Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Koule - další neúspěšný film dle Michaela Crichtona

Koule - další neúspěšný film dle Michaela Crichtona

koule
koule
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Visit by the SphereKoule je jeden z těch fil­mů zho­to­ve­ných pod­le kniž­ní před­lo­hy, již jsem dří­ve četl. Obvykle kni­ha vyhrá­vá na celé čáře. Tentokrát neby­lo ale tak zle -- nejen že jsem si díky své feno­me­nál­ní pamě­ti abso­lut­ně nepa­ma­to­val, co se tam vlast­ně dělo a jak to všech­no dopadlo. Dokonce i teď, poté, co jsem se vrá­til z kina, jsem pře­hra­bav kni­hov­nu pohře­šil onen čes­ký pře­klad, u nějž si jen mat­ně vyba­vu­ji, že jsem jej ten­krát byl pře­če­tl jed­ním dechem.

Old coupleMichael Crichton, tak­to autor zmí­ně­né před­lo­hy, byl jed­ním z pro­du­cen­tů Sphere, a zřej­mě dost dohlé­dl na to, aby se z děje nevy­tra­ti­ly žád­né pod­stat­né věci. Obsazení rolí slav­ný­mi, zku­še­ný­mi her­ci, jakož i vděč­ná (v pod­sta­tě nená­roč­ná) loka­li­ta stís­ně­né­ho pod­moř­ské­ho habi­ta­tu a tem­ných oce­án­ských hlu­bin při­spě­ly k řeme­sl­né­mu zda­ru. Musím však říci, že mi tu chy­bě­la jaká­si jis­kra, nede­fi­no­va­tel­né cosi, co by mě uchvá­ti­lo a nene­cha­lo vzpo­me­nout na osob­ní rea­li­tu až do závě­reč­ných titul­ků. Dokonce jsem se jed­nou při­sti­hl, jak hle­dím na hodin­ky (mys­lím ve 130. minu­tě). Další, kon­krét­něj­ší stes­ky viz Rejpání dole.

HarryPsycholog Norman Goodman (Dustin Hoffman) napsal před časem na zakáz­ku pro úřad pre­si­den­ta směr­ni­ce pro pří­pad setká­ní s mimo­zem­skou civi­li­za­cí. Protože mu šlo jen o pení­ze, napsal tam úpl­né blá­bo­ly a do týmu odbor­ní­ků dopo­ru­čil své zná­mé. Jeho kni­ha se sta­la bib­lí pro vojen­skou orga­ni­za­cí OSSA, o níž nikdo nic neví. Nyní je Goodman spo­lu s bio­lož­kou Beth Halperin (Sharon Stone), ast­ro­fy­zi­kem Tedem Fieldingem (Liev Schreiber) a mate­ma­ti­kem Harry Adamsem (Samuel L. Jackson) povo­lán na loka­li­tu doprostřed Pacifiku, kde ve znač­né hloub­ce obje­vi­li 400 let sta­rý vesmír­ný koráb, jeví­cí sla­bé znám­ky akti­vi­ty.

Jellyfish AttackOdborníci pod vele­ním Harolda Barnese (Peter Coyote) pro­chá­ze­jí bles­ko­vým potá­pěč­ským výcvi­kem a sestu­pu­jí do pod­moř­ské­ho habi­ta­tu, aby pro­nik­li do tajem­né lodi. Přinášejí si s sebou své mimo­řád­né schop­nos­ti, ale i vzá­jem­nou řev­ni­vost a neu­za­vře­né emo­ci­o­nál­ní vzta­hy. Cizí loď v sobě beze­spo­ru skrý­vá láka­vá tajem­ství. Nejsou vůbec při­pra­ve­ni na setká­ní s enti­tou, jež neči­ní roz­dí­lu mezi rea­li­tou a snem, raci­o­nál­ním vědec­kým postu­pem a nej­hlou­bě­ji uta­jo­va­ným stra­chem...

Snake AttackLíbil se mi cel­ko­vý pří­běh, logic­ky vysta­vě­ný, včet­ně časo­vé­ho para­do­xu. Líbilo se mi, že děj má začá­tek a konec, nepo­ne­chá­va­jí­cí svět jako vět­ši­na sci-fi sním­ků ve stá­diu „nic už nebu­de jako dřív“, pří­pad­ně for­mu­jí­cí pří­le­ži­tost pro tele­viz­ní seri­ál. Ke Kouli není co dodat. Nelíbil se mi spěch, s jakým popi­so­va­ná výpra­va postu­po­va­la; nelí­bil se mi vyčpě­lý trik odříz­nu­tí od svě­ta pomo­cí bouř­ky. Nelíbilo se mi, že ani nej­lep­ší moz­ky svě­ta nedo­ká­za­ly oce­nit své živo­ty níže, než inte­gri­tu samot­né­ho arte­fak­tu. Je však doce­la mož­né, že moje nespo­ko­je­nost vyplý­vá z ego­is­tic­ké­ho zkla­má­ní z odpo­vě­di na otáz­ku, proč jsme se dosud s mimo­zemš­ťa­ny nese­tka­li. Crichtonova ver­ze odpo­vě­di je totiž vel­mi věro­hod­ná.

Na Kouli bych se nebál vzít i odrost­lej­ší děti, scé­ny jsou jen umír­ně­ně dras­tic­ké -- rela­tiv­ně k jiným fil­mům, kde se vylo­že­ně počí­tá s dět­ským pub­li­kem. Děj se nachá­zí na posi­tiv­ní stra­ně morál­ky a nási­lí není bezděč­né z bru­ta­li­ty, nýbrž z nevě­do­mos­ti. Třebaže nás Sphere mož­ná nepře­vrá­tí naru­by, sto­jí za to ji nene­chat pla­vat.

Hodnocení: DOCELA UJDE

ReflectionHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Několik scén sto­jí a padá se správ­nou inter­pre­ta­cí kódu, jímž Koule komu­ni­ku­je s lid­mi. Má abso­lut­ně ničem­né „kódo­vá­ní“ pomo­cí spi­rá­ly super­po­no­va­né na ang­lic­kou klá­ves­ni­ci. Přehodit omy­lem H a J bych ješ­tě bral, ale zamě­nit E a A by nešlo, to by před­cho­zí slo­vo NAME vypa­da­lo NEMA.
 • Jedním ze základ­ních pra­vi­del potá­pě­ní, natož hlu­bin­né­ho, je bud­dy sys­tem -- tedy nepři­pa­dá v úva­hu, aby se někdo potá­pěl sám. Zejména v armád­ním habi­ta­tu v super hloub­ce.
 • Nejprve nás film poba­ví heli­o­vý­mi hlás­ky celé­ho týmu, vzá­pě­tí jsou nějak taju­pl­ně vyba­ve­ni pro­střed­ky, jež kori­gu­jí rezo­nan­ci hla­si­vek v He+O2 atmo­sfé­ře tak, aby her­ci měli své nor­mál­ní hla­sy. Toto „zaří­ze­ní“ si berou do sprchy, do poste­le i do ska­fan­d­ru. Potíž je s tím, že není vidět, a to zejmé­na na polo­na­hém Samu Jacksonovi. Ledaže by to byla pilul­ka.
 • Vojenský hloub­ko­vý habi­tat. Nedostatečné redun­dant­ní sys­témy, pofi­dér­ní spo­je­ní mezi oby­va­te­li navzá­jem i se zbyt­kem svě­ta, absen­ce náhrad­ní­ho týmu, ničím nevy­svět­le­ný spěch a pří­stup „po nás poto­pa“.
 • Světlo na přil­bě ska­fan­d­ru je tra­dič­ně ničem­né, slou­ží výhrad­ně nasví­ce­ní tvá­ře her­ce či her­ky.
 • Uááá. Ani u tak seri­óz­ní­ho auto­ra, jakým je Crichton, a zku­še­né­ho reži­sé­ra, jakým je Levinson, se neo­be­jde­me bez obli­gát­ní­ho RUDÉHO DIGITÁLNÍHO DISPLEJE a odpo­ví­da­jí­cí bom­bič­ky.
 • Potažmo bom­bič­ka. Myslím, že po extra­va­gant­ním výbuchu by moře bubla­lo na hla­di­ně o něco více, než jest nám ve fil­mu spat­ři­ti. Kromě toho moře po bouř­ce vypa­dá taky jinak.
 • Nedomnívám se, že by vojen­ští hla­vou­ni byli ochot­ni s výsle­chem čekat něko­lik dní, až potá­pě­či pro­jdou dekom­pre­sí. Užili by s výho­dou např. Bellova pří­stro­je.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
 • Životní trefa – na koš přímo od srdce10. července 2022 Životní trefa – na koš přímo od srdce Adama Sandlera nejspíš znáte jako komika z prostoduchých a často až otravných komedií. Podobně ho vnímá i Filmfanatic, jenže poslední dobou si značně poupravuje názor. Sandler totiž stále […] Posted in Filmové recenze
 • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
 • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
 • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. „Docela ujde“??
  Film byl skvě­lý, kníž­ka lep­ší, tak už to bývá... a film není z roku 2015, ale 1998. Neměli tako­vé mož­nos­ti. Zkrátka supr film ☆☆☆☆☆!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31526 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58225 KB. | 13.08.2022 - 14:24:49