Kritiky.cz > Filmové recenze > Král Škorpion (The Scorpion King)

Král Škorpion (The Scorpion King)

Tentokrát už žád­né nemrt­vé mrt­vo­ly v obva­zech tou­ží­cí po zno­vuzro­ze­ní! Obratným mané­vrem vytáh­li pro­du­cen­ti Mumie z hlu­bin času a zapo­mně­ní hero­ic­kou posta­vu a nato­či­li film prá­vě o ní. Co vše nabí­zí Král Škorpion a zda vůbec nabí­zí něco víc, než zabi­tí zhru­ba hodi­ny a půl živo­ta, najde­te v tex­tu!

Kdybychom chtě­li v budouc­nu nato­čit svůj vlast­ní film (před­po­klá­dej­me, že máme odpo­ví­da­jí­cí finan­ce), může­me postu­po­vat zhru­ba jako duchov­ní rodi­če Krále Škorpiona.

Nejprve se zamys­lí­me nad námě­tem. Točit něco o sou­čas­nos­ti před­po­klá­dá dob­rý scé­nář, jaký se nese­že­ne snad­no. Natáčet film pod­le his­to­ric­kých reá­lií je sice hez­ké, ale vždy se najdou šťou­ra­lo­vé, kte­ří pou­ka­zu­jí na mno­hé nesrov­na­los­ti. Proč si tedy kom­pli­ko­vat život? Nejlepší vol­bou se uka­zu­je být film z fik­tiv­ní budouc­nos­ti nebo z fik­tiv­ní minu­los­ti. A hle, máme téma! Můžeme sem totiž zakom­po­no­vat vše, co hrdlo ráčí - efekt­ní akč­ní scé­ny, tro­chu humo­ru, tro­chu mystič­na a pocho­pi­tel­ně nesmí­me pod­ce­nit výběr her­ců, aby se lidé měli, na co kou­kat (to pro pří­pad, že je omr­zí zby­tek fil­mu).

Pak věnuj­me pozor­nost pří­bě­hu. Nemusí být tolik zají­ma­vý a napí­na­vý, sta­čí zkrát­ka něja­ký pří­běh. Nejlépe, aby tam bylo pra­sta­ré pro­roc­tví, nevy­svět­li­tel­né úka­zy a celý byl zasa­zen do atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí. Například poušť je ide­ál­ní (hlav­ně kvů­li kame­ře).

Teď při­chá­zí na řadu výběr her­ců. Protože jsme si vybra­li pří­běh v Conanovském duchu, potře­bu­je­me hlav­ní­ho „sva­lou­še“. Neměl by být ošk­li­vý, ale ani pře­hna­ně hez­ký. Takový vrcho­lo­vý spor­to­vec typu The Rock nám posta­čí. Že to není herec? Ale co vás nemá! Hlavně, že umí ovlá­dat zhru­ba tři výra­zy, se kte­rý­mi si po zby­tek fil­mu s pře­hle­dem vysta­čí. Měl by umět výra­zy lehce ironický/pobavený, hod­ně nebez­peč­ný a lehce pře­kva­pe­ný. The Rock všech­ny výra­zy umí, pode­pí­še­me s ním tedy smlou­vu.

K němu potře­bu­je­me něja­kou sleč­nu, nej­lé­pe hezkou sleč­nu. Ale co máme dělat, když jsme žád­nou hezkou sleč­nu nese­hna­li? Žádný strach! Umně zvo­le­ným stři­hem a kom­bi­na­cí šatů, kdy něco odha­lí­me, něco zaha­lí­me a šikov­ný­mi zábě­ry jen na někte­ré těles­né par­tie - bude­me poma­lu vnu­co­vat divá­kům, že nema­jí věřit svým očím, ale před­sta­vě, kte­rou jim před­klá­dá­me my.

Nesmí chy­bět hlav­ní zápor­ná posta­va. Tady už oprav­du zále­ží na našem štěs­tí. Celkem vza­to zápor­nou posta­vu může hrát kdo­ko­liv, sta­čí tma­vé oble­če­ní, něja­ká zvrá­ce­ná chout­ka do vín­ku, hod­ně poslu­ho­va­čů a špat­ná pověst. Záporná posta­va nesmí tro­š­ka­řit! Když zni­čit - všech­no, když zot­ro­čit - všech­ny, když dobýt - celý svět atd. Nemůžeme zapo­mí­nat ani na ved­lej­ší posta­vy. Výkony by nemě­ly před­stih­nout ty hlav­ní, ale kva­li­ta­tiv­ně by měly zastí­nit výko­ny kom­par­zis­tů.

Když už máme spl­ně­ny všech­ny hlav­ní poža­dav­ky, zapá­t­rej­me, jest­li nám nezby­ly něja­ké rekvi­zi­ty z pře­de­šlé­ho natá­če­ní. Ano, zby­ly! Paráda! Kamera, klap­ka, jedem!

O čem Král Škorpion je?

Asi před 5.000 lety žil v jed­né dale­ké zemi pís­ků bez­o­hled­ný vla­dař Memnon. Věřil, že je před­ur­čen vlád­nout všem a v čele armá­dy pře­svěd­čo­val ohněm a mečem své opo­nen­ty o nespráv­nos­ti jejich názo­rů, pokud jde o vidě­ní budouc­nos­ti bez Memnona. Ne všich­ni čeka­li s ruka­ma v klí­ně na tvr­dou kon­fron­ta­ci. Nikdo však pro­ti tyra­no­vi neu­spěl. Začalo se šířit, že jeho kro­ky řídí tajem­ný rád­ce nada­ný nad­při­ro­ze­nou mocí. S ním je kru­to­vlád­ce takřka nepo­ra­zi­tel­ný, ví přes­ně, kde a jak ude­řit, kaž­dý útok pro­ti Memnonovi je pře­dem odsou­zen k nezda­ru.

Několik rodo­vých kme­nů se roz­hod­lo nerov­ný zápas zvrá­tit. Na výpra­vu pro­ti této taj­né zbra­ni jsou vyslá­ni elit­ní nájem­ní vra­ho­vé v čele s Mathayusem (Dwayne Johnson ali­as The Rock). Celá výpra­va ztros­ko­tá, ale nebyl by to nako­nec hlav­ní hrdi­na, aby pře­ce jenom neu­r­val kus štěs­tí v neštěs­tí. Objevil, že tajem­ným rád­cem je mla­dá věd­ma, kte­rou se mu poved­lo unést. Memnon zuří a nechá­vá Mathyause pro­ná­sle­do­vat.

Připravovat vás o dal­ší pří­běh se mi nechce ze dvou důvo­dů. Jednak se to nedě­lá, no a potom - už je vám asi i bez­tak jas­né, jak vše dopad­ne. Pokud odha­du­je­te, že se dvo­ji­ce sblí­ží, pro­ži­je něko­lik spo­leč­ných mini­dob­ro­druž­ství a po nale­ze­ní spo­jen­ců pro­ti Memnonovi všech­no vyvr­cho­lí ve finál­ní show­down, z mé stra­ny se dočká­te jen neu­r­či­té­ho ticha (občas pře­ru­še­né­ho leh­kým sotva zna­tel­ným při­ky­vo­vá­ním). 

Shrnutí

Co dodat na závěr? Asi zku­sím sta­ro­mód­ní upřím­nost. Král Škorpion nepat­ří mezi fil­my, kte­ré poklá­dám za zají­ma­vé. Neznamená to však, že, až na něho nara­zí­te, máte se mu vyhnout. Jde o poměr­ně dobrou vol­bu, když nechce­te pře­mýš­let a strá­vit hodi­nu a půl času kou­ká­ním na doce­la pove­de­nou akci.

  • Nezvratný osud 3 - Final Destination 324. prosince 2006 Nezvratný osud 3 - Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, hákem, motorovou pilou, pronásleduje je rodinka zmutovaných kanibalů nebo ozářených horníků. […] Posted in Filmové recenze
  • The Prestige - Dokonalý trik30. ledna 2007 The Prestige - Dokonalý trik Do plátna se vpila tma a bílá písmenka pobíhající odsdola nahoru oznámila, že končí film. Seděl jsem zarytě v sedačce a nedokázal určit svoje pocity. Přemýšlel jsem co jsem to vlastně […] Posted in Filmové recenze
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Godfrey Reggio: Naqoyqatsi1. března 2007 Godfrey Reggio: Naqoyqatsi Naqoyqatsi je posledním filmem z trilogie dokumentárních uměleckých filmů od Gofreye Reggia. Ne však, že by na dalších dvou dílech nějak závisel, funguje i jako samostatný film a tak bych […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace102. března 2007 Kvaska - Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, […] Posted in Filmové recenze
  • KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)18. června 2008 KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE) Pokud jste viděli filmy od tvůrce MR. BEANA, tak tento film Vás zaručeně pobaví ještě víc. Je to velmi známá komedie v řadách teenagerů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro […] Posted in Filmové recenze
  • Pro Samu (For Sama) – Recenze – 80%9. března 2020 Pro Samu (For Sama) – Recenze – 80% Na Oscara nominovaný dokument Pro Samu natočila ve spolupráci s britským dokumentaristou Edwardem Wattsem mladá syrská reportérka Waad Al-Kateab, která žila v nejlidnatějším […] Posted in Filmové recenze
  • Americká kletba - An American Haunting4. prosince 2007 Americká kletba - An American Haunting Dnes letí horory ve kterých se parta modelů a prsatých dívek měsíce vydá do lesa, Jeskyně, opuštěného domu, prostě kamkoliv, kde nefunguje mobilní telefon a může je tam v klidu cupovat na […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze Hranaři - 40 %.6. prosince 2011 Recenze Hranaři - 40 %. Nový film režiséra Tomáše Zelenky je dle tvůrců thriller o korupci a politice. Já bych film charakterizovala jak český thriller s pohádkovým koncem, který je o lidech žijících na hraně […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...