Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Král Artuš: Legenda o meči - 85 %

Král Artuš: Legenda o meči - 85 %

ArtNahl

Tím, že jde dnes do kin dal­ší film z his­to­ric­ké Anglie, tak bychom měli čekat vel­ké his­to­ric­ké dra­ma s posta­va­mi, kte­ré zná­me. Očekáváme krá­le Artuše, kou­zel­ní­ka Merlina a his­to­ric­ké věci. Něco jako Robina Hooda.

Nový film o Artušovi - Král Artuš: Legenda o meči - je jiný. Určitě nespl­ní tou­hy po his­to­ric­ké epo­še, kdy bylo 5. sto­le­tí a všich­ni umí­ra­li na běž­né nemo­ce nebo na úra­zy z bitvy.

Ti co zna­jí reži­sé­ra fil­my, man­že­la Maddony, Guy Ritchieho, tak urči­tě ví, co umí nato­čit. Pořádně se pro­sla­vil s fil­my o Sherlockovi Holmesovi, v hlav­ní roli Robert Downey Jr, kde ve dvou fil­mech pro­sla­vil napros­to doko­na­le svůj styl.

V novém Artušovi ve svém fil­mař­ském sty­lu, jenom jej pře­mís­til o 14 sto­le­tí dří­ve, stá­le to je v Londýně (Londynium), ale hlav­ní posta­va­mi je Artuš a dal­ší jeho slav­ní přá­te­lé.

Je to film, jak se po smr­ti Artušova otce doká­že syn krá­le, i přes odpor své­ho strý­ce, zno­vu vrá­tit na své krá­lov­ské křes­lo, aby se z něho stal vel­ký vla­dař.  K ces­tě za vítěz­stvím potká mno­ho kou­zel­ní­ků a mágů, mno­ho tem­na, mno­ho kou­zel, a vyhra­je.

Kdo zná reži­sé­ra, tak už ví, že nemá čekat kla­sic­ký film. Guy Ritchie dělá všech­no, co od něj máme oče­ká­vat. Rychlé a cel­kem pře­hled­né stři­hy, zpo­ma­le­né i zrych­le­né zábě­ry, rych­lé reka­pi­tu­la­ce, kte­ré reži­sé­ro­vi zabí­ra­jí jenom minu­ty a dozví­me se z nich ty nej­dů­le­ži­těj­ší oka­mži­ky, kte­ré by ostat­ní reži­sé­ři tře­ba nato­či­li na půl hodi­ny. Je tam i plno fla­sh­for­war­dů, kte­ré nahra­zu­jí někte­ré scé­ny, kte­ré by moh­ly být nud­né. Někteří ostat­ní reži­sé­ři by se moh­li od Guy Ritchie učit, jak by moh­li zkrá­tit nud­né čás­ti.

Hlavní dvě posta­vy, král Artuš a jeho strýc Vortigern, jsou ty nej­dů­le­ži­těj­ší. Charlie Hunnam se ve své roli vyží­vá, ale ten, na kte­rým film sto­jí co nej­ví­ce je Jude Law, kte­rý své­ho zlé­ho krá­le Vortigerna hra­je nej­lé­pe jak umí. Nesmíme zapo­me­nout i na pár her­ců z Her o trů­ny, jako je tře­ba Aidan Gillen, kte­ří dopl­ňu­jí herec­kou sesta­vy. Objeví se i Mikael Persbrandt z Hobita a vel­ký a důle­ži­tý štěk má i fot­ba­lis­ta David Beckham.

Nesmíme zapo­me­nout i na hud­bu, všich­ni asi oče­ká­vá­te kla­sic­kou hud­bu, kte­rá se obje­vi­la tře­ba v Robinu Hoodovi, ale pro ty je film zkla­má­ní. Jde spí­še o vikin­ské cho­rá­ly, kte­ré slo­žil Daniel Pemberton, autor hud­by tře­ba i na Krycí jmé­no U.N.C.L.E. Přesně se to hodí k tomu, jak reži­sér reží­ru­je, a tak jsem vyšel z kina nezkla­mán.

Je to pros­tě jiný film a člo­věk se na to bude muset při­pra­vit, pro­to­že to pros­tě není oby­čej­ný sní­mek, kte­rý by spl­ňo­val kri­té­ria pro nor­mál­ní fanouš­ky, kte­rým sta­čí nor­mál­ní nad­še­ní.

Je to pro mě vět­ší zába­va než Strážci Galaxie 2, více jsem se bavil a rádi si film kou­pím na digi­tál­ním nosi­či, abych si novo­do­bou ver­zi ang­lic­ké his­to­rie zopa­ko­val bez toho, aniž by mě někdo při sle­do­vá­ní rušil. Prostě pořád­ný LCD, pořád­ný bed­ny a fil­mo­vý záži­tek.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13495 s | počet dotazů: 233 | paměť: 54087 KB. | 04.08.2021 - 07:38:57