Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kousek nebe

Kousek nebe

200502271541 nebe

Podtitul fil­mu Kousek nebe zní: „Není na svě­tě mís­to, kde by nás nemoh­la potkat lás­ka“. Oním mís­tem je komu­nis­tic­ké věze­ní 50. let. V něm se sho­dou šťast­ných náhod pot­ka­jí křeh­ká Dana a vzpur­ný Luboš. Oba vel­mi mla­dí poli­tič­tí věz­ňo­vé.

Ze začát­ku film tro­chu při­po­mí­ná tele­viz­ní seri­ál Přítelkyně z domu smut­ku, kte­rý však dale­ko více upo­zor­ňu­je na poli­tic­ké pomě­ry dané doby (a ode­hrá­vá se také dale­ko poz­dě­ji). To, co však mají „Nebe“ a „Přítelkyně“ spo­leč­né, je vyob­ra­ze­ní zlo­vů­le bacha­řů. Jedinců, kte­ří si své vlast­ní pro­blémy řeší na dru­hých. Tím se dostá­vá­me k ved­lej­ším posta­vám fil­mu.

Oproti hlav­ním hrdi­nům, kte­ré hra­jí her­ci zatím nepří­liš zná­mí (tím ale nechci upřít Táně Pauhofové její role např. v pohád­ce Čert ví proč nebo v česko-slovenském fil­mu Kruté rados­ti), ve ved­lej­ších rolích najde­me zvuč­ná jmé­na jako např. Ondřej Vetchý, Pavel Zedníček, Petr Forman aj. Ti všich­ni hra­jí posta­vy klad­né, pře­váž­ně Lubošovi (Jakub Doubrava) spo­luvěz­ně, kte­ří poté, co pocho­pí jeho vztah k Daně, sna­ží se mu růz­ně pomo­ci jeho lás­ku napl­nit. Na „stra­ně žen“ pak tuto pomoc­nou ruku podá­vá Daně Dorota (ozna­če­ní leh­kých holek v lágrech) v podá­ní Zuzany Stivínové. Ta nejdřív po Lubošovi (stej­ně jako všech­ny vězen­ky­ně) lač­ně pase, když ale zjis­tí, že jeho vztah k Daně je něco víc než jen tou­ha po žen­ské, pomů­že mla­dé dvo­ji­ci strá­vit spo­lu prv­ní a záro­veň posled­ní spo­leč­nou noc.

Všichni tvůr­ci fil­mu se sho­du­jí, že hlav­ním cílem neby­lo podat něja­ké svě­dec­tví o komu­nis­tic­kých tyra­nech, ale uká­zat lidem pří­běh lás­ky. Lásky na tako­vém mís­tě a v tako­vé podo­bě, jak by ji člo­věk neče­kal. S tou­to „roman­tič­nos­tí“ však kon­tras­tu­je pro­stře­dí. Příběh se ode­hrá­vá v reál­ných inte­ri­é­rech již nefunkč­ní věz­ni­ce v Mladé Boleslavi (a také jezu­it­ské kole­je v Kutné Hoře) a ztvár­ně­ní komu­nis­tic­ké­ho věze­ní je tak oprav­du děsi­vé. V pod­mín­kách, v jakých v té době byli nuce­ni žít lidé, dnes snad neži­jí ani pra­sa­ta.

Kousek nebe je pří­běh milost­ný, kru­tě reál­ný a smut­ný. Záleží pou­ze na pova­ze divá­ka, zda jeho konec zhod­no­tí jako šťast­ný nebo špat­ný. Pro jeho dva hlav­ní hrdi­ny však vzhle­dem k pod­mín­kám dopad­ne spí­še dob­ře.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Kousek nebe
Režie: Petr Nikolaev
Scénář: Jiří Stránský
Hudba: Martin Smolka
V hlav­ních rolích: Jakub Doubrava, Táňa Pauhofová
Délka: 88 minut

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,46496 s | počet dotazů: 214 | paměť: 46843 KB. | 07.03.2021 - 16:31:02