Království nebeské - recenze

KraloNebez

Po roz­vláč­né Troje, kata­stro­fic­kém Králi Artušovi a roz­po­ru­pl­ně při­ja­tém Alexanderovi, při­chá­zí do kin dal­ší epic­ký sní­mek, Království Nebeské reži­sé­ra Ridleyho Scotta. Nakopne opět žánr his­to­ric­kých fil­mů, jako tomu bylo v pří­pa­dě jeho Gladiátora, nebo ho na pár let zase zako­pe pod zem? Odpověď se dozví­te v této recen­zi.

Recenze naše­ho part­ne­ra:

Megaloman se smys­lem pro krás­né scé­né­rie a maleb­né zábě­ry, Ridley Scott se vra­cí do žán­ru, kte­rý ho roku 2000 vyne­sl na pomy­sl­ný zla­tý vrchol. Ano, mám na mys­li Gladiátora. Po pří­jem­ných Švindlířích měl chuť nato­čit něco bom­bas­tic­ké­ho, něco, co ho láka­lo. Proto se pro jeho nový film sta­ly námě­tem kří­žác­ké výpra­vy. Obzvláště doba, krát­ce před tou tře­tí, ve kte­ré byl hlav­ním cílem a láka­dlem Jeruzalém.

O fil­mu jste si moh­li pře­číst už v našem pre­view, tak­že vět­ši­na z vás ví, o čem že je pří­běh. Pro jis­to­tu ho ale ješ­tě jed­nou ve struč­nos­ti napí­ši a vyva­ru­ji se spo­i­le­rů. Mladý kovář, Balian z Ibelinu, žije poklid­ným živo­tem, ovšem sta­ne se něco, co neče­kal. Pozná své­ho otce, kři­žá­ka vra­ce­jí­cí­ho se z dlou­hých výprav zpět do Jeruzaléma. Netrvá dlou­ho a po pár udá­los­tech vyrá­ží Balian za dru­ži­nou své­ho otce. Po úto­ku v lese je paso­ván do rytíř­ské­ho řádu a jeho otec umí­rá. V Jeruzalému mezi­tím pro­bí­ha­jí spo­ry, král má lep­ru a jeden z kři­žác­kích vůd­ců, Guy de Lusignan, by mohl být příš­tím panov­ní­kem, což by pro oby­va­te­le měs­ta neby­lo tím pra­vým oře­cho­vým. Aby toho neby­lo málo, k Jeruzalému se blí­ží armá­da sar­mant­ských bojov­ní­ků vede­ná Saladinem. Balian povstá­vá pro­ti Saladinovi a vede oby­va­te­le měs­ta pro­ti jeho armá­dě, sna­ží se ubrá­nit měs­to a Svatou říši, a stá­vá se hrdi­nou.
Pokud od fil­mu čeká­te pop­cor­no­vou zába­vu jako napří­klad před­ved­la Troja Wolfanga Petersona nebo Král Artuš reži­sé­ra Antoina Fuqui, bude pro vás nej­spí­še zkla­má­ním. Scottův styl a celé zachy­ce­ní pří­bě­hu a záro­veň samot­né­ho fil­mu je podob­né spí­še Stoneovu Alexanderovi Velikému. Co mě poměr­ně zara­zi­lo, byl fakt, že se film dia­me­t­rál­ně liší od Scottových minu­lých sním­ků, pře­de­vším od per­fekt­ní­ho váleč­né­ho Černý jes­třáb sestře­len.
Jako by Scott vymě­nil stra­ny, namís­to “vychva­lo­vá­ní” ame­ric­kých vojá­ků při akci v somál­ském Mogadishu, zde zají­ma­ma­vým a lec­kdy tref­ným sty­lem odsu­zu­je vál­ku a její nesmy­sl­nost. Často jsem si mys­lel, jest­li tak Scott nedá­vá naje­vo svůj pro­jev ke kri­ti­ce pre­zi­den­ta Bushe a jeho radi­kál­ních a čas­to dosti stu­pid­ních roz­hod­nu­tí, skr­ze svůj nej­no­věj­ší počin.
V Černém jes­třá­bo­vi umí­ra­li Somálci po desít­kách a smrt žád­né­ho z nich neby­la nijak zají­ma­vá. Ovšem když se dosta­la na scé­nu smrt jaké­ho­ko­liv vojá­ka, ať už Rangers nebo Delta Force, pře­de­vším obsa­ze­né­ho zná­měj­ším či význam­něj­ším her­cem, ihned jste vědě­li jak, popří­pad­ně jak dlou­ho, umí­ral a jeho smrt byla hrdin­sky zob­ra­ze­na. Ale Scott na to jde tady úpl­ně jinak, než bývá zvy­kem. Významné posta­vy umí­ra­jí jed­na báseň, a vět­ši­nou tak rych­le, že se občas i diví­te, jak­to, že jeho smrt byla tak bez­vý­znam­ná? Zda to byl reži­sé­rův záměr, se dozví­me (mož­ná) v něja­kém doku­men­tu na DVD.
Na čem film sku­teč­ně padá, není reži­sér­ská neschop­nost, bůh mi odpust, zda jsem jen někdy pochy­bo­val o Scottových kva­li­tách, ale prá­ce odve­de­ná scé­náris­tou. Která je sku­teč­ně špat­ná. Ač zde jsou zají­ma­vé myš­len­ky o nesmy­sl­nos­ti vál­ky, nepo­cho­pi­tel­ných kon­flik­tů mezi křes­ťa­ny a mus­li­my, jsou bohu­žel ve vět­ši­ně pří­pa­dech nepři­líš dob­ře vyzob­ra­ze­ny. Dialogy jako by nemě­ly správ­ný směr, ve kte­rých oné myš­len­ky až tak dob­ře nevy­zní. V mno­ha pří­pa­dech usly­ší­te napros­to nud­né, někdy až trap­né dia­lo­gy, kte­ré občas nechtě­ně vyvo­lá­va­jí leh­čí úsměv na tvá­ři. Opět se tedy potvr­di­lo pra­vi­dlo, že Scott je vyni­ka­jí­cí reži­sér, ale na scé­náris­ty má bohu­žel smůlu.

Více na Kritiky.cz
Na podzim vstoupí do kin dokument o Karlu Krylovi Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara. „Bratř...
Kozí příběh - pověsti staré Prahy Režie:                                           Jan Tom...
Red Faction: Armageddon Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One + Xbox 360) - Dostupné: 16/08 - 31/08...
Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, ...
Personalizace Co Vám přinese Personalizace na tomto serveru?...

Další slab­ší strán­kou fil­mu je herec­ké obsa­ze­ní, nyní nemys­lím cel­ko­vé, ale hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty. Orlando Bloom je tak neho­ráz­ně topor­ný, že si v celém fil­mu vysta­čí s jed­ním výra­zem v obli­če­ji. Což je mož­ná ško­da, pro­to­že koneč­ně odho­dil háv toho uhla­ze­né­ho chla­peč­ka, kte­ré­ho před­vá­děl v Pirátech z Karibiku, či v Pánovi prs­te­nů. Je sice prav­da, že s dlou­hý­mi vla­sy a vou­sy vypa­dá jako pra­vý rytíř, ale co je plat­né, když mu nevě­ří­te žád­né roz­hod­nu­tí, žád­nou větu. Nemohu ho však pořád jen kri­ti­zo­vat, pro­to­že v bojo­vých scé­nách odvá­dí snad­no uvě­ři­tel­ný výkon, což je vel­kou záslu­hou Scottova říze­ní. Tenhle chlá­pek by totiž udě­lal i z Lukáše Vaculíka váleč­ní­ka s vel­kým V. K obsa­ze­ní ostat­ních rolí však nemám výhra­dy. Liam Neeson je dob­rý herec, což vědí všich­ni, kte­ří vidě­li Schindlerův seznam, Jeremy Irons mu může smě­le kon­ku­ro­vat. Trochu jsem měl oba­vy z Evy Greenové, ty ale opadly v prv­ních momen­tech, kdy se obje­vi­la na scé­ně. Krásná a zají­má­va prin­cez­na, navíc pří­jem­ně zahra­ná. Křižácký par­chant Marton Csokas je výbor­ný. U Briana Coxe bych měl pár výhrad, ale jsou to jen oprav­do­vé malič­kos­ti.
A Edward Norton? To se nedá ani popsat, pro­miň­te mi, ale nevím, jak mám popsat herec­ký výkon něko­ho, kdo má celý film na sobě mas­ku. 🙂

Co se ale oprav­du Scottovi nedá upřít a celý film drží v nad­prů­mě­ru je jeho vizu­ál­ní strán­ka. Je to pros­tě umě­lec, kte­rý točí tak impo­zant­ním způ­so­bem, že to je někdy až nesku­teč­né. Obrovské stav­by, stří­da­jí­cí krás­né scé­né­rie, jsou pro divá­ko­vo oko lahod­né. Perfektně nasní­ma­né bitvev­ní scé­ny mají přes sebe pře­ho­zen natu­ra­lis­tic­ký háv. U bitev se ješ­tě poza­sta­vím. Obléhání Jeruzaléma je kva­lit­ně nato­če­nou podí­va­nou, je vidět, že reži­sér má s vyzob­ra­ze­ním váleč­ných kon­flit­ků oprav­du zku­še­nos­ti, což je jen a jen dob­ře. Bohužel jsou sestří­há­ny tak, že nejdel­ší bitva má cca 4 minu­ty?! Co to má sak­ra být? Je sice pěk­né, že se vizu­ál­ně jed­ná o bez­chyb­ně odve­de­nou prá­ci, ale když se koneč­ně dostá­vá­te do váleč­né vřa­vy a těší­te se na dal­ší zábě­ry, kon­flikt skon­čí. Jednu z nej­dů­le­ži­těj­ších bitev (dese­ti­sí­co­vá armá­da Křížáku pro­ti Saladinově armá­dě) Scott pojal oprav­du podiv­ně. Uvidíte začá­tek úto­ku, střih, dozví­te se pár infor­ma­cí z jiné­ho mís­ta, násle­du­je střih a už vidí­te jen v krvi se vále­jí­cí zma­sa­kro­va­né vojá­ky.
Co říci závě­rem? Pokud k fil­mu bude­te při­stu­po­vat jako k akč­ní­mu bloc­kbus­te­ru, bude­te zkla­má­ni, pokud ho ovšem chce­te vidět z jiné­ho důvo­du a také od něj čeká­te něco úpl­ně odliš­né­ho, bude se Vám líbit a někte­ří ho budou milo­vat.
Pro mě osob­ně to byl nej­o­če­ká­va­něj­ší sní­mek toho­to roku, před­čil tak Sin City nebo Hvězdné vál­ky. Bohužel, čekal jsem od něj tro­chu víc, než jen kri­ti­ku vál­ky a něko­li­krát omý­la­ný pří­běh. I přes­to musím říct, že film rád shléd­nu ješ­tě… mini­mál­ně dva­krát.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]