Kritiky.cz > Pro domov > Koupelna jako obytná místnost

Koupelna jako obytná místnost

img a294375 w1993 t1506340657

Není tomu až tak dlou­ho, co mno­hým rodi­nám musel mís­to kou­pel­ny sta­čit ško­pek se stu­de­nou vodou a jed­nou za týden luxus­ní kou­pel v nec­kách. V létě to vše zastá­val neda­leký ryb­ník. V dobách násle­du­jí­cích se už ti šťast­něj­ší zmoh­li na jakousi kou­pel­nu, kte­rá zastá­va­la hned něko­lik funk­cí.
1)    Místnost, kde se mohl člo­věk umýt – tekou­cí tep­lá voda zajis­té nemě­la chy­bu.
2)    Místnost, kte­rá byla záro­veň prá­del­nou – auto­ma­tic­ké prač­ky byly zatím hud­bou budouc­nos­ti.
3)    Místnost, kde se věše­lo prádlo – pokud neby­la k dis­po­zi­ci půda nebo bal­kón, neby­la jiná mož­nost.
prostorná luxusní koupelna
V dneš­ní době, kdy se veli­ce dbá na design všech míst­nos­tí, by asi tato uni­ver­zál­nost nepro­šla. Dnešní kou­pel­ny muse­jí být jak funkč­ní, tak i este­tic­ky doko­na­lé. Jenže na neu­stá­lé uklí­ze­ní není v dneš­ní uspě­cha­né době čas. Proto je potře­ba kou­pel­nu chytře pro­mys­let. Není potře­ba se vyhý­bat tomu, aby v moder­ní a sty­lo­vé kou­pel­ně byla prač­ka a úkli­do­vé pro­střed­ky.

Koupelnová elegance

I přes­to, že kou­pel­na v posled­ní době neza­zna­me­na­la žád­nou výraz­něj­ší revo­lu­ci, někte­ré nové prv­ky se pře­ci jen obje­vi­ly. Nebo se ale­spoň více pro­je­vi­ly. Trendem dneš­ních dnů je barev­ná stříd­most.
o   Bílá barva pat­ři­la do této míst­nos­ti vždy. Vždyť bílá je zna­kem čis­to­ty.
·        Dá se ale oži­vit deko­rem svět­lé­ho nebo tma­vé­ho dře­va ane­bo obkla­dač­ka­mi, kte­ré mají tma­vé moti­vy.
koupelna s vanou
Velice ele­gant­ně půso­bí kom­bi­na­ce bílé s čer­nou. Někteří lidé (zejmé­na ženy) pro­hla­šu­jí, že by moh­li v kou­pel­ně snad i byd­let. Je jim tam pros­tě dob­ře a uží­va­jí si roz­maz­lo­va­cích kou­pe­lí. Proto je veli­ce vhod­né si kou­pel­nu zútul­nit a dodat jí oso­bi­tos­ti.
o   Jestliže nám sem sví­tí při­ro­ze­né svět­lo, není pro­blém umís­tit na polič­ky poko­jo­vé rost­li­ny. Vlhké pro­stře­dí jim roz­hod­ně pro­spě­je.
o    Není výjim­kou najít v kou­pel­ně i kře­síl­ka, tabu­re­ty a jiný obyt­ný náby­tek.
V kou­pel­ně má být zkrát­ka co nej­pří­jem­ně­ji.  

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,19771 s | počet dotazů: 234 | paměť: 46778 KB. | 28.02.2021 - 12:54:34