Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Král zlodějů

Král zlodějů

Cirkus je jen teh­dy, když je malej lup.Hlavním hrdi­nou je dese­ti­le­tý ukra­jin­ský chla­pec Barbu, kte­rý žije v chudé zapad­lé osa­dě. Se záva­nem vel­ké­ho vzdá­le­né­ho svě­ta při­jde do osa­dy býva­lý cir­ku­so­vý artis­ta Caruso, kte­rý chlap­ce kou­pí od rodi­čů a slí­bí mu úspěš­nou kari­é­ru v cir­ku­se. Na jeho nalé­há­ní odkou­pí i jeho star­ší sest­ru Mimmu a obě děti pro­pa­šu­je do Berlína. Tam však děv­če pota­jí pře­dá do nevěs­tin­ce a Barbu nechá zasvě­tit do tajů krá­de­ží a zlo­dě­jin.
Mezi mužem a chlap­cem se vytvá­ří zvlášt­ní vztah. Zpočátku Barbu Carusa obdi­vu­je a sle­pě mu věří. Bývalý cir­ku­sák zase v tma­vo­o­kém chlap­ci vidí syna, kte­ré­ho nikdy neměl a před­sta­ví ho i své druž­ce Júlii, tvr­dě pozna­me­na­né dáv­nou neho­dou v šapi­tó. Do bez­cit­né maši­né­rie obcho­du s dět­mi se mícha­jí potla­čo­va­né, dáv­no zapo­me­nu­té city a sny...

Režisér Ivan Fíla se inspi­ro­val sku­teč­ný­mi pří­ho­da­mi dětí, se kte­rý­mi se setkal v Itálii a Německu začát­kem 90. let.

Slovenská fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie nomi­no­va­la film za Slovensko do šir­ší­ho výbě­ru na 76. ceny Americké fil­mo­vé aka­de­mie Oscar v kate­go­rii Nejlepší zahra­nič­ní film a na Zlatý Globus.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89139 s | počet dotazů: 247 | paměť: 51480 KB. | 24.10.2021 - 01:44:00