Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Královský víkend (Hyde Park on Hudson) - 65 %

Královský víkend (Hyde Park on Hudson) - 65 %

KralovskyVikend
KralovskyVikend

Píše se rok 1939 a ang­lic­ký krá­lov­ský pár při­jíž­dí do sou­kro­mé rezi­den­ce ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Franklina D. Roosevelta. Král Jiří VI. i krá­lov­na Elizabeth jsou plní oče­ká­vá­ní, čím je ame­rič­tí hos­ti­te­lé pře­kva­pí. Obdobná nejis­to­ta panu­je i v síd­le pre­zi­den­ta. Roosevelt je muž sebe­jis­tý a uzná­va­ný. Mezi jeho obdi­vo­va­te­le pat­ří jeho mat­ka, sekre­tář­ka i vzdá­le­ná sestře­ni­ce Daisy. Ta je pro pre­zi­den­ta něco jako „dív­ka pro roz­ptý­le­ní“ a jak se uká­že, není jedi­nou. Návštěva krá­lov­ské­ho páru je pří­le­ži­tost, kdy je Daisy uve­de­na mezi váže­né hos­ty a zúčast­ní se spo­leč­né­ho pik­ni­ku.

Prezident Roosevelt je muž zra­lé­ho věku, kte­rý má nejen zku­še­nos­ti s vel­kou poli­ti­kou, ale doká­že kolem sebe i v sou­kro­mí vytvo­řit atmo­sfé­ru, kte­rá mu nej­ví­ce vyho­vu­je. Když je potře­ba, zvlád­ne svou upo­ví­da­nou a milu­jí­cí mat­ku, stej­ně bra­vur­ně, jako svou eman­ci­po­va­nou ženy Eleonoru. Je to spo­le­čen­ský muž, kte­rý také při­ta­hu­je ženy. Na prv­ní pohled nepů­so­bí jako svůd­ník a ani jeho cho­vá­ní není vul­gár­ní. Přesto půso­bí ved­le krá­le Jiřího jako suve­rén a svě­ta­zna­lec. Jeho cho­ro­ba ho sice ome­zu­je, ale doká­že se svým han­di­ca­pem veli­ce dob­ře a plno­hod­not­ně žít. I nejis­té­ho krá­le, kte­rý se ve své roli krá­le necí­tí jis­tý a trá­pí se svou kok­ta­vos­tí, doká­že pre­zi­dent dob­ře nala­dit Věkový roz­díl a mož­ná i urči­té osob­ní sym­pa­tie vytvo­ří z obou význam­ných osob­nos­tí v závě­ru fil­mu sym­pa­tic­ké chla­pí­ky.

Film Královský víkend je cel­kem pří­jem­né fil­mo­vé díl­ko, kde má divák mož­nost nakouk­nout tak tro­chu pod poklič­ku živo­ta veřej­ně zná­mých osob­nos­tí. Ačkoliv pří­běh začí­ná a kon­čí vzpo­mí­ná­ním Daisy na její setká­ní s pre­zi­den­tem a postup­ným narůs­tá­ním jejich vzá­jem­né­ho vzta­hu, nabí­zí film dal­ší pohled na osob­nost Franklina D. Roosevelta. Zpočátku roman­tic­ký pří­běh Daisy a její­ho obdi­vo­va­né­ho milen­ce se postup­ně roz­růs­tá o pohled na dal­ší posta­vy včet­ně rodi­ny krá­lov­ské. Návštěva krá­lov­ské­ho páru posu­nu­je v dru­hé polo­vi­ně fil­mu v blí­že k his­to­ric­ké­mu pohle­du na setká­ní před­sta­vi­te­lů svě­to­vých vel­mo­cí i jejich žen­ských pro­tějš­ků. Jako pro­ti­hráč výraz­né posta­vy ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta vystu­pu­je postup­ně do popře­dí posta­va krá­le Jiřího VI., kte­rý se postup­ně zba­vu­je zábran a v závě­ru fil­mu půso­bí sebe­jis­tě a jako rov­no­cen­ný spo­lu­hráč.

KralovskyVikend

S posta­vou Krále Jiřího VI. se moh­li divá­ci setkat ve výbor­ném fil­mu Králova řeč, kte­rý byl uve­den do našich kin v roce 2011. Vzhledem k tomu, že se film Králova řeč sku­teč­ně pove­dl a výkon Colina Firtha v roli krá­le byl úžas­ný, vyzní­vá film Královský víkend pře­ci jen o pozná­ní hůř. A není to jen porov­ná­ním herec­kých výko­nů hlav­ních postav. Film Králova řeč je posta­ven na výbor­ném scé­ná­ři, kte­rý Královský víkend nemá. Především se scé­náris­ta Richard Nelson nedo­ká­zal roz­hod­nout, co je pro film důle­ži­těj­ší. Zda se má pre­zen­to­vat pří­běh jed­né z mile­nek Roosevelta nebo setká­ní dvou výraz­ných his­to­ric­kých postav a porov­ná­ní jejich cha­rak­te­ru a povah. Pro reži­sé­ra Rogera Michella, kte­rý se pro­sla­vil fil­mem Notting Hill, nezby­lo nic jiné­ho, než cel­kem neza­jí­ma­vý milost­ný romá­nek pre­zi­den­ta s Daisy, v podá­ní Laury Linney, pro­špi­ko­vat zábě­ry na kve­tou­cí lou­ky nebo na pro­hlí­že­ní alba zná­mek. Vše ply­ne tak poklid­ně, až se divák začne těšit na plá­no­va­nou návště­vu krá­lov­ské­ho páru. Jako by tato návště­va při­nes­la tro­chu oži­ve­ní nejen do fil­mu, ale také do samot­ných her­ců. Bill Murray v roli pre­zi­den­ta Franklina D. Roosevelta oži­je a stá­vá se roz­šaf­ným a zábav­ným spo­leč­ní­kem. Působivé jsou situ­a­ce, kde se uka­zu­je jeho ochr­nu­tí. Anglického krá­le Jiřího VI. si s chu­tí zahrál ang­lic­ký herec Samuel West, kte­ré­ho zna­jí tele­viz­ní divá­ci jako mla­dé­ho detek­ti­va v seri­á­lu Vraždy v Midsomeru. Výkon Samuela Westa nedo­sa­hu­je kva­li­tu výko­nu Colina Firtha z fil­mu Králova řeč, ale je to veli­ce sym­pa­tic­ký výkon.

Královský víkend se zby­teč­ně uto­pil v roman­ti­ce. Přesto je film zají­ma­vým pohle­dem na účast­ní­ky jed­né his­to­ric­ké udá­los­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77078 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56199 KB. | 26.05.2022 - 06:48:00