Kritiky.cz > TV Recenze > Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy

Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy

krecetk

Má seri­ál z roku 1987 ješ­tě něco do sebe nebo pat­ří jen do archi­vu?

Dvojice reži­sé­ra a scé­náris­ty Václava Vorlíčka a Miloše Macourka sto­jí za mno­hý­mi z nej­krás­něj­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších pohá­dek či sci-fi pří­bě­hů naší kine­ma­to­gra­fie. Kromě nich mají ale na svě­do­mí i něko­lik seri­á­lů či spí­še mini­sé­rií.

Dobrodružné výpra­vy ve spán­ku

Do alter­na­tiv­ních rea­lit se v rám­ci science ficti­on vydá­va­li lidé nej­růz­něj­ším způ­so­bem. Obvykle něja­kým por­tá­lem nebo jinou „bra­nou“, nicmé­ně vět­ši­nou něčím, co jas­ně ohra­ni­čo­va­lo říši jed­nu a dru­hou.

Křeček v noč­ní koši­li pou­žil meto­du správ­ně uje­tou a při­tom vel­mi vtip­nou. Pokud máte mezi před­ky mož­ná lehce šíle­né­ho, nicmé­ně geni­ál­ní­ho vyná­lez­ce (vět­ši­nou obo­jí), může­te při návštěvě pra­ro­di­čů nara­zit na nej­růz­něj­ší před­mě­ty a podiv­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě napří­klad na sta­rou noč­ní koši­li s mono­gra­mem RB, tedy Radim Berka.

Tahle koši­le má tu zvlášt­nost, že pokud v ní spí­te, pře­ná­ší­te se ve snu do doby, kdy pra­dě­de­ček žil a vyu­čo­val svým vel­mi své­ráz­ným způ­so­bem. Byl zastán­cem věro­hod­né výu­ky, tak­že sou­čás­tí jeho hodin byly ces­ty časem, levi­ta­ce před­mě­tů, ovlá­dá­ní poča­sí nebo oži­vo­vá­ní kamen, věšá­ků, obra­zů  či soch.

vlcsnap-2016-03-19-23h23m38s245

Předávání vyná­le­zů, kon­tak­ty s potom­stvem a lou­pež

Když se ten­to geni­ál­ní vyná­lez­ce setká se svým prav­nu­kem, je potě­šen, že jeho bra­tr (dal­ší prav­nuk) se za prvé jme­nu­je taky Radim, za dru­hé také vyna­lé­zá. Naviguje pro­to Káju Berku k plá­nům Perpeta Mobile a dal­ších divů, kte­ré zako­pal na zahra­dě ško­ly. Díky tomu mohou jeho potom­ci plá­ny rea­li­zo­vat s pou­ži­tím moder­ní tech­no­lo­gie.

Jenže ouha…Vynález je ješ­tě před uve­de­ním ukra­den a před­sta­ven pod jmé­nem nej­vět­ší­ho kon­ku­ren­ta rodi­ny Berků, inže­ný­ra Křečka. Je samo­zřej­mě nemož­né vyru­ko­vat s obha­jo­bou založ060enou na snech a dáv­no mrt­vém před­ko­vi. Na dru­hou stra­nu se Kája Berka, jeho kama­rád Aleš Chvojka a star­ší bra­tr Radim Berka nevzdá­va­jí. Když se dosta­nou k dal­ší­mu plán­ku pra­dě­deč­ka, kon­krét­ně zmen­šo­va­cí­mu apa­rá­tu, rodí se plán – vypra­vit se ve zmen­še­né ver­zi do hla­vy zlo­děj­ské­ho inže­ný­ra Křečka a donu­tit ho k při­zná­ní na veřej­nos­ti…

Trikové i herec­ké orgie a spous­ta pře­ká­žek

České fan­tas­tic­ké i sci­fi seri­á­ly a fil­my z Vorlíčkovy díl­ny se vyzna­ču­jí tím, že se nikdy nespo­ko­jí jen s rutin­ní­mi efek­ty typu něko­li­ka zábles­ků svět­la a tro­chy kou­ře navíc. Kromě zmen­šo­vá­ní a ces­to­vá­ní časem skr­ze noč­ní koši­li lze čekat dost pohy­bu po lid­ském těle, pře­hrá­vá­ní vzpo­mí­nek, ovlá­dá­ní řeči bou­chá­ním do neu­ro­nů nebo tře­ba pří­stroj na plně­ní lid­ských snů a léta­jí­cí budo­vu ško­ly.

vlcsnap-2016-03-19-23h24m04s585

Nic samo­zřej­mě nebu­de tak jed­no­du­ché, jak by se moh­lo zdát. I pro­tistra­na nako­nec vyšle po sto­pách dvou zmen­še­ných chlap­ců vlast­ní „výsa­dek“, při­jde­me o noč­ní koši­li a mož­ná se dosta­ne­me i do hla­vy něko­ho zce­la jiné­ho.

Tohle všech­no navíc v podá­ní per­fekt­ních čes­kých i slo­ven­ských her­ců typu Miroslava Vladyky, Marka Brodského, Júlia Satinského, Jany Švandové, Jiřího Sováka, Ondřeje Vetchého, Zdeny Hadrbolcové, Marie Rosůlkové a dal­ších.

vlcsnap-2016-03-19-23h29m56s646


Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...