Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha

Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha

kou

Dvanáctiletá hol­ka jmé­nem Bára se s rodi­či z Prahy pře­stě­ho­va­la na ven­kov a tak tro­chu jí to vadí. Ovšem na dru­hé stra­ně s kou­pí rodin­né­ho domu zís­ka­la i koč­ku Barču. Navíc vlast­ní kou­zel­ný atlas, kte­rý ji doká­že pře­nést do minu­los­ti. Tentokrát se dosta­la do doby Marie Terezie. A pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou to tedy roz­hod­ně neby­la. Ocitla se v něja­kém lese, ale nemě­la nejmen­ší poně­tí o tom, kde se nachá­zí. Když se něja­kým způ­so­bem dosta­la z lesa na ces­tu, tak ji zasta­vil vůz taže­ný koní­ky. Na něm seděl star­ší muž jmé­nem Kučera. Ten se z Báry sna­žil vydo­lo­vat, odkud je a kam má namí­ře­no.

Samozřejmě mu nemoh­la říct, kdo je a odkud je, pro­to­že by jí to nevě­řil. Tak ji odve­zl na faru k panu fará­ři a jeho hos­po­dy­ni Mandaléně. I tady se z Báry sna­ži­li dostat její původ, ale mar­ně. Nenapadlo ji nic lep­ší­ho, než říct, že si vůbec nic nepa­ma­tu­je. Všichni ji lito­va­li, jen Mandaléna na ni byla ze začát­ku doce­la pro­tiv­ná. Pan farář jí pobí­dl, aby se najed­la. Byl doce­la nesvůj z toho, že Bára nejí pomo­cí holých rukou, a když mu pro­zra­di­la, že je zvyk­lá jíst vid­lič­kou, tak se jen usmál. Pak poprosil Mandalénu, aby Báře dala dohro­ma­dy její oděv, kte­rý byl znač­ně potr­ha­ný.

Bára se na faře uči­la všech­no, co má znát žena a dív­ka té doby, tak­že veš­ke­ré ruč­ní prá­ce a také se ocho­mý­ta­la v kuchy­ni. Poznala také Vojtu, chudé­ho mlá­den­ce, kte­rý sice má cha­lu­pu, ale je tam svým způ­so­bem otro­kem, pro­to­že rodi­če už nemá a žije tam s ním otčím a jeho novou ženou. Vojta měl rád Hanči, což byla dce­ra Kučery, kte­rý vzal Báru na faru. Jenže Kučera měl pro ni vyhléd­nu­té­ho Jakuba, syn­ka boha­té­ho sed­lá­ka. Jakub nebyl špat­ný kluk, jen­že Hanči ho nemě­la ráda. Opětovala Vojtův cit, ale bohu­žel to nemě­lo budouc­nost.

Kučera nako­nec zaří­dil, aby Vojtu vza­li na voj­nu. Bára se roz­hod­la, že to tak nene­chá a vyda­la se najít krá­lov­nu Marii Terezii, aby jí napsa­la cedu­lič­ku, aby moh­la Bára dostat Vojtu z voj­ny domů. Tak si tedy vza­la tro­chu peněz a vyda­la se pěš­ky na ces­tu. Na ces­tě ji zasta­vil tulák, zarost­lý a špi­na­vý. Nikde nikdo a Bára měla pocho­pi­tel­ně strach. Tulák jí chtěl ukrást, co měla v uzlu, tak se chví­li pře­ta­ho­va­li a Bára vola­la o pomoc, když u ní zasta­vil kočár s uro­ze­nou hra­běn­kou von Katzenburg. Ta ji vza­la do kočá­ru a nako­nec ji odvez­la až k zám­ku, kde síd­li­la Marie Terezie.

Bára se dosta­la pomo­cí lsti až k Marii Terezii. Té všech­no pově­dě­la a ta jí cedu­lič­ku při­slí­bi­la, záro­veň Báře nabíd­la, aby zůsta­la chví­li na zám­ku a děla­la spo­leč­ni­ci jed­né její dce­ři – Líza. Přes počá­teč­ní odstup se spo­lu obě dív­ky dost spřá­te­li­li. Bára měla přá­ní stát se prin­cez­nou a bylo jí to dopřá­no. Myslela si totiž, že nemu­sí nic dělat, ale to se zmý­li­la. Každý den měla nabi­tý od rána do veče­ra, hlav­ně uče­ním. Bára už z toho byla dost otrá­ve­ná, ale muse­la se pod­vo­lit. Na zám­ku neby­la jenom Líza, ale i dal­ší děti Marie Terezie a nej­star­ší byla Mariana, do kte­ré se zakou­kal mla­dý vikomt Filip.

Bohužel, i přes Marianiny sym­pa­tie se tenhle cit nemohl napl­no pro­je­vit, pro­to­že se to spo­le­čen­sky neho­di­lo, arci­vé­vod­ky­ně a vikomt – to by nemoh­lo jít dohro­ma­dy. Bára časem na zám­ku odha­li­la i tako­vé malé spik­nu­tí. Královnu Marii Terezii totiž navště­vo­val taj­ně něja­ký chlap a Bára si mys­le­la, že spo­lu mají milost­ná dosta­ve­níč­ka, ale mýli­la se. Bára se po ple­se, kte­rý byl uspo­řá­dán na počest Marie Terezie, vrá­ti­la spo­lu s hra­běn­kou von Katzenburg zpát­ky na faru a také si doje­li pro Vojtu na voj­nu. Přivezli ho domů, ale tam to nedo­padlo pod­le před­stav ani Báry a ani Vojty.

Tahle kníž­ka je moc dob­rá, stej­ně jako snad všech­ny z téhle edi­ce. Rozhodně to dopo­ru­ču­ju, aby si to děti pře­čet­li, pro­to­že jsou tam zásad­ní děje­pis­ná fak­ta, kte­rá mož­ná ješ­tě nezna­jí. Překáží mi snad jenom to, že hlav­ní hrdin­ka Bára je pod­le mého názo­ru natvrd­lá v někte­rých věcech, kte­ré by měla dáv­no znát, když cho­dí už dlou­ho do ško­ly.

Knihu lze zakou­pit za 349 Kč zde.

 • Autor: Veronika Válková
 • Ilustrace: Petr Kopl
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní: 30. 03. 2017

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %4. května 2017 Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatnou vlastnost – dokáže se přenést díky speciálnímu atlasu tam, kam chce, většinou do minulosti. Jednou […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […] Posted in Recenze knih
 • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […] Posted in Recenze knih
 • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […] Posted in Recenze knih
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […] Posted in Recenze knih
 • Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %26. dubna 2017 Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 % Všechno začne v okamžiku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zjeví kouzelný papír, na kterém je napsán záhadný vzkaz s prosbou o záchranu M. E. Zatímco […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...