Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelný ostrov - román o přátelství a nových začátcích

Kouzelný ostrov - román o přátelství a nových začátcích

101702 350 0 fit

Hledáte pří­jem­né čte­ní na léto? Chcete si pře­číst zají­ma­vou, inspi­ra­tiv­ní kni­hu o přá­tel­ství, lás­ce i nových začát­cích? Brenda Bowenová je autor­kou novin­ky Kouzelný ost­rov, kte­rou vyda­la Grada Publishing od znač­kou Cosmopolis. Pojďte si užít pří­jem­nou let­ní poho­du a nejen to. 

Lottie a Rose, obě kama­rád­ky, kte­ré si potře­bu­jí odpo­či­nout od man­že­la, či zlo­bi­vých dětí. Jednoho dne obje­ví na nástěn­ce v mateř­ské ško­le v Brooklynu inze­rát na hezkou cha­tu k pro­najmu­tí na Little Lost Island Maine. Zpočátku se jim tato myš­len­ka zdá bláz­ni­vá, ale nako­nec se usku­teč­ní. Obě odjíž­dí na dva měsí­ce. Před nimi se otví­rá zají­ma­vá zku­še­nost. Plno dob­ré­ho jíd­la, pro­cház­ky, pří­jem­ný vítr ve vla­sech, vzpo­mín­ky, čet­ba, pros­tě to, na co běž­ně nema­jí čas. Během pohy­bu potká­va­jí mno­ho zají­ma­vých lidí, kte­ří je urči­tým způ­so­bem ovliv­ní. Je tako­vá změ­na oprav­du veli­ká?

Tato kni­ha se mně moc líbi­la a zau­ja­la svým zají­ma­vým námě­tem. Dvě ženy odje­dou od svých pro­blé­mů, sta­ros­tí si doslo­va do pís­me­ne vyčis­tit hla­vu. Je tako­vá změ­na vždy žádou­cí? Dozví se o sobě něco nové­ho? Něco zají­ma­vé­ho?

Román je pří­jem­nou let­ní čet­bu, při kte­ré se urči­tě odre­a­gu­je­te, srov­ná­te si vlast­ní myš­len­ky v hla­vě, mož­ná díky tomu začne­te dělat někte­ré věci jinak, mož­ná i jinak pře­mýš­let o tom, jaký vede­te život, zda vás napl­ňu­je a co vše vám při­ná­ší. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní. Je zají­ma­vým pří­no­sem, jeli­kož máte pocit si udě­lat v sobě pořá­dek. Popřemýšlet nad sebou, zasta­vit se, zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me, čeho chce­me dosáh­nout.

Čeká vás pří­běh o přá­tel­ství, lás­ce a nových začát­cích.

Kniha je roz­dě­le­na na 31 kapi­tol a má cel­kem 280 stran. Začíná podě­ko­vá­ním autor­ky.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem, co ve svém živo­tě tápou, mají podob­né pro­blémy jako hlav­ní hrdin­ky, potře­bu­jí ten impuls pro změ­nu své­ho živo­ta a nejen jim.

Několik slov o autor­ce:

Brenda Bowenová, býva­lá nakla­da­tel­ka a redak­tor­ka, strá­vi­la něko­lik let ve Velké Británii. Pod pseu­do­ny­mem Margaret McNamara napsa­la přes čty­ři­cet oce­ňo­va­ných knih pro děti. Kouzelný ost­rov je její kniž­ní debut pro dospě­lé čte­ná­ře. V sou­čas­nos­ti pra­cu­je jako lite­rár­ní agent­ka a byd­lí v New Yorku, ale v milo­va­ném Maine se sna­ží pro­žít kaž­dé léto.

  • Autor: Brenda Bowenová
  • Přeložila: Monika Kittová
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha
  • Počet stran: 280
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-271-0170-2

Foto: Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27259 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53358 KB. | 19.09.2021 - 19:50:48