Kritiky.cz > Pro domov > Krásná zahrada kdekoliv

Krásná zahrada kdekoliv

img a301488 w1996 t1511561005

Každý den vidí­me časo­pi­sy a soci­ál­ní sítě plné inspi­ra­ce, vídá­me krás­né fot­ky sní­da­ní ve slu­neč­né zahra­dě plné kvě­tin, ale bohu­žel kaž­dý si toto nemů­že dovo­lit.
Máme pro vás tako­vý malý typ, jak si udě­lat kaž­do­den­ní let­ní sní­da­ni jako z pohád­ky! Stačí vám k tomu oprav­du malý pro­stor, z pane­lá­ko­vé­ho bal­kó­nu se dají vykouz­lit krás­né let­ní zahra­dy. Postačí nám pár truh­lí­ků, zemi­na a něco na pose­ze­ní.
snídaně venku
Můžeme zvo­lit spous­ta dru­hů truh­lí­ků, napří­klad truh­lí­ky kera­mic­ké, plas­to­vé, samo zavla­žo­va­cí či závěs­né. Také může­me zvo­lit tu správ­nou veli­kost pod­le veli­kos­ti bal­kó­nu a v nepo­sled­ní řadě i bar­vu do kte­ré bude­me chtít celou naši „zahra­du“ vést.
Dále je vel­mi důle­ži­té, jaké rost­li­ny si do našich kvě­ti­ná­čů zvo­lí­me, kaž­dé rost­li­ně se bohu­žel v urči­tém pro­stře­dí daří jinak. Rostliny vhod­né na bal­kon jsou napří­klad sed­mi­k­rás­ky, lobel­ky, nesta­řec ame­ric­ký, bego­nie, fuch­sie, růz­né dru­hy mušká­tů a petúnie. Ovšem pokud si bude­me chtít vypěs­to­vat něco k sněd­ku či něja­ké bylin­ky urči­tě se jim bude na bal­kó­ně také líbit, napří­klad raj­ča­ta a jaho­dy si v tako­vých pod­mín­kách vedou vel­mi dob­ře.
květiny na balkoně
Musíme mys­let na to na jaké svě­to­vé stra­ně se náš bal­kón nachá­zí. Například tako­vá fuch­sie, pan­tof­lí­ček či cle­ma­tis se hodí spí­še na sever­ní stra­ny, nema­jí pří­liš rádi pří­mé slun­ce. Na již­ní stra­nu se nej­ví­ce hodí mušká­ty, petúnie a citru­sov­ní­ky. Na východ­ní stra­ně se nej­ví­ce daří hor­ten­zii, azal­ce, okras­né­mu tabá­ku i bam­bu­su. Na zápa­dě se pak daří nej­ví­ce bylin­kám, pro­to­že nehro­zí, že by je spá­li­lo pří­mé slu­neč­ní svět­lo.
Také si musí­me zvo­lit něja­ké vhod­né pose­ze­ní, obchod­ní řetěz­ce nám nabí­ze­jí spous­tu vari­ant, může­me si kou­pit stůl z pří­rod­ních mate­ri­á­lů nebo nao­pak z plas­tů, kovu či skla. S podob­ným výbě­rem se setká­me i u židlí či lavi­ček.
Každý si vybe­re pod­le svých pre­fe­ren­cí, život­ní­ho sty­lu a pod­le svých mož­nos­tí. S chu­tí do toho i tato malá změ­na Vám doká­že zpří­jem­nit rána.


Krásná zahrada kdekoliv
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […]