Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha

Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha

stažený soubor

Nory Horaceová stá­le byd­lí u tety Margo, kte­rá ji bere tak jako by jí měl brát její otec, ředi­tel slav­né čaro­děj­nic­ké ško­ly. Její magie je tro­chu jiná než u ostat­ních děti a tak cho­dí do tří­dy s názvem Kouzla vzhů­ru noha­ma, kte­rou pod­po­ru­jí nejen všich­ni uči­te­lé, ale dokon­ce i samot­ný ředi­tel Gonzales. Nory jed­no­ho rána stá­la na veran­dě domu tety Margo, kte­rá už ode­šla do prá­ce – byla taxi­kář­ka – pře­vá­že­la na koš­tě­ti a čeka­la na spo­lu­žá­ka a kama­rá­da Eliotta, kte­rý měl však dneska popr­vé zpož­dě­ní. Nakonec ode­šla sama, pro­to­že se přes ní pře­hnal dal­ší spo­lu­žák a kama­rád Bax s tím, že při­jde poz­dě.

Tak vběh­la do ško­ly a i s Baxem, kte­rý se opět pro­mě­nil v bal­van. Zákonitě tak musel zno­vu na ošet­řov­nu, kde mu dali pod­le Baxe hnus­ný likér, po kte­rém se pro­mě­nil zpát­ky. Tento roč­ník dosta­li všich­ni žáci, kte­ří jsou ve tří­dě s Nory a Baxem dou­čo­vá­ní. Právě Nory a Bax měli tre­né­ra pana Vitomina, vel­mi své­ráz­né­ho uči­te­le a feno­me­nál­ní­ho měni­če. Když se popr­vé setka­li tvá­ří v tvář, tre­nér jim mimo jiné vyprá­věl o tur­na­ji zva­ném tygro­bal. Na to však Nory potře­bo­va­la, aby zůsta­la celá kotě­tem ovlá­da­jí­cím lid­ské myš­le­ní, a ne, že by byla napůl kotě a napůl koza, jako ráno, když sežra­la své tetě mno­ho věcí – kober­ce, ale i kvě­ti­ny.

Trenér poru­čil, aby Nory před­ved­la svou pře­mě­nu v kotě. Přeměnila se správ­ně, ale Baxe nemohl za nic na svě­tě při­nu­tit k jeho pře­mě­ně, Bax byl totiž zvlášt­ní měnič – měnil se v bal­van. Další ráno Nory čeka­la zno­vu na Elliota, pro­to­že spo­lu cho­di­li do ško­ly běž­ně, kro­mě minu­lé­ho rána. Dneska však bylo všech­no v pořád­ku. Nory vyzví­da­la na svém nej­lep­ším kama­rá­do­vi, proč vče­ra nepři­šel, tak se sko­ro nic nedo­zvě­dě­la. Tak dora­zi­li do ško­ly. Eliott šel napřed a v ten oka­mžik se natáh­nul jak širo­ký, tak dlou­hý a za ním všech­ny ostat­ní děti.

Příčinou bylo kame­ní všech veli­kos­tí. Ředitel Gonzales, kte­rý měl mimo­cho­dem spe­ci­a­li­za­ci Zmizík, při­šel a ozná­mil, aby všich­ni zůsta­li na mís­tě tak dlou­ho, dokud se všech­no neu­kli­dí, on že povo­lá uklí­zeč­ky. Ovšem ješ­tě před­tím se zača­lo s pode­zí­rá­ním. Jako prv­ní to padlo na osmá­ky, ti se však brá­ni­li, že oni to neu­dě­la­li. V bal­va­ny se pro­mě­ni­la i poklad­nič­ka s min­ce­mi, do kte­ré při­spí­va­li všich­ni žáci. Navíc se to zača­lo svá­dět na tří­du Kouzla vzhů­ru noha­ma. Drtivá vět­ši­na věři­la tomu, že to byli oni. Lacey pat­ři­la k spe­ci­a­li­za­ci Zápalníků, dří­ve kama­rá­di­la s Eliottem, ale nyní už ne. Tu zmen­ši­la omy­lem Marigold, spo­lu­žač­ka Nory.

Lacey na zákla­dě toho, že byla zlá a pomstych­ti­vá, zača­la sepi­so­vat peti­ci. Ta se jí začals plnit pod­pi­sy poté, co se na tur­na­ji v kotěba­lu všech­no zača­lo měnit v kame­ny. Lacey se poved­lo nasbí­rat pade­sát pod­pi­sů, což byl urče­ný počet, kte­rým se musel ředi­tel Gonzales zabý­vat. Nakonec se zjis­ti­lo, že za všech­ny tyhle pro­mě­ny v bal­va­ny a kame­ní může Bax, ale ne schvál­ně. Tím, že se mu dával lek­tvar, aby se mohl pro­mě­nit zpát­ky v člo­vě­ka, se u něj pro­je­vi­la aler­gic­ká reak­ce a na jejím zákla­dě začal samo­vol­ně vše měnit. Řediteli Gonzalesovi se odnes­la peti­ce, ve kte­ré Lacey a spol. chtě­li, aby tří­da Kouzla vzhů­ru noha­ma zanik­la, tak ji roz­tr­hal s tím, že žáci nebu­dou roz­ho­do­vat o těch­to věcech.

Druhý díl – stej­ně kva­lit­ní jako ten prv­ní. Opět nád­her­ná obál­ka a super pří­běh pro malé i vět­ší. Příběh nava­zu­je ve tře­tím díle. Má 184 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 149 Kč zde.

 • Autor: Sarah Mlynowski a dal­ší
 • Žánr: kni­hy pro děti
 • Nakladatelství: Baronet
 • Datum vydá­ní: 2017

 • Lenoch - kniha27. července 2017 Lenoch - kniha Cameron Boxer je obyčejný třináctiletý kluk, který nemá v hlavě nic jiného než videohry. Spolu se svými třemi kamarády – Pavel, Chuck a Börje – ten mimochodem žije ve Švédsku, trénují na […] Posted in Recenze knih
 • Kouzla vzhůru nohama - kniha28. července 2017 Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její starší sourozenci – sestra Dalia a bratr Hawthorn. K tomu je třeba připočítat tatínka, ředitele školy, […] Posted in Recenze knih
 • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […] Posted in Recenze knih
 • Šílená - kniha11. července 2017 Šílená - kniha Beth a Alvina – jednovaječná dvojčata – přesto rozdílná povahově jako den a noc. Beth byla od dětství vzor ctnosti a cílevědomosti, naproti tomu Alvina a její život nestojí za nic. Beth se […] Posted in Recenze knih
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
 • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […] Posted in Recenze knih
 • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […] Posted in Recenze knih
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...