Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Krasopis – naučte se psát krásně

Krasopis – naučte se psát krásně

krasopis obálka
krasopis obálka

Nyní píše­me na klá­ves­ni­ci počí­ta­če, dří­ve se psa­lo na stro­ji. Ještě před­tím to bylo perem, kte­ré se namá­če­lo v kala­má­ři. Myslím si, že je moc důle­ži­té, jak píše­me. Dnešní uspě­cha­ná, pře­tech­ni­zo­va­ná doba spí­še psa­né­mu pís­mu nepře­je. Píšeme na počí­ta­či, vzka­zy přes soci­ál­ní sítě, vytrá­cí se kouz­lo psa­né­ho tex­tu, tak jako dří­ve v dopi­sech. Milostná kore­spon­den­ce na krás­ném dopis­ním papí­ře je již minu­los­tí. 

Dříve kali­gra­fie ozna­čo­va­la umě­lec­kou for­mu kra­so­pi­su. Krasopis byl základ­ní výba­vou vzdě­la­né­ho člo­vě­ka a umět úhled­ně psát byla běž­ná doved­nost, kte­rá se uči­la ve ško­le. Kaligrafie však před­sta­vo­va­la vyš­ší for­mu ruč­ní­ho psa­ní, ale jis­té­ho duchov­ní­ho roz­mě­ru, což je typic­ké pro umě­ní. Rukopis vypo­ví­dal o člo­vě­ku, do jaké soci­ál­ní vrst­vy pat­ří. Dnes jsou to pře­de­vším diplo­my, deko­ra­tiv­ní orna­men­ty. Kaligrafii lze tré­no­vat, jem­né pohy­by ruky i prs­tů. Vhodné je mít své mís­to pro psa­ní, mož­nost si to tam nechat, kdy­ko­li pokra­čo­vat. Nesmírně důle­ži­tý je výběr psa­cí­ho náči­ní.

Krasopis je pro­jev pří­ro­dy, pro­ces, v němž je klí­čo­vý pohyb. Je pří­stup­ná všem. Je plná jino­ta­jů, má hlu­bo­ký roz­měr, je o něčem, co nás pře­sa­hu­je.

Hned na začát­ku kni­hy je něco málo z his­to­rie kali­gra­fie, co to kali­gra­fie vlast­ně je a zna­me­ná, dále základ­ní sty­ly a tech­ni­ky psa­ní. Předlohy a prázd­né lin­ky slou­ží k tré­no­vá­ní kra­so­pi­su. Lze si je zdar­ma stáh­nout na strán­kách autor­ky nebo vyda­va­tel­ství Grada.

Co je vlast­ně kali­gra­fie? Je to záznam dění v hmot­ném svě­tě. Je to pohyb. Je to pro­ces.

Knihu o kra­so­pi­su držím v ruce popr­vé v živo­tě a nikdy jsem se s ní nese­tka­la. Na inter­ne­tu jsem nedáv­no obje­vi­la nabíd­ku na kurz kali­gra­fie. Bohužel je již plně obsa­zen. Krasopis mě oprav­du nadchl. Líbí se mě ty kru­cán­ky i jak se pís­me­na napo­ju­jí na sebe. Často si vzpo­me­nu na svou babič­ku, kte­rá ote­vře­la svou sta­rou skříň, vytáh­la krás­né ruko­pi­sy své­ho dědeč­ka a spo­leč­ně s ní jsem si je pro­hlí­že­la.

Vezměte si papír, pero, před­lo­hy a pusť­te se do psa­ní. „Kaligrafie je neko­neč­ný svět s neko­neč­ný­mi mož­nost­mi.“

„Rafinovaná pod­sta­ta čáry napo­ví­dá, proč začá­teč­nic­ké tahy mož­ná nevy­pa­da­jí zpr­vu ele­gant­ně či živě.“

Autor: Nikola Klanicová

Ilustrace: Václav Šípoš

Vydáno: 2017, Grada, Praha

Počet stran: 120

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0538-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75709 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55510 KB. | 16.05.2022 - 17:09:57