Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %

Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %

big kratke pohadky na dobrou noc GjO 334265

Mám ráda pohád­ky, mys­lím si, že na tom není nic špat­né­ho, když to při­zná dospě­lý člo­věk. Kniha Krátké pohád­ky na dobrou noc je oprav­du moc hez­ké vyprá­vě­ní. Autorem je Jan Zima, jenž stvo­řil deva­te­náct kou­zel­ných pří­bě­hů. Ten název oprav­du sedí, pro­to­že kaž­dá pohád­ka je dél­kou na jed­né stra­ně. Milada Kudrnová ke kaž­dé pohád­ce vypro­du­ko­va­la nád­her­né ilu­stra­ce. Tato kni­ha má za cíl také dítě před spa­ním uklid­nit a navo­dit mu atmo­sfé­ru na pří­jem­né sny, napří­klad o zví­řát­kách, kte­rých je v pří­bě­zích požeh­na­ně.

Začíná se pohád­kou O pej­sko­vi Alanovi a koze Líze. Tady měl chla­pec pej­ska a při­šel i ke kůzlát­ku, kte­ré když vyrost­lo, tak muse­lo sice ode­jít do stá­da, ale mělo se dob­ře. O koníč­ku Bělouškovi pojed­ná­vá o tom, že po zlém se nic nesve­de. Neposlušný krá­lí­ček v dal­ší pohád­ce málem dopla­tí živo­tem na svou zvě­da­vost.

Vodník je tro­chu něco jiné­ho. Má tady i pís­nič­ku roze­psa­nou v noto­vé osno­vě, tak­že kdo umí noty, může si zazpí­vat. V této půvab­né kníž­ce najde­te i vyprá­vě­ní O krteč­ko­vi. O ptá­cích – zde jsou potresta­né vrá­ny a odmě­ně­ná kav­ka. Unikátní je O zlém pso­vi – slo­že­ná pou­ze z jed­no­sla­bič­ných slov. V pohád­ce Zrcadlo si čte­ná­ři mohou opět zazpí­vat. Následuje pohád­ko­vé dob­ro­druž­ství O Dorince. Dorinka je vel­mi chyt­rý pej­sek, kte­rý vyni­ká ohrom­nou chyt­ros­tí.

Autor nevy­ne­chal ani vod­ní zví­řát­ka. Jsou to ondat­ry. Jedenácté mís­to v kni­ze pat­ří vever­ce Zrzečce, kte­rá si odná­še­la oříš­ky do své­ho pelíš­ku a ze začát­ku s tím zlo­bi­la klu­ky. Ve Vavřineckém posví­ce­ní si opět může­te zazpí­vat. V dal­ším pří­bě­hu bude ježek zlo­bit pej­ska Borka. Dokonce ho i popí­chá, ale všech­no se vyře­ší. O vče­lič­kách je také hezká pohád­ka, i když tako­vá jed­na věc se mi tam nelí­bí.

O čer­ném koz­lo­vi, to zní, jako kdy­by to bylo o čer­tech, a taky, že ano. Není Okno jako okno a zno­vu mož­ný zpěv. Max a Kačenka jsou hrdi­no­vé čis­tě koči­čí­ho pří­bě­hu. O nafou­ka­né liš­ce se troš­ku vymy­ká – je slo­že­ná jako bás­nič­ka. Na závěr tu máme pohád­ku O neob­vyk­lém přá­tel­ství. Vypráví se v ní o Jirkovi, kte­rý se kama­rá­dí s vel­kou bílou husou.

Moje hod­no­ce­ní je 100 %. Doporučuju vře­le rodi­čům malých a men­ších dětí. Lepší je číst jim, než pus­tit dvd, a to se v tomhle pří­pa­dě vypla­tí. Kniha má 46 stran a je vhod­ná od pěti let.


  • Datum vydá­ní: 03. 03. 2017
  • Katalogové čís­lo: 80029
  • ISBN: 978-80-271-0138-2
  • Formát / stran: 165×235, 48 stran
  • Edice: Pohádky

Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za pří­jem­ných 199 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69853 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53310 KB. | 21.09.2021 - 16:23:43