Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy

krecetk

Má seri­ál z roku 1987 ješ­tě něco do sebe nebo pat­ří jen do archi­vu?

Dvojice reži­sé­ra a scé­náris­ty Václava Vorlíčka a Miloše Macourka sto­jí za mno­hý­mi z nej­krás­něj­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších pohá­dek či sci-fi pří­bě­hů naší kine­ma­to­gra­fie. Kromě nich mají ale na svě­do­mí i něko­lik seri­á­lů či spí­še mini­sé­rií.

Dobrodružné výpra­vy ve spán­ku

Do alter­na­tiv­ních rea­lit se v rám­ci science ficti­on vydá­va­li lidé nej­růz­něj­ším způ­so­bem. Obvykle něja­kým por­tá­lem nebo jinou „bra­nou“, nicmé­ně vět­ši­nou něčím, co jas­ně ohra­ni­čo­va­lo říši jed­nu a dru­hou.

Křeček v noč­ní koši­li pou­žil meto­du správ­ně uje­tou a při­tom vel­mi vtip­nou. Pokud máte mezi před­ky mož­ná lehce šíle­né­ho, nicmé­ně geni­ál­ní­ho vyná­lez­ce (vět­ši­nou obo­jí), může­te při návštěvě pra­ro­di­čů nara­zit na nej­růz­něj­ší před­mě­ty a podiv­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě napří­klad na sta­rou noč­ní koši­li s mono­gra­mem RB, tedy Radim Berka.

Tahle koši­le má tu zvlášt­nost, že pokud v ní spí­te, pře­ná­ší­te se ve snu do doby, kdy pra­dě­de­ček žil a vyu­čo­val svým vel­mi své­ráz­ným způ­so­bem. Byl zastán­cem věro­hod­né výu­ky, tak­že sou­čás­tí jeho hodin byly ces­ty časem, levi­ta­ce před­mě­tů, ovlá­dá­ní poča­sí nebo oži­vo­vá­ní kamen, věšá­ků, obra­zů  či soch.

vlcsnap-2016-03-19-23h23m38s245

Předávání vyná­le­zů, kon­tak­ty s potom­stvem a lou­pež

Když se ten­to geni­ál­ní vyná­lez­ce setká se svým prav­nu­kem, je potě­šen, že jeho bra­tr (dal­ší prav­nuk) se za prvé jme­nu­je taky Radim, za dru­hé také vyna­lé­zá. Naviguje pro­to Káju Berku k plá­nům Perpeta Mobile a dal­ších divů, kte­ré zako­pal na zahra­dě ško­ly. Díky tomu mohou jeho potom­ci plá­ny rea­li­zo­vat s pou­ži­tím moder­ní tech­no­lo­gie.

Jenže ouha…Vynález je ješ­tě před uve­de­ním ukra­den a před­sta­ven pod jmé­nem nej­vět­ší­ho kon­ku­ren­ta rodi­ny Berků, inže­ný­ra Křečka. Je samo­zřej­mě nemož­né vyru­ko­vat s obha­jo­bou založ060enou na snech a dáv­no mrt­vém před­ko­vi. Na dru­hou stra­nu se Kája Berka, jeho kama­rád Aleš Chvojka a star­ší bra­tr Radim Berka nevzdá­va­jí. Když se dosta­nou k dal­ší­mu plán­ku pra­dě­deč­ka, kon­krét­ně zmen­šo­va­cí­mu apa­rá­tu, rodí se plán – vypra­vit se ve zmen­še­né ver­zi do hla­vy zlo­děj­ské­ho inže­ný­ra Křečka a donu­tit ho k při­zná­ní na veřej­nos­ti…

Trikové i herec­ké orgie a spous­ta pře­ká­žek

České fan­tas­tic­ké i sci­fi seri­á­ly a fil­my z Vorlíčkovy díl­ny se vyzna­ču­jí tím, že se nikdy nespo­ko­jí jen s rutin­ní­mi efek­ty typu něko­li­ka zábles­ků svět­la a tro­chy kou­ře navíc. Kromě zmen­šo­vá­ní a ces­to­vá­ní časem skr­ze noč­ní koši­li lze čekat dost pohy­bu po lid­ském těle, pře­hrá­vá­ní vzpo­mí­nek, ovlá­dá­ní řeči bou­chá­ním do neu­ro­nů nebo tře­ba pří­stroj na plně­ní lid­ských snů a léta­jí­cí budo­vu ško­ly.

vlcsnap-2016-03-19-23h24m04s585

Nic samo­zřej­mě nebu­de tak jed­no­du­ché, jak by se moh­lo zdát. I pro­tistra­na nako­nec vyšle po sto­pách dvou zmen­še­ných chlap­ců vlast­ní „výsa­dek“, při­jde­me o noč­ní koši­li a mož­ná se dosta­ne­me i do hla­vy něko­ho zce­la jiné­ho.

Tohle všech­no navíc v podá­ní per­fekt­ních čes­kých i slo­ven­ských her­ců typu Miroslava Vladyky, Marka Brodského, Júlia Satinského, Jany Švandové, Jiřího Sováka, Ondřeje Vetchého, Zdeny Hadrbolcové, Marie Rosůlkové a dal­ších.

vlcsnap-2016-03-19-23h29m56s646


Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny7. července 2018 Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny „Létající Čestmír léta tam a zpět Já ho podezřívám, že zná jiný svět“ Co nám režisér Václav Vorlíček nabídl tentokrát? Fantazie pánů Vorlíčka a Macourka se tentokrát vydala do malého […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu21. ledna 2020 Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu Dnes představili tvůrci nový dvojdílný film o velkých finančních machinacích, které propojují zločince s politickou špičkou. Autor scénáře a režisér Jiří Svoboda se nechal inspirovat […]
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […]
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […]
  • 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.13. června 2019 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmou osobitostí a bohémským stylem života. Ivan si vybral dráhu básníka a píše, co mu slina na jazyk […]
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU31. července 2018 Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned několik ta­lentů, které dokázal využít. Byl schopný výtvarník a rovnocenně se dokázal pohybovat na poli hraného i animovaného filmu. […]
  • Spalovač mrtvol (1968) - Některé filmy by si člověk prostě neměl nechat ujít, i když na něj budou mít hodně depresivní dopad.19. února 2019 Spalovač mrtvol (1968) - Některé filmy by si člověk prostě neměl nechat ujít, i když na něj budou mít hodně depresivní dopad. Legendární československý film, kterému jsem se dlouho vyhýbal, snad ze strachu, jak moc se o něm mluví, jak moc je to skvělý film, nemluvě o tom, že i na databázích je velmi dobře […]
Další naše články...