Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha

Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha

kou

Dvanáctiletá hol­ka jmé­nem Bára se s rodi­či z Prahy pře­stě­ho­va­la na ven­kov a tak tro­chu jí to vadí. Ovšem na dru­hé stra­ně s kou­pí rodin­né­ho domu zís­ka­la i koč­ku Barču. Navíc vlast­ní kou­zel­ný atlas, kte­rý ji doká­že pře­nést do minu­los­ti. Tentokrát se dosta­la do doby Marie Terezie. A pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou to tedy roz­hod­ně neby­la. Ocitla se v něja­kém lese, ale nemě­la nejmen­ší poně­tí o tom, kde se nachá­zí. Když se něja­kým způ­so­bem dosta­la z lesa na ces­tu, tak ji zasta­vil vůz taže­ný koní­ky. Na něm seděl star­ší muž jmé­nem Kučera. Ten se z Báry sna­žil vydo­lo­vat, odkud je a kam má namí­ře­no.

Samozřejmě mu nemoh­la říct, kdo je a odkud je, pro­to­že by jí to nevě­řil. Tak ji odve­zl na faru k panu fará­ři a jeho hos­po­dy­ni Mandaléně. I tady se z Báry sna­ži­li dostat její původ, ale mar­ně. Nenapadlo ji nic lep­ší­ho, než říct, že si vůbec nic nepa­ma­tu­je. Všichni ji lito­va­li, jen Mandaléna na ni byla ze začát­ku doce­la pro­tiv­ná. Pan farář jí pobí­dl, aby se najed­la. Byl doce­la nesvůj z toho, že Bára nejí pomo­cí holých rukou, a když mu pro­zra­di­la, že je zvyk­lá jíst vid­lič­kou, tak se jen usmál. Pak poprosil Mandalénu, aby Báře dala dohro­ma­dy její oděv, kte­rý byl znač­ně potr­ha­ný.

Bára se na faře uči­la všech­no, co má znát žena a dív­ka té doby, tak­že veš­ke­ré ruč­ní prá­ce a také se ocho­mý­ta­la v kuchy­ni. Poznala také Vojtu, chudé­ho mlá­den­ce, kte­rý sice má cha­lu­pu, ale je tam svým způ­so­bem otro­kem, pro­to­že rodi­če už nemá a žije tam s ním otčím a jeho novou ženou. Vojta měl rád Hanči, což byla dce­ra Kučery, kte­rý vzal Báru na faru. Jenže Kučera měl pro ni vyhléd­nu­té­ho Jakuba, syn­ka boha­té­ho sed­lá­ka. Jakub nebyl špat­ný kluk, jen­že Hanči ho nemě­la ráda. Opětovala Vojtův cit, ale bohu­žel to nemě­lo budouc­nost.

Kučera nako­nec zaří­dil, aby Vojtu vza­li na voj­nu. Bára se roz­hod­la, že to tak nene­chá a vyda­la se najít krá­lov­nu Marii Terezii, aby jí napsa­la cedu­lič­ku, aby moh­la Bára dostat Vojtu z voj­ny domů. Tak si tedy vza­la tro­chu peněz a vyda­la se pěš­ky na ces­tu. Na ces­tě ji zasta­vil tulák, zarost­lý a špi­na­vý. Nikde nikdo a Bára měla pocho­pi­tel­ně strach. Tulák jí chtěl ukrást, co měla v uzlu, tak se chví­li pře­ta­ho­va­li a Bára vola­la o pomoc, když u ní zasta­vil kočár s uro­ze­nou hra­běn­kou von Katzenburg. Ta ji vza­la do kočá­ru a nako­nec ji odvez­la až k zám­ku, kde síd­li­la Marie Terezie.

Bára se dosta­la pomo­cí lsti až k Marii Terezii. Té všech­no pově­dě­la a ta jí cedu­lič­ku při­slí­bi­la, záro­veň Báře nabíd­la, aby zůsta­la chví­li na zám­ku a děla­la spo­leč­ni­ci jed­né její dce­ři – Líza. Přes počá­teč­ní odstup se spo­lu obě dív­ky dost spřá­te­li­li. Bára měla přá­ní stát se prin­cez­nou a bylo jí to dopřá­no. Myslela si totiž, že nemu­sí nic dělat, ale to se zmý­li­la. Každý den měla nabi­tý od rána do veče­ra, hlav­ně uče­ním. Bára už z toho byla dost otrá­ve­ná, ale muse­la se pod­vo­lit. Na zám­ku neby­la jenom Líza, ale i dal­ší děti Marie Terezie a nej­star­ší byla Mariana, do kte­ré se zakou­kal mla­dý vikomt Filip.

Bohužel, i přes Marianiny sym­pa­tie se tenhle cit nemohl napl­no pro­je­vit, pro­to­že se to spo­le­čen­sky neho­di­lo, arci­vé­vod­ky­ně a vikomt – to by nemoh­lo jít dohro­ma­dy. Bára časem na zám­ku odha­li­la i tako­vé malé spik­nu­tí. Královnu Marii Terezii totiž navště­vo­val taj­ně něja­ký chlap a Bára si mys­le­la, že spo­lu mají milost­ná dosta­ve­níč­ka, ale mýli­la se. Bára se po ple­se, kte­rý byl uspo­řá­dán na počest Marie Terezie, vrá­ti­la spo­lu s hra­běn­kou von Katzenburg zpát­ky na faru a také si doje­li pro Vojtu na voj­nu. Přivezli ho domů, ale tam to nedo­padlo pod­le před­stav ani Báry a ani Vojty.

Tahle kníž­ka je moc dob­rá, stej­ně jako snad všech­ny z téhle edi­ce. Rozhodně to dopo­ru­ču­ju, aby si to děti pře­čet­li, pro­to­že jsou tam zásad­ní děje­pis­ná fak­ta, kte­rá mož­ná ješ­tě nezna­jí. Překáží mi snad jenom to, že hlav­ní hrdin­ka Bára je pod­le mého názo­ru natvrd­lá v někte­rých věcech, kte­ré by měla dáv­no znát, když cho­dí už dlou­ho do ško­ly.

Knihu lze zakou­pit za 349 Kč zde.

 • Autor: Veronika Válková
 • Ilustrace: Petr Kopl
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní: 30. 03. 2017


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %4. května 2017 Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatnou vlastnost – dokáže se přenést díky speciálnímu atlasu tam, kam chce, většinou do minulosti. Jednou […]
 • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […]
 • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […]
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […]
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]