Kramerová versus Kramer - Avery Corman (1977)

Velmi úspěš­ná kni­ha ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le půvo­dem z Bronxu v pod­sta­tě vyprá­ví cel­kem pros­tý pří­běh, na němž je zají­ma­vá zejmé­na jeho per­spek­ti­va.

Mrkněme se mu tedy pěk­ně pod poklič­ku...

Ted Kramen je tako­vý nor­mál­ní chlá­pek, kte­rý má tou­hu ran­dit s pokud mož­no co nej­ví­ce žena­mi a uží­vat si tak roz­lič­ných sexu­ál­ních eska­pád. Jelikož jsem muž, tak mu cel­kem rozu­mím. Jelikož jsem ale záro­veň muž ne extrém­ně pro­mis­ku­it­ní, tak záro­veň i chá­pu jeho tou­hu upnout se na tu jedi­nou, což je v jeho svě­tě Joanna. Ti dva se pros­tě našli, nedá se zrov­na hovo­řit o lás­ce z bra­ko­vé lite­ra­tu­ry a ani o onom pověst­ném „vzpla­nu­tí srd­cí“, apod. Ted i Joanna jed­no­du­še zjis­ti­li, že se sexu­ál­ní­mi expe­ri­men­ty toho mají dost a že by neby­lo zce­la od věci nalézt si něja­kou sta­bi­li­tu... Podobně při­stu­pu­jí i k dal­ším věcem ve svém živo­tě, napří­klad i k naro­ze­ní potom­ka. Oba tuto udá­lost bra­li cel­kem neteč­ně jako dal­ší příč­ku na žeb­ří­ku jmé­nem život.

Ted i Joanna žijí v sedm­de­sá­tých letech, v době, kdy pat­řit k tzv. „me-generation“ neby­lo něco extra neob­vyk­lé­ho. Sami vidí, že rodin­ný život jde na úkor jejich kari­é­ry, jejich koníč­ků, jejich svo­bo­dy... Joanna, ačko­li dítě milu­je, se roz­hod­ne rodi­nu opus­tit a začít nový život někde zce­la jin­de. Povinnosti spad­nou rázem ze dne na den na Teda.

Právě nepří­tom­nost mat­ky v rodi­ně činí úhel vyprá­vě­ní kni­hy vel­mi zají­ma­vým. Jelikož Ted žije v kapi­ta­lis­tic­ké zemi, tak se musí cel­kem ohá­nět, aby vydě­lal dosta­teč­ný finanč­ní obnos, neboť v době kdy je v zaměst­ná­ní je potře­ba najmout něja­kou chůvu. Zároveň musí být při­pra­ven i na to, že jeho zaměst­ná­ní je cel­kem nejis­té a nemů­že si dovo­lit o něj při­jít. Práce a syn se tak stá­va­jí prak­tic­ky jedi­ný­mi body jeho živo­ta. Sexuální rado­ván­ky a spo­le­čen­ský život chtě nechtě musí ustou­pit do poza­dí.

Příběh krás­né­ho vzta­hu otce a syna (a ano, vůbec to v kni­ze nezní jako klišé) byl záhy po svém vydá­ní zfil­mo­ván a jak už to tak někdy bývá, sní­mek se stal mož­ná popu­lár­něj­ší než kni­ha (nema­lou měru na tom prý měl i hlav­ní pro­ta­go­nis­ta Dustin Hoffman). Film jsem nevi­děl, nemo­hu sou­dit, ale tuto zdán­li­vě oby­čej­nou kni­hu o neo­by­čej­ných věcech bych rád dopo­ru­čil.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Danielle Steel: Přesilová hra23. března 2016 Danielle Steel: Přesilová hra Muž vůdce a žena pečovatelka? Hrdinka románu Danielle Steel Přesilová hra Fiona Carsonová se této představě vymyká. Vymyká se i představě nenáviděné kancelářské dračice, která ve snaze […]
  • Dmitry Glukhovsky - Soumrak9. listopadu 2019 Dmitry Glukhovsky - Soumrak Glukhovsky, známý autor populárního a oceňovaného postapokalyptického románu Metro 2033, který se dokonce dočkal i neméně slavné videoherní adaptace, přichází "na svět" s další knihou. […]
  • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […]
  • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […]
  • Sám sobě koučem s "Koučinkovým diářem Mindset Academy"10. února 2020 Sám sobě koučem s "Koučinkovým diářem Mindset Academy" Koučinkový diář Mindset Academy je určen všem, kteří mají velkou chuť a houževnatou píli na sobě dále pracovat a posunout tak svůj život k lepšímu. Prostřednictvím 52 týdenních lekcí, […]
  • George Simon:Vlci v rouše beránčím10. ledna 2016 George Simon:Vlci v rouše beránčím Slovem „manipulace“ se v psychologii rozumí takové jednání, které má za důsledek přímé či nepřímé ovlivnění druhých osob, aby jednali tak, jak se danému manipulátorovi zamlouvá. Přímou […]
  • Konspirační teorie29. ledna 2020 Konspirační teorie Konspirační teorie byly, jsou a budou. Objeví se vždy vzápětí po té, co svět zasáhne významná událost.  Věříte jim nebo vás nechávají chladnými a spokojíte se s oficiálními informacemi a […]
  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera25. února 2020 Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera Román Jefta a jeho dcera z roku 1957 je jednou z posledních knih, které slavný spisovatel Feuchtwanger napsal. Autor se nechal, jak již název napovídá, inspirovat dávným příběhem z […]