Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh

Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh

Kraska

Kdo by neznal legen­dár­ní pohád­ku, Kráska a zví­ře! Po celém svě­tě se nato­či­lo mno­ho růz­ných podob toho­to krás­né­ho pří­bě­hu ( u nás se nato­čil např.film Panna a Netvor, kte­rý byl vel­mi popu­lár­ní i díky hud­bě Petra Hapky) . Kniha, Kráska a Zvíře, pod­le vel­ko­fil­mu s Emmou Watson v hlav­ní roli, je navíc zpes­t­ře­na krás­ný­mi fot­ka­mi, kte­ré kni­ze dají kou­zel­ně pohád­ko­vou atmo­sfé­ru.

Příběh vyprá­ví o namyš­le­ném prin­ci, kte­ré­ho do zví­ře­te zak­le­je sta­ře­na. Tu princ odmít­ne ve svém zám­ku scho­vat před deš­těm.  Jednoho dne se k zám­ku dosta­ne Maurice, otec krás­né Belle. Zvíře ho uvěz­ní do žalá­ře. Belle se bude sna­žit své­ho otce zachrá­nit a tak se pozná se zví­ře­tem. Ten se do Belle zami­lu­je a nej­krás­něj­ší pří­běh může začít.

Kniha se mi vel­mi líbi­la hlav­ně vizu­ál­ně. Je plná „živých“ foto­gra­fií z nej­no­věj­ší­ho fil­mu o Krásce a zví­ře­ti a tím čte­ná­ře upou­tá na prv­ní pohled. Další vel­ké plus bych vidě­la v tom, že pří­běh je psa­ný sviž­ně, nejsou tam žád­né zby­teč­né a zdlou­ha­vé dia­lo­gy, tak­že hlav­ně dět­ský čte­nář si při­jde na své.  Příběh odsý­pá od začát­ku až do kon­ce a roz­hod­ně se u něho nenu­dí­te. Každý čte­nář si ihned zami­lu­je Belle, kte­rá je nejen krás­ná (hlav­ně díky hereč­ce Emmě Watson), ale také vel­mi hod­ná a chyt­rá. Příjemnými spo­leč­ní­ky celé kni­hy je také zakle­té slu­žeb­nic­tvo do hrníč­ků, kon­vič­ky a svíc­nu. Ti si Belle veli­ce oblí­bí a jsou její prů­vod­ci celým pří­bě­hem a čte­nář se s nimi i poba­ví.  Nejsou zde žád­né tzv. plo­ché posta­vy, kaž­dá z nich má něja­ký svůj smy­sl a to kni­ze dodá­vá dal­ší plus.

Jediné, co kni­hu tak troš­ku kazí, jsou někte­ré foto­gra­fie, kte­ré jsou buď moc tma­vé ane­bo roz­ma­za­né. Určitě by se daly vybrat lep­ší. Některé scé­ny mohou dospě­lé­mu čte­ná­ři při­pa­dat kostr­ba­té a málo popsa­né.

Celkově je kni­ha krás­ná a díky fotkám se stá­vá neo­do­la­tel­nou nejen pro dět­ské čte­ná­ře. Příběh, kte­rý zná sko­ro kaž­dý, zno­vu oží­vá nejen v nej­no­věj­ším fil­mu, ale hlav­ně díky této kni­ze. A mys­lím si, že se nikdy neo­mr­zí…


  • Žánr:pohád­ka, obráz­ko­vá kni­ha, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
  • Nakladatelstvi:Egmont
  • Datum vydá­ní: 13.03.2017
  • Hodnocení: 87 %

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48304 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53335 KB. | 28.09.2021 - 00:25:48