19.08.2022 - 16:11:22