Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Království zvířat - Vybarvování podle čísel

Království zvířat - Vybarvování podle čísel

KralZvirat

Vybarvovačky pod­le čísel. Kdo by je z dět­ství neznal? Pokud už vaše dítě odrost­lo oma­lo­ván­kám, zkus­te je. Potěší a poba­ví tře­ba ty v kni­ze Království zví­řat. Nebo – pokud si chce­te odpo­či­nout od moni­to­ru počí­ta­če, může být i pro vás vyma­lo­vá­vá­ní pod­le čísel dob­rým způ­so­bem rela­xa­ce.

„Rozmanitost zví­řat v živo­čiš­né říši je ohro­mu­jí­cí: Od mohut­ných slo­nů až po dro­boun­ký hmyz, při­čemž kaž­dé zví­ře je doko­na­le při­způ­so­be­né své­mu oko­lí i způ­so­bu živo­ta. Je oso­bi­té a krás­né. Svět, kte­rý nás nepře­sta­ne okouz­lo­vat,“ píše se v úvo­du vybar­vo­va­ček.

Umělci Arpad Olbey a Martin Sanders se v kni­ze sna­ži­li nastí­nit roz­ma­ni­tou krá­su svě­ta zví­řat. Vdechnout jim život může­te prá­vě vy – pokud obráz­ky vybar­ví­te. Každý obrá­zek je roz­dě­len na men­ší díl­ky, v nichž jsou sla­bě vyzna­če­ná čís­la od 1 do 28, odpo­ví­da­jí­cí daným barev­ným tónům. Jejich pale­tu najde­te na vnitř­ní stra­ně obál­ky. Je umís­tě­na tak, abys­te ji měli na očích u kaž­dé­ho obráz­ku, kte­rý v kníž­ce vyma­lo­vá­vá­te. Můžete se držet toho­to návo­du, porov­nat vybar­ve­ný obrá­zek se vzo­rem, zob­ra­ze­ným v men­ším měřít­ku na vnitř­ní stra­ně obál­ky kni­hy, nebo se nedr­žet pale­ty čísel a popus­tit uzdu svo­jí fan­ta­zii. Čísla v obráz­ku jsou pas­tel­ka­mi lehce pře­krýt. Doporučuji inves­to­vat do sady pas­te­lek, nabí­ze­jí­cí vět­ší šká­lu odstí­nů, abys­te se při­blí­ži­li pale­tě barev. Jen odstí­nů hně­dé je uži­to šest, ale dvou z nich může­te při tro­še umu docí­lit, pokud na pas­tel­ku bude­te vyví­jet růz­ný tlak.

Na vybar­ve­ní čeka­jí žel­va, hroch, žába, zeb­ra, moř­ský koník, med­věd, kob­ra, zajíc, bizon nebo labuť – hned tři­cet zví­řat.  Vybarvovat lze jen jed­no­stran­né obráz­ky. Papír je pev­něj­ší – gra­máž o něco niž­ší než u čtvrt­ky, tak­že pokud bude­te mít z obráz­ků vel­kou radost, může­te je z kníž­ky vystříh­nout a tře­ba něko­mu daro­vat.


  • Království zví­řat. Vybarvování pod­le čísel
  • Ilustrace: Arpad Olbey a Martin Sanders
  • Vydal: CPress
  • Rok vydá­ní: 2019
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
  • Počet stran: 64
  • Hodnocení: 100 %

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,32125 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53276 KB. | 05.12.2021 - 11:18:37