Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Král Artuš

Král Artuš

ka
ka

Podle kdy­si dané­ho dědič­né­ho sli­bu muse­li rytí­ři kula­té­ho sto­lu 15 let slou­žit Římu. Příběh začí­ná prá­vě po uply­nu­tí této doby, kdy se Artuš se s vými rytí­ři vra­cí do pev­nos­ti, aby od řím­ské­ho vyslan­ce pře­vzal lis­ti­ny, zajiš­ťu­jí­cí jim svo­bo­du.

Po 15 letech bojů pro Řím, kte­rý ani není jejich vlast­ní zemí, toho mají v cel­ku dost a kaž­dý si plá­nu­je novou budouc­nost. U řím­ské­ho vyslan­ce je ale čeká nejed­no pře­kva­pe­ní. V prv­ní řadě se dozví, že se Řím, pod tla­kem Sasů, vzdá­vá neu­dr­ži­tel­né­ho brit­ské­ho úze­mí, tedy toho, za co nema­lou část živo­ta bojo­va­li. Druhým pře­kva­pe­ním je ješ­tě jeden úkol, kte­rý musí spl­nit, než dosta­nou od Říma svo­bo­du. Je potře­ba vysvo­bo­dit budou­cí­ho řím­ské­ho bis­ku­pa z obklí­če­ní sas­ký­mi voj­sky.

Na brit­ském úze­mí ale půso­bí ješ­tě jed­na sku­pi­na lidí - tzv. mod­ří. Modří jsou původ­ní­mi oby­va­te­li Británie, kte­ří se odmít­li pod­vo­lit Římu a pod vede­ním čaro­dě­je Merlina (Stephen Dillane) žijí tak tro­chu par­ty­zán­ským živo­tem. Při svém posled­ním taže­ní Artuš osvo­bo­dí z řím­ské­ho zaje­tí krás­nou Guinevere (Keira Knightley), kte­rá pat­ří k mod­rým a díky ní se v závě­reč­né bitvě spo­jí rytí­ři kula­té­ho sto­lu a mod­rý­mi, aby úze­mí, kte­ré se Římané roz­hod­li uvol­nit Sasům, zůsta­lo svo­bod­né.

Král Artuš byl uvá­děn do kin s tím, že se jed­ná o uve­de­ní legen­dy na pra­vou míru pod­le sku­teč­ných his­to­ric­kých zázna­mů. Po shléd­nu­tí fil­mu mohu s čis­tým svě­do­mím říci, že neu­stá­lím zdů­raz­ňo­vá­ním toho­to fak­tu si tvůr­ci jen obha­ju­jí své změ­ny pro­ti kla­sic­ké legen­dě. Místo uve­de­ní legen­dy na pra­vou míru tak vzni­ká jen zase tro­chu jinak poja­tá legen­da.

Bitvy při­jdou na řadu až ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu, ta prv­ní část je spí­še tako­vé vyprá­vě­ní. Celkově je zde mož­ná méně akč­ních a bojo­vých scén, než by se dalo čekat, zato jsou však reál­něj­ší a pře­hled­něj­ší než tře­ba v Troji nebo Pánovi Prstenů.

Výraznějšími posta­va­mi jsou pou­ze Artuš (Clive Owen), Guinevere (Keira Knightley) a veli­tel sas­kých vojsk. Merlin se obje­vu­je pou­ze oje­di­ně­le a vět­ši­nou jsou to sta­tic­ké scé­ny, ve kte­rých se nic nedě­je. Rytíři kula­té­ho sto­lu rov­něž nejsou pří­liš vykres­le­ni. Kromě sira Lancelota (Ioan Gruffudd), jehož dět­ství je pro­bí­rá­no v úvo­du, se o nich v pod­sta­tě nic nedo­ví­me. Podobně jako ve fil­mu Troja, byly i zde vyne­chá­ny jaký­ko­li nad­při­ro­ze­nos­ti či magie. Slavný meč Excalibur tak neda­ly Artušovi žád­né víly, ale vytá­hl ho z otco­va hro­bu, do kte­ré­ho byl zabod­nu­tý.

Přiznám se, že jsem si od toho­to fil­mu mno­ho nesli­bo­val, a tak jsem byl nako­nec mile pře­kva­pen (na roz­díl od jiných :-). Není to nic svě­to­bor­né­ho, ale urči­tě to není tako­vá kata­stro­fa, jak někte­ří popi­su­jí. Prostě lep­ší prů­měr.


Photo © Buena Vista International


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!9. května 2020 Král Artuš - Nuda, nuda, nuda! Král Artuš ve službách římského impéria? Tak tohle lze opravdu jen stěží strávit.Snad nikoho neurazím a nedotknu se jeho citů, když řeknu, že tento film je absolutní pič…..! Poslední dobou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Král Artuš19. srpna 2004 Král Artuš Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a […] Posted in Filmové premiéry
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže6. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže je americký fantasy film z roku 2006. Jedná se o druhý díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa13. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na konci světa Piráti z Karibiku: Na konci světa je americký výpravný fantasy film režiséra Gorea Verbinského z roku 2007, třetí díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Truhla mrtvého […] Posted in Speciály
  • Hobit: Šmakova dračí poušť28. listopadu 2021 Hobit: Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta20. listopadu 2021 Hobit: Neočekávaná cesta Peter Jackson se vrátil do Středozemě a je to shledání krásné a dojemné, nad kterým budou intelektuálové remcat. Byla to – vlastně ještě pořád je – filmová událost roku 2012. Každý, kdo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy16. května 2022 Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy Filmfanatic neváhá jít s kůží na trh. Proto bez mučení přiznávám, že Blade Runner sice ctím coby klasiku sci-fi žánru (především kvůli naprosto nestárnoucím trikům), ale jinak mě ten film […] Posted in Filmové recenze
  • Doctor Strange4. května 2022 Doctor Strange Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) je špičkový neurochirurg, který svou nesmírnou arogancí rozčiluje celé své okolí. Zesměšňuje své kolegy a častokrát je ztrapňuje. Pak však jednou ve […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,08343 s | počet dotazů: 220 | paměť: 56007 KB. | 22.05.2022 - 10:00:34