Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Královna Marie Terezie Život Marie Terezie, Zamilovaný dragoun a Tajnosti císařských komnat

Královna Marie Terezie Život Marie Terezie, Zamilovaný dragoun a Tajnosti císařských komnat

MarieTerezie

Dne 13. květ­na 1717 se naro­di­la arci­vé­vod­ky­ně Marie Terezie, kte­rá vlád­la Rakousku jako jedi­ná žena z habsbur­ské­ho rodu. Tři stov­ky let pod naro­ze­ní oblí­be­né panov­ni­ce, mat­ky a refor­má­tor­ky osla­ví v letoš­ním roce řada výstav, ale také kniž­ních titu­lů. Nejde pou­ze o odbor­né kni­hy, jed­nou z pub­li­ka­cí, kte­ré si kla­dou za cíl při­po­me­nout vlá­du Marie Terezie je kníž­ka Veroniky Válkové Královna Marie Terezie. Zapadá do kon­cep­tu fan­ta­sy knih pro děti z obdo­bí 18. sto­le­tí.

Veronika Válková vystu­do­va­la lati­nu a his­to­rii na Filosofické fakul­tě Univerzity Karlovy a oba tyto před­mě­ty vyu­ču­je na šes­ti­le­tém Gymnáziu Na Pražačce v Praze 3. Sama je absol­vent­kou výtvar­né vět­ve toho­to gym­ná­zia. Pod pseu­do­ny­mem Adam Andres pub­li­ku­je fan­ta­sy - dnes již kul­tov­ní sérii Wetemaa (více na www.wetemaa.cz). Pro SPN napsa­la řadu učeb­nic děje­pi­su pro ZŠ a gym­ná­zia a meto­dic­kých pří­ru­ček k těm­to učeb­ni­cím.  Jejími nej­no­věj­ší­mi díly jsou fan­ta­sy kni­hy z doby vlá­dy Marie Terezie.

Kniha Královna Marie Terezie obsa­hu­je dva již vyda­né pří­lo­hy – Zamilovaný dra­goun a Tajnosti císař­ských kom­nat. Hrdinkou je Bára, dva­nác­ti­le­tá dív­ka, pozna­me­na­ná dneš­ní dobou. Rodiče ji „odsou­di­li“ k osu­du jedi­náč­ka, „vyko­ře­ni­li“ z Prahy a pře­su­nu­li do domu na ven­kov. Na všem nega­tiv­ním lze najít i něco pozi­tiv­ní­ho. V pří­pa­dě Báry je to kočka Barča a také sta­rá truh­la, obje­ve­ná na půdě. V ní najde Bára sta­rý atlas, kte­rý ji rázem pře­ne­se do minu­los­ti. S těmi­to infor­ma­ce­mi sezna­mu­je autor­ka pro­střed­nic­tvím Bářiny výpo­vě­di čte­ná­ře hned v úvo­du kni­hy. Následují dva již zmí­ně­né pří­běhy.

V Zamilovaném dra­gou­no­vi se Bára nacho­mýt­ne k milost­né­mu román­ku. Hanči z nej­vět­ší­ho stat­ku nutí otec do sňat­ku pro­ti její vůli a Vojtu, sirot­ka, kte­rý se po Hanči může uvzdychat, chce zase otčím při­pra­vit o stře­chu nad hla­vou. Práci mu usnad­ní prá­vě Hančin otec, kte­rý nechá Vojtu odvést ke dra­gou­nům, aby mu za Hančí nebě­hal. Bára se po vzo­ru pís­nič­ky, v níž se zpí­vá „sama krá­lov­na cedu­lič­ku psa­la, aby šohaj­ka z té voj­ny dosta­la,“ roz­hod­ne, že Vojtovi vypro­sí milost pří­mo u Marie Terezie…

Tajemství císař­ských kom­nat v pod­sta­tě nava­zu­je na před­chá­ze­jí­cí pří­běh. Bářiným přá­ním zku­sit pro­žít pár dní jako prin­cez­na se její původ­ní záměr vypro­sit milost pro kama­rá­da Vojtu poně­kud zkom­pli­ku­je. Bára musí vypá­t­rat, s kým se krá­lov­na po nocích taj­ně schá­zí, zor­ga­ni­zo­vat dosta­ve­níč­ko arci­vé­vod­ky­ně Marianny s fran­couz­ským vikom­tem a zaří­dit, aby Marie Terezie neza­ved­la povin­nou škol­ní docház­ku.

Knížka spo­ju­je moder­ní fan­ta­sy s přes­ný­mi děje­pis­ný­mi úda­ji (v závě­ru kni­hy nalez­ne­te rodokmen Marie Terezie) a lze ji dopo­ru­čit pro děti ško­lou povin­né. Příběhy jsou napí­na­vé, mají spád, tak­že si čte­nář ani nevšim­ne, že spo­lu s pří­bě­hem zís­ká­vá pro­střed­nic­tvím čte­ní i odbor­něj­ší pově­do­mí o době, v níž se děj pří­bě­hu ode­hrá­vá.


  • Datum vydá­ní: 30. 03. 2017
  • Katalogové čís­lo: 80053
  • ISBN: 978-80-271-0369-0
  • Formát / stran: 133×200, 336 stran
  • Hodnocení: 85 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 349 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,19190 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53238 KB. | 02.12.2021 - 22:32:51