Kritiky.cz > Pro domov > Kreativní a originální dekorace

Kreativní a originální dekorace

img a301080 w1682 t1511186648

Každý rok je to stej­né. Procházíme se uli­ce­mi, kte­ré září růz­ný­mi vánoč­ní­mi světýl­ky. Obchody jsou vyzdo­be­né snad kaž­dý rok dřív a dřív. Během náku­pů poslou­chá­me kole­dy. Předvánoční atmo­sfé­ra na nás dýchá ze všech stra­na a my se jen kochá­me tou skvost­nou nád­he­rou. Vpusťte vánoč­ní atmo­sfé­ru i do vašich domo­vů. Zkuste si vyro­bit kre­a­tiv­ní a ori­gi­nál­ní deko­ra­ce. Nechte se inspi­ro­vat naši­mi tipy.

vánoční stůl

Vánoční stromeček trochu jinak

Vánoční stro­me­ček k Vánocům neod­mys­li­tel­ně pat­ří. V tuto chví­li však nemá­me na mys­li stro­me­ček jako tako­vý. Vyrobte si ori­gi­nál­ní deko­ra­ci. Budete potře­bo­vat tvr­dý papír, jutu, malin­ké vánoč­ní baněč­ky. Srolujte tvr­dý papír do rulič­ky, kte­rá bude na jed­né stra­ně sro­lo­va­ná úpl­ně úzce, na dru­hé stra­ně bude roze­vře­ná. Bude se podo­bat jako­by trych­tý­ři. Na papír postup­ně naná­šej­te lepi­dlo a namo­tá­vej­te jutu těs­ně u sebe kolem doko­la. Díky tomu bude­te mít omo­ta­ný ten­to trych­týř nahus­to od sho­ra dolů. To bude před­sta­vo­vat prá­vě onen zmi­ňo­va­ný stro­me­ček. Následně může­te na stro­me­ček pomo­cí tav­né pis­to­le decent­ně nale­pit baněč­ky v růz­ných bar­vách tak, aby vám to ladi­lo k ostat­ní výzdo­bě v bytě. Nakonec může­te stro­me­ček lehce posy­pat třpyt­ka­mi. Pokud máte rádi spí­še pří­rod­ní mate­ri­á­ly. Nalepte na stro­me­ček suše­né půl­ky pome­ran­čů, celou sko­ři­ci, oříš­ky nebo tře­ba bady­án. Jakmile se vám dozdo­be­ní bude líbit, máte hoto­vo. Vidíte, neby­lo to tak slo­ži­té, a přes­to vám to jis­tě nadě­lá spous­tu pará­dy.

vánoční čas

Zasněžené šišky

V lese si nasbí­rej­te nej­lé­pe roze­vře­né boro­vi­co­vé šiš­ky. Potom vám posta­čí pou­ze sprej, kte­rý se pou­ží­vá na obráz­ky na okna. Na šiš­ky z vrchu nastří­kej­te sprej tak, aby to vypa­da­lo, že je zasně­že­ná. Tyto šiš­ky si může­te nasklá­dat do něja­ké skle­ně­né mísy, budou vám tak tvo­řit deko­ra­ci tře­ba na sto­le nebo na komo­dě. Můžete je však pou­žít také k dozdo­be­ní advent­ní­ho věn­ce nebo věn­ce na dve­ře.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...