Kritiky.cz > Pro domov > Krásná zahrada kdekoliv

Krásná zahrada kdekoliv

img a301488 w1996 t1511561005

Každý den vidí­me časo­pi­sy a soci­ál­ní sítě plné inspi­ra­ce, vídá­me krás­né fot­ky sní­da­ní ve slu­neč­né zahra­dě plné kvě­tin, ale bohu­žel kaž­dý si toto nemů­že dovo­lit.
Máme pro vás tako­vý malý typ, jak si udě­lat kaž­do­den­ní let­ní sní­da­ni jako z pohád­ky! Stačí vám k tomu oprav­du malý pro­stor, z pane­lá­ko­vé­ho bal­kó­nu se dají vykouz­lit krás­né let­ní zahra­dy. Postačí nám pár truh­lí­ků, zemi­na a něco na pose­ze­ní.
snídaně venku
Můžeme zvo­lit spous­ta dru­hů truh­lí­ků, napří­klad truh­lí­ky kera­mic­ké, plas­to­vé, samo zavla­žo­va­cí či závěs­né. Také může­me zvo­lit tu správ­nou veli­kost pod­le veli­kos­ti bal­kó­nu a v nepo­sled­ní řadě i bar­vu do kte­ré bude­me chtít celou naši „zahra­du“ vést.
Dále je vel­mi důle­ži­té, jaké rost­li­ny si do našich kvě­ti­ná­čů zvo­lí­me, kaž­dé rost­li­ně se bohu­žel v urči­tém pro­stře­dí daří jinak. Rostliny vhod­né na bal­kon jsou napří­klad sed­mi­k­rás­ky, lobel­ky, nesta­řec ame­ric­ký, bego­nie, fuch­sie, růz­né dru­hy mušká­tů a petúnie. Ovšem pokud si bude­me chtít vypěs­to­vat něco k sněd­ku či něja­ké bylin­ky urči­tě se jim bude na bal­kó­ně také líbit, napří­klad raj­ča­ta a jaho­dy si v tako­vých pod­mín­kách vedou vel­mi dob­ře.
květiny na balkoně
Musíme mys­let na to na jaké svě­to­vé stra­ně se náš bal­kón nachá­zí. Například tako­vá fuch­sie, pan­tof­lí­ček či cle­ma­tis se hodí spí­še na sever­ní stra­ny, nema­jí pří­liš rádi pří­mé slun­ce. Na již­ní stra­nu se nej­ví­ce hodí mušká­ty, petúnie a citru­sov­ní­ky. Na východ­ní stra­ně se nej­ví­ce daří hor­ten­zii, azal­ce, okras­né­mu tabá­ku i bam­bu­su. Na zápa­dě se pak daří nej­ví­ce bylin­kám, pro­to­že nehro­zí, že by je spá­li­lo pří­mé slu­neč­ní svět­lo.
Také si musí­me zvo­lit něja­ké vhod­né pose­ze­ní, obchod­ní řetěz­ce nám nabí­ze­jí spous­tu vari­ant, může­me si kou­pit stůl z pří­rod­ních mate­ri­á­lů nebo nao­pak z plas­tů, kovu či skla. S podob­ným výbě­rem se setká­me i u židlí či lavi­ček.
Každý si vybe­re pod­le svých pre­fe­ren­cí, život­ní­ho sty­lu a pod­le svých mož­nos­tí. S chu­tí do toho i tato malá změ­na Vám doká­že zpří­jem­nit rána.


Krásná zahrada kdekoliv
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • Vlna doma krášlí i léčí5. prosince 2019 Vlna doma krášlí i léčí Vlněné doplňky a dekoracedo bytu jsou pro své skvělé vlastnosti prostě stálicemi. Pojďme si o nich něco připomenout, možná vám to usnadní výběr. Koberce z vlny Jsou takovou nestárnoucí […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Co dáme na stěnu?29. října 2019 Co dáme na stěnu? Dekorace dokážou  s bytem  hotové divy. Dokáží oživit byt, kde zatím ještě není mnoho nábytku, nebo kde už nábytek není právě nejnovější. Samozřejmě, je třeba jednat s velkým vkusem, […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]