Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Dabing > Králíček Petr - recenze

Králíček Petr - recenze

kr l ek petr recenze vhpezjtt9OQ

Druhá recen­ze, dru­hý film pana Žďánského. Pan reži­sér jed­nou pro­hlá­sil, že jeho dabing má fun­go­vat jako orchestr. A tady se to naroz­díl od Black Panthera poda­ři­lo plně.

Jan Dolanský jako James Corden (Králíček Petr) - už papí­ro­vě se mi vol­ba Jana Dolanského na roš­ťác­ké­ho krá­líč­ka, kte­rý tro­pí uli­čár­ny vel­mi líbi­la. A když jsem to usly­šel v kině, jen jsem musel sou­hla­sit. Jan Dolanský vysti­hu­je Petra jak cha­rak­te­ro­vě, tak pře­de­vším hla­so­vě a dob­ře obsa­ze­ná hlav­ní role je základ. Díky.

Iva Pazderková, Tatiana Vilhelmová Hana Vagnerová - tyto dámy čas­to neda­bu­je, ale do cel­ku jejich hla­sy zapadly a nevy­ční­va­li, stej­ně jako Ladislav Hampl, kte­rý mě oprav­du pře­kva­pil. Posledními koho bych rád zmí­nil jsou Petr Lněnička, u kte­ré­ho jsem samo­zřej­mě před­po­klá­dal že svou roli zvlád­ne dob­ře, a on ji zvlá­dl výbor­ně, cha­rak­te­ro­vé pře­cho­dy na jed­né posta­vě si uží­val a posled­ní koho zmí­ním je Zuzana Vejvodová, kte­rá také dabu­je mini­mál­ně a přes­to by nikdo nepo­znal, že dabu­je jed­nou, dva­krát do roka. Na ved­lej­ší role byl dosta­tek hla­sů a někte­ří dabo­va­li pou­hé ště­ky.

Jediným zápo­rem pro mě byl zpěv. Nebyl špat­ný, ale vadil mi pře­chod z Jana Dolanského na Ondřeje Rumla, mají roz­díl­né hla­sy, tak­že pře­chod byl zna­tel­ný a dru­há výt­ka ke zpě­vu - slo­va pís­ni­ček se ztrá­ce­la a to byla ško­da. Tady je na vině závě­reč­ný mix, kte­rý se dělá v zahra­ni­čí, je to dlou­ho­do­bý pro­blém.

Verdikt: 10/10

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,67081 s | počet dotazů: 240 | paměť: 53204 KB. | 21.09.2021 - 16:57:34