Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelná třída – další rok s vílou Jasmínou - nové dobrodružství tentokrát na výletě

Kouzelná třída – další rok s vílou Jasmínou - nové dobrodružství tentokrát na výletě

130719 350 0 fit

zuzanaPospisilova3

Všichni uči­te­lé se chys­ta­jí na dal­ší škol­ní rok už týden dopře­du. Pan uči­tel Max Nový to dělal zrov­na tak. Měl to mož­ná o troš­ku slo­ži­těj­ší, svým způ­so­bem, pro­to­že učil žáky z kou­zel­né tří­dy. Všechny kou­zel­né před­mě­ty od víly Jasmíny si radě­ji vzal přes prázd­ni­ny domů, pro­to­že kdo ví, jak by to zase dopadlo. No, a při­šel prv­ní škol­ní den. Pro žáky z kou­zel­né tří­dy to byl začá­tek páté tří­dy. Bylo to vel­mi krát­ké vyu­čo­vá­ní, pro­to­že se jenom řeši­lo, jaké škol­ní pomůc­ky si mají děti poří­dit. A bylo toho požeh­na­ně. Druhý den už to bylo o tro­chu jiné. Dělali se tříd­nic­ké věci, ale už se opa­ko­va­lo uči­vo z mate­ma­ti­ky z před­cho­zí tří­dy.

Děti ovšem měli na sta­ros­ti úpl­ně něco jiné­ho, než začá­tek ško­ly. Vymysleli si výlet, a že na ně s nimi poje­de jejich býva­la uči­tel­ka, Jasmína Bílá, oblí­be­ná a hod­ná víla. Děti vylo­so­va­li Oskara, aby to před­ne­sl panu uči­te­li Novému. Oskar usi­lov­ně pře­mýš­lel, jak by to měl říct, až se pří­le­ži­tost naskyt­la. Pan uči­tel se sice na výlet moc netvá­řil, jeli­kož se jez­dí až na kon­ci škol­ní­ho roku, ale pak slí­bil, že to musí pře­dem dojed­nat s panem ředi­te­lem. Nakonec to dopadlo dob­ře a na výlet se jelo i s Jasmínou.

Další díl ze série o kou­zel­né tří­dě a zno­vu se to poved­lo. Neumím si před­sta­vit, že by autor­ka někdy napsa­la něco, co by nedo­padlo na výbor­nou. Pro děti doko­na­lé, kres­by jsou v této sérii abso­lut­ně roz­po­zna­tel­né, že člo­věk ví oka­mži­tě, kdo to kres­lil, stej­ně tak, jako ruko­pis autor­ky. Obálka stej­ně úžas­ná jako pokaž­dé. Má 64 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Zuzana Pospíšilová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 02. 03. 2021

 

 

 

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96652 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53251 KB. | 05.12.2021 - 08:38:52