Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Kozí příběh - pověsti staré Prahy

Kozí příběh - pověsti staré Prahy

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režie:                                           Jan Tománek

Natočeno:                                     ČR, 2008

Premiéra:                                     16.10.2008

Scénář:                                         Jan Tománek, David Sláma

Délka:                                           80 minut

Hlasy pro­půj­či­li:                             J. Lábus, M.Hádek, M. Bočanová, M.Dlouhý,

                                                     P. Pelzer a dal­ší

 

Copak to tady máme? Rodinnou kome­dii? To těž­ko...

Měl to být úžas­ný prv­ní čes­ký celo­ve­čer­ní 3D ani­mo­va­ný film. Startovní čára pro čes­kou moder­ní ani­ma­ci. A výsle­dek? Víc než zkla­má­ní.
Děj nemá žád­nou pev­nou jed­no­li­tou pří­bě­ho­vou kost­ru. Skáčeme tady od epi­zod­ky k epi­zod­ce, sotva se něco začne dít, od čeho oče­ká­vá­me smys­lu­pl­né pokra­čo­vá­ní, děj se posu­ne k jiné posta­vě a je konec.
Pohádka? Pro koho? Pro děti, to snad ne. Nejen absen­ce něja­ké­ho hlub­ší­ho smys­lu­pl­né­ho moti­vu, ale i nechut­né vtíp­ky, bru­tál­ní moment­ky a nesmy­sl­né detai­ly srá­ží film do umě­lec­ké­ho pra­chu. Nemluvě o hru­bos­ti, nevy­bí­ra­vém (až nechut­ném) sexu­ál­ním kon­tex­tu, a vůbec neúctě k člo­vě­ku jako lid­ské bytos­ti, výsměch vše­mu a ze vše­ho (nej­hma­ta­tel­ně­ji výsměch církvi). Jedním slo­vem nesmy­sl.
Všichni jsme se těši­li na milý, vtip­ný pří­běh o Praze, ale byla nám nabíd­nu­ta snůš­ka zmat­ku, jaký­si bez­cha­rak­ter­ní pokus.

Já vím, zní to vel­mi tvr­dě (za to může zkla­má­ní). Tvůrci by rádi urči­tě nad množ­stvím kri­ti­ky zakři­če­li do plé­nu: zkus­te si to sami!
Za Kozím pří­bě­hem sto­jí jis­tě spous­ta odve­de­né prá­ce. To množ­ství postav a boha­té pro­stře­dí! (Některé posta­vič­ky jsou zpra­co­vá­ny výbor­ně, jiné méně, všech­no však kazí ona bez­cha­rak­ter­nost fil­mu - tedy i postav) Určitě musí­me pochvá­lit výbor­nou hudeb­ní slož­ku a skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní co se týče hla­sů. Také sem tam nara­zí­me na pove­de­ný dia­log, vtip­nou scé­nu, půso­bi­vý detail (např. při prá­ci na soše hra svět­la se stí­nem) atd. Opravdu vel­ký kus prá­ce, mistři tvůr­ci, sna­ži­li jste se, uzná­vá­me to. Leč výsle­dek se nepo­ve­dl a to musí­te uznat zase vy.
Chtělo by to - ujas­nit si, komu je film určen a k tomu pří­běh smě­ro­vat, zvo­lit pod­le toho také pou­ze jeden druh humo­ru, dát si pev­nou dějo­vou kost­ru a pří­liš od ní neod­bí­hat a závě­rem vyvr­cho­lit smys­lu­pl­nou poin­tou. Lepší je jed­no­du­chý pří­běh s men­ším množ­stvím postav, než vel­ký cha­os beze smys­lu.

Co tedy říci na závěr? Pár lidí se moc sna­ži­lo udě­lat dob­rý film a mít vel­ký úspěch (ali­as čes­ký Schrek). V této urput­né sna­ze to však tro­chu pře­hna­li se sple­ti­tos­tí děje a množ­ství postav a drob­ných epi­zod se jim vymklo z ruky. Taktéž se více zamě­ři­li na fyzic­kou ani­ma­ci svých oblí­be­ných postav (ne tak divác­kých) a zapo­mně­li jim vytvo­řit urči­tý cha­rak­ter. Škoda. Tričko s kozou si urči­tě nekou­pím, reži­sé­ro­vi a jeho spo­lu­pra­cov­ní­kům však pře­ji mno­ho tvůr­čí­ho poten­ci­á­lu pro dal­ší fil­mo­vé poči­ny.
   Zajímavosti: (dle infor­ma­cí od dis­tri­bu­to­ra) - Úvodní sek­ven­ce, kte­rá je také nejdel­ším zábě­rem ve fil­mu, má 57 vte­řin a přes­ně 1380 obráz­ků. 1380 je při­tom datum, kdy byl popr­vé v kro­ni­kách zmí­něn Staroměstský orloj. - Celkové dis­ko­vé náro­ky fil­mu byly 9 TB, tedy 2000 plných DVD. - V nej­vět­ších davo­vých zábě­rech stav­by Karlova mos­tu je a scé­ně najed­nou přes 230 ved­lej­ších postav. Celkem bylo vymo­de­lo­vá­no na 180 samo­stat­ných detail­ních cha­rak­te­rů, přes 70 postav má kom­plet­ně simu­lo­vá­ny šaty.
- Podle výtvar­ných návrhů bylo vytvo­ře­no více než 1200 samo­stat­ných před­mě­tů, se kte­rý­mi posta­vy hra­jí nebo kte­ré jsou ve scé­nách umís­tě­ny.
- Pro Kozí pří­běh bylo nahrá­no přes 21 000 samo­stat­ných zvu­ko­vých efek­tů a ruchů.
- Finální film se sklá­dá z 117 648 ruč­ně ani­mo­va­ných obráz­ků.
- Na Kozím pří­bě­hu pra­co­va­li tvůr­ci v nej­vět­ším ani­mač­ním 3D stu­diu v České repub­li­ce pět let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18595 s | počet dotazů: 257 | paměť: 58146 KB. | 11.08.2022 - 14:38:19