Kritiky.cz > Recenze knih > Království poníků - Kouzelný závod - Filipka s Romanou pokračují opět v záchraně Rytířova

Království poníků - Kouzelný závod - Filipka s Romanou pokračují opět v záchraně Rytířova

122325 350 0 fit

stazeny soubor

Holčička Filipka se pro­bu­di­la a zača­la vzpo­mí­nat, co se to vlast­ně děje. Byla v nezná­mém poko­ji a ved­le ní spal poník, což byla prin­cez­na Romana z krá­lov­ské rodi­ny poní­ků. Měla štěs­tí, že se doma po ní nikdo neshá­něl. V lid­ském svě­tě se totiž zasta­vi­ly hodi­ny na dobu, kdy byla pryč. Zatím zís­ka­li nazpět jen jed­nu pod­ko­vu z osmi ztra­ce­ných. Na dal­ších sedm jim zbý­va­lo pou­hých pět dnů. Když se pro­bra­la i prin­cez­na Romana, uče­sa­la se a upra­vi­la, jak se na krá­lov­skou rodi­nu slu­ší a pat­ří, moh­ly se vydat s Filipkou do hrad­ní jídel­ny. Cestou potka­li Romaninu star­ší sest­ru, prin­cez­nu Kláru.

Ta nemě­la nic jiné­ho na prá­ci než svůj vzhled. Klára je popo­há­ně­la na dvůr. Opět se totiž kona­la rodin­ná pora­da. Klára chtě­la Filipku z pora­dy vyne­chat, ale Romana to nedo­vo­li­la, na to Klára jen pohr­d­li­vě odfrk­la. Mezitím se na hra­dě kona­ly ješ­tě Královské hry. To si nikdo nechtěl nechat ujít, jed­no­du­še pro­to, že to byla tra­di­ce. A ty, jak zná­mo se v krá­lov­ských rodi­nách dodr­žu­jí s želez­nou pra­vi­del­nos­tí. Filipka s Romanou v prů­bě­hu času našli dru­hou pod­ko­vu. Ale bohu­žel pro ně to neby­lo tak jed­no­du­ché. Do záchra­ny Rytířova se totiž při­dá býva­lá nej­lep­ší kama­rád­ka Romany Květa. Právě ji Romana vymě­ni­la za Filipku.

Chvíli jsem si ze začát­ku mys­le­la, že je to pořád prv­ní díl. Spletl mě úvod. Ale jinak je pokra­čo­vá­ní zda­ři­lé. Tak, jak se dalo konec­kon­ců čekat. Nevím, jest­li je hez­čí obál­ka u prv­ní­ho nebo u dru­hé­ho dílu. Prostě se to nedá říct. Tuto pohád­ku stej­ně jako prv­ní díl roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju. Má 136 stran.

 

  • Autor: Chloe Ryderová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 17. 08. 2020

 

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,12213 s | počet dotazů: 228 | paměť: 46778 KB. | 28.02.2021 - 07:29:48