Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelná třída v muzeu - najde Maruška ztracenou vstupenku a dostane se do muzea?

Kouzelná třída v muzeu - najde Maruška ztracenou vstupenku a dostane se do muzea?

955 2

Byl posled­ní den vysvěd­če­ní a děti šly vstříc prázd­ni­no­vým zážit­kům. Jen Maruška si postesk­la, že Jasmínu už nikdy neu­vi­dí. Jasmína Bílá byla víla, kte­rá k nim při­šla a uči­la je ve ško­le. Ovšem muse­la se vrá­tit, pro­to­že víly nemů­žou být v lid­ském svě­tě navždy. Jasmína jim dala na památ­ku kaž­dé­mu kou­zel­ný dárek. Petra míni­la, že je to nespra­ved­li­vé, že už s nimi Jasmína nebu­de. Adélka měla ješ­tě nadě­ji, že je při­jde učit tře­ba něja­ká jiná víla v dal­ším roce. Děvčata už se chtě­la lou­čit, když vtom si Petra uvě­do­mi­la, že mají všich­ni pozván­ku do muzea na desá­té­ho čer­ven­ce, tak­že byla nadě­je, že Jasmínu zno­vu uvi­dí - ona totiž měla vstu­pen­ku též.

Maruška dora­zi­la domů, kde už na ni čeka­li mamin­ka a tatí­nek, kte­ří ode­šli dnes dřív z prá­ce, tak byli nedo­čka­ví na její vysvěd­če­ní. Hned zača­li na Marušku dorá­žet, ta však děla­la, že nejdřív nechá­pe, pak zase, že vysvěd­če­ní nemů­že najít, až to tatí­nek nevy­dr­žel a vzal si ho sám. Při pohle­du na znám­ky se usmí­val, mamin­ka se zlo­bi­la, že to chce taky vidět, ale přes tatín­ka to bylo těž­ké, pro­to­že byl hod­ně vyso­ký. Nakonec spo­lu znám­ky osla­vi­li a Maruška dosta­la ješ­tě dvě krás­né kníž­ky. Navíc ji čeka­lo s rodi­či kino.

Ovšem při­po­mně­la si ješ­tě vstu­pen­ku do muzea, o kte­ré nyní nevě­dě­la nic. Ptala se mamin­ky, ale ta také nevě­dě­la, kde by vstu­pen­ka moh­la být. Ptala se i tatín­ka zase nic. Maruška byla zou­fa­lá a tak mamin­ka zača­la hle­dat. Zkoušela to na všech mož­ných mís­tech, ale po vstu­pen­ce ani sto­pa. Maminka těši­la Marušku, že ji urči­tě najdou. Druhý den to pokra­čo­va­lo ve stej­ném duchu, avšak po vstu­pen­ce do muzea jako­by se sleh­la zem. Je zají­ma­vé, že to samé se sta­lo u všech jejich spo­lu­žá­ků, aniž by o tom Maruška něco vědě­la. Devátý den prázd­nin začí­nal a vstu­pen­ka stá­le nikde, při­tom už desá­té­ho čer­ven­ce se mělo jít do muzea.

Další díl z této série a jako ty před­chá­ze­jí­cí stej­ně dob­rý. Rozhodně výbor­ný pro malé čte­ná­ře, kte­ří s čet­bou začí­na­jí. Obálka stej­ně hezká jako pokaž­dé. Má 72 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Zuzana Pospíšilová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 16. 08. 2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05549 s | počet dotazů: 239 | paměť: 51639 KB. | 23.10.2021 - 07:06:57