Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelná třída, pracovní sešit - úkoly, křížovky, doplňovačky

Kouzelná třída, pracovní sešit - úkoly, křížovky, doplňovačky

125944 350 0 fit
125944 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete kni­hy Zuzany Pospíšilové? Luštíte rádi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro vaše hodi­ny čes­ké­ho jazy­ka či čte­nář­ských dílen? Pokud jste odpo­vě­dě­li tři­krát ano, tak je ten­to pra­cov­ní sešit určen prá­vě vám. 

V pra­cov­ním seši­tu jsou pou­ži­ty ukáz­ky z oblí­be­né kni­hy Kouzelná tří­da. Co bude­te k plně­ní úko­lů vlast­ně potře­bo­vat? Tužku, pero, barev­né pas­tel­ky, ale pře­de­vším vaše bys­tré hla­vič­ky plné nápa­dů. Čekají vás hodi­ny s kou­zel­nou paní uči­tel­kou Jasmínou Bílou, všech­ny plné kou­zel, čaro­vá­ní a hrá­tek se slo­vy.

16 kapi­tol obsa­hu­je ukáz­ky z kni­hy Kouzelná tří­da, hádan­ky, pří­kla­dy, hle­dá­ní v obráz­ku, či správ­né odpo­vě­di, dopl­ňo­vač­ky, kres­le­ní, kouz­le­ní se slo­vy, osmisměr­ky, kří­žov­ky, vybar­vo­vá­ní a mno­ho dal­ších zají­ma­vých úko­lů. Každá kapi­to­la je dopro­vá­ze­na oso­bi­tý­mi ilu­stra­ce­mi Drahomíra Trsťana. Na kon­ci kni­hy mají správ­ná řeše­ní všech­ny úko­ly. Tam si ově­ří­te, zda jste úko­ly správ­ně pocho­pi­li a dob­ře pra­co­va­li.

Zuzana Pospíšilová, autor­ka kní­žek pro děti, vydá­vá novou kni­hu s názvem Kouzelná tří­da ve for­mě pra­cov­ní­ho seši­tu s mno­ha zají­ma­vý­mi úko­ly, kří­žov­ka­mi a dopl­ňo­vač­ka­mi, kte­ré budou vaše děti bavit. Pracovní sešit je plný akti­vit, ke kte­rým bude­te potře­bo­vat tuž­ku a pas­tel­ky. Zábavnou a nená­sil­nou for­mou budou děti kouz­lit se slo­vy, obo­ha­co­vat slov­ní záso­bu, tří­bit jazy­ko­vý cit a při­tom tré­no­vat gra­ma­tic­ké jevy čes­ké­ho jazy­ka, kte­ré jim tře­ba úpl­ně nejdou. Výhodou toho­to pra­cov­ní­ho seši­tu je nejen vel­ké množ­ství akti­vit, ale pře­de­vším řeše­ní úko­lů, kte­ré jsou umís­tě­ny na kon­ci kni­hy. Osobité ilu­stra­ce Drahomíra Trsťana vás budou bavit.

Líbí se mě obsa­ho­vé zamě­ře­ní i zpra­co­vá­ní toho­to pra­cov­ní­ho seši­tu. Ocení ho uči­tel­ky základ­ních škol k ozvlášt­ně­ní výu­ky čes­ké­ho jazy­ka, čte­nář­ských klu­bů či čte­nář­ských dílen, ale i rodi­če dětí prv­ní­ho stup­ně, kte­ří chtě­jí se svý­mi dět­mi tré­no­vat češ­ti­nu.

Knihu Kouzelná tří­da jsem bohu­žel nečet­la, ale po tom, co jsem měla mož­nost si pře­číst ten­to pra­cov­ní sešit, tak si jí urči­tě pře­čtu. Tak nevá­hej­te, vez­mě­te si pas­tel­ky a pusť­te se do luš­tě­ní. O zába­vu bude roz­hod­ně posta­rá­no.

Ukázka z kni­hy:

Jednoduchá bás­nič­ka jako malá roz­cvič­ka

„Kdo chce číst a kdo chce psát,

ten pís­men­ka musí znát.

Jen ten, kdo je všech­na umí,

snad­no slo­vům poro­zu­mí,

pozná prv­ní pís­men­ka

od Áji i od Zdeňka.

Několik slov o autor­ce:

Zuzana Pospíšilová je dět­ská psy­cho­lož­ka, kte­rá pra­cu­je ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním v Ostravě. Dříve pra­co­va­la v dět­ském reha­bi­li­tač­ním sta­ci­o­ná­ři, pře­váž­ně s dět­mi s orga­nic­kým poško­ze­ním CNS a pohy­bo­vým posti­že­ním. V době stu­dií se zabý­va­la téma­tem roz­vo­je tvo­ři­vos­ti u dětí mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, nyní píše kni­hy pro děti. Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko.

V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Původní pro­fe­sí je Zuzana Pospíšilová dět­ská psy­cho­lož­ka. Snad odtud a také z role mamin­ky dvou dcer pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží.

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Drahomír Trsťan

Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-2594-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88688 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58243 KB. | 13.08.2022 - 23:13:46