Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy

Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy

krecetk
krecetk

Má seri­ál z roku 1987 ješ­tě něco do sebe nebo pat­ří jen do archi­vu?

Dvojice reži­sé­ra a scé­náris­ty Václava Vorlíčka a Miloše Macourka sto­jí za mno­hý­mi z nej­krás­něj­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších pohá­dek či sci-fi pří­bě­hů naší kine­ma­to­gra­fie. Kromě nich mají ale na svě­do­mí i něko­lik seri­á­lů či spí­še mini­sé­rií.

Dobrodružné výpra­vy ve spán­ku

Do alter­na­tiv­ních rea­lit se v rám­ci science ficti­on vydá­va­li lidé nej­růz­něj­ším způ­so­bem. Obvykle něja­kým por­tá­lem nebo jinou „bra­nou“, nicmé­ně vět­ši­nou něčím, co jas­ně ohra­ni­čo­va­lo říši jed­nu a dru­hou.

Křeček v noč­ní koši­li pou­žil meto­du správ­ně uje­tou a při­tom vel­mi vtip­nou. Pokud máte mezi před­ky mož­ná lehce šíle­né­ho, nicmé­ně geni­ál­ní­ho vyná­lez­ce (vět­ši­nou obo­jí), může­te při návštěvě pra­ro­di­čů nara­zit na nej­růz­něj­ší před­mě­ty a podiv­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě napří­klad na sta­rou noč­ní koši­li s mono­gra­mem RB, tedy Radim Berka.

Tahle koši­le má tu zvlášt­nost, že pokud v ní spí­te, pře­ná­ší­te se ve snu do doby, kdy pra­dě­de­ček žil a vyu­čo­val svým vel­mi své­ráz­ným způ­so­bem. Byl zastán­cem věro­hod­né výu­ky, tak­že sou­čás­tí jeho hodin byly ces­ty časem, levi­ta­ce před­mě­tů, ovlá­dá­ní poča­sí nebo oži­vo­vá­ní kamen, věšá­ků, obra­zů  či soch.

vlcsnap-2016-03-19-23h23m38s245

Předávání vyná­le­zů, kon­tak­ty s potom­stvem a lou­pež

Když se ten­to geni­ál­ní vyná­lez­ce setká se svým prav­nu­kem, je potě­šen, že jeho bra­tr (dal­ší prav­nuk) se za prvé jme­nu­je taky Radim, za dru­hé také vyna­lé­zá. Naviguje pro­to Káju Berku k plá­nům Perpeta Mobile a dal­ších divů, kte­ré zako­pal na zahra­dě ško­ly. Díky tomu mohou jeho potom­ci plá­ny rea­li­zo­vat s pou­ži­tím moder­ní tech­no­lo­gie.

Jenže ouha…Vynález je ješ­tě před uve­de­ním ukra­den a před­sta­ven pod jmé­nem nej­vět­ší­ho kon­ku­ren­ta rodi­ny Berků, inže­ný­ra Křečka. Je samo­zřej­mě nemož­né vyru­ko­vat s obha­jo­bou založ060enou na snech a dáv­no mrt­vém před­ko­vi. Na dru­hou stra­nu se Kája Berka, jeho kama­rád Aleš Chvojka a star­ší bra­tr Radim Berka nevzdá­va­jí. Když se dosta­nou k dal­ší­mu plán­ku pra­dě­deč­ka, kon­krét­ně zmen­šo­va­cí­mu apa­rá­tu, rodí se plán – vypra­vit se ve zmen­še­né ver­zi do hla­vy zlo­děj­ské­ho inže­ný­ra Křečka a donu­tit ho k při­zná­ní na veřej­nos­ti…

Trikové i herec­ké orgie a spous­ta pře­ká­žek

České fan­tas­tic­ké i sci­fi seri­á­ly a fil­my z Vorlíčkovy díl­ny se vyzna­ču­jí tím, že se nikdy nespo­ko­jí jen s rutin­ní­mi efek­ty typu něko­li­ka zábles­ků svět­la a tro­chy kou­ře navíc. Kromě zmen­šo­vá­ní a ces­to­vá­ní časem skr­ze noč­ní koši­li lze čekat dost pohy­bu po lid­ském těle, pře­hrá­vá­ní vzpo­mí­nek, ovlá­dá­ní řeči bou­chá­ním do neu­ro­nů nebo tře­ba pří­stroj na plně­ní lid­ských snů a léta­jí­cí budo­vu ško­ly.

vlcsnap-2016-03-19-23h24m04s585

Nic samo­zřej­mě nebu­de tak jed­no­du­ché, jak by se moh­lo zdát. I pro­tistra­na nako­nec vyšle po sto­pách dvou zmen­še­ných chlap­ců vlast­ní „výsa­dek“, při­jde­me o noč­ní koši­li a mož­ná se dosta­ne­me i do hla­vy něko­ho zce­la jiné­ho.

Tohle všech­no navíc v podá­ní per­fekt­ních čes­kých i slo­ven­ských her­ců typu Miroslava Vladyky, Marka Brodského, Júlia Satinského, Jany Švandové, Jiřího Sováka, Ondřeje Vetchého, Zdeny Hadrbolcové, Marie Rosůlkové a dal­ších.

vlcsnap-2016-03-19-23h29m56s646


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny7. července 2018 Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny „Létající Čestmír léta tam a zpět Já ho podezřívám, že zná jiný svět“ Co nám režisér Václav Vorlíček nabídl tentokrát? Fantazie pánů Vorlíčka a Macourka se tentokrát vydala do malého […] Posted in TV Recenze
  • Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 %9. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 % Televizní pohádku Tajemství staré bambitky premiérově vysílala Česká televize na první svátek vánoční v roce 2011 a od té doby ji mnohokrát reprízovala. Dočkala se totiž nemalé popularity, […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemství staré bambitky 27. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 Příběh napraveného loupežníka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho odvážné dcery Aničky (Kamila Janovičová), trochu nešikovného prince Jakuba (Tomáš Klus) a dalších postav opustili tvůrci ve […] Posted in Filmové recenze
  • Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let28. března 2021 Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let Na konci 80. let se stárnoucí hudebník František Louka (Zdeněk Svěrák) rozhodne vyřešit špatnou finanční situaci fiktivním sňatkem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), která se snaží […] Posted in Retro filmové recenze
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […] Posted in Galerie
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […] Posted in Filmové premiéry
  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Slunce, seno, jahody16. června 2022 Slunce, seno, jahody Šimon Plánička (Pavel Kikinčuk) přijíždí do vesnice Hoštice na prázdninovou praxi. Chce tu v místním kravíně experimentovat na téma dojivosti krav v souvislosti s kulturou prostředí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52921 s | počet dotazů: 260 | paměť: 56727 KB. | 29.06.2022 - 06:17:07