Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelné pověsti našich krajů - jak to kdysi bylo a nebylo - co stalo se a nestalo

Kouzelné pověsti našich krajů - jak to kdysi bylo a nebylo - co stalo se a nestalo

KUB 032 orizn 800x445

Středočeský kraj - Permoníci v Koněpruských jes­ky­ních jsou ale pěk­ně vyku­tá­le­ní - pří­běh pasáč­ka Matěje. Ten cho­dí­val pást svo­je ovce na nej­vyš­ší vrch toho­to kra­je - Zlatý kůň. Jeden den se mu však sta­la neu­vě­ři­tel­ná pří­ho­da. Seděl v kli­du na kame­ni a najed­nou ucí­til kouř. Viděl, že stou­pá z kame­ní, což ho vyved­lo z míry. Přišel ke kame­nům a odsu­nul ho pryč, i když měl strach. Dole viděl podiv­né mužíč­ky, kte­ří ho vtáh­li dovnitř, jakmi­le zjis­ti­li, že se nad nimi něco děje. Pohrozili mu, aby o tom, co viděl, niko­mu neří­kal, jinak, že ho stih­ne kru­tý trest. Dali mu měšec zlaťá­ků a pus­ti­li ho na svo­bo­du - Matěj však jazyk za zuby nedo­ká­zal udr­žet.

Pardubický kraj - Pravda o půl­ce koně - pří­běh se stal za vlá­dy Vladislava II. Tento pří­běh si někdo tro­chu při­bar­vil, hlav­ně v obdo­bí, kdy se ved­ly vál­ky. Ve sku­teč­nos­ti to bylo však tak, že jed­no­ho dne se stráž­ný krčil u brá­ny s tím, že ho najde doby­vač­né voj­sko a zabi­je. Potřeboval koně, ale kde ho vzít. Přesekl pro­vaz, na kte­ré vise­la pada­cí mříž a ta spadla těs­ně před koněm Ješka z Pardubic. Strážný mu nabí­zel poklad za jeho koně. Všechno se zamo­ta­lo s vycpa­nou hla­vou koně.

Jak se pečou roh­lí­ko­vé obcho­dy s čer­tem - jed­no­ho dne v pekle Lucifer pro­hlá­sil, že se mu nelí­bí hra­běn­ka z Litomyšle. Zrovna se totiž kona­la čer­tov­ská pora­da o tom, koho by měli čer­ti vzít do pek­la. Ona totiž ta hra­běn­ka byla pyš­ná, mar­ni­vá a k pod­da­ným se necho­va­la vůbec dob­ře. Luciferův poboč­ník namít­nul, že ji nemo­hou sebrat jen tak a vlád­ce pekel naří­dil, sle­do­vat ji. Jakmile něco, šup s ní do pek­la. Čert Bedřich, kte­ré­mu do Litomyšle doru­či­li Luciferův pří­kaz k hlí­dá­ní hra­běn­ky, z toho neměl žád­nou radost, že se musí zao­bí­rat vrch­nos­tí. Hraběnka dosta­la jed­no­ho dne nápad - nechá si ušít šaty z roh­lí­ků.

Celkem 19 pří­bě­hů nebo z mého pohle­du pohá­dek, a to vel­mi hez­kých. Ilustrace musí zaujmout kaž­dé­ho, konec­kon­ců jako tyto pověs­ti. Dokládá to i obál­ka. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 96 stran.

  • Autor: Michal Vaněček, Renata Petříčková
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 21. 06. 2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60720 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53221 KB. | 27.11.2021 - 18:29:49